Opleidingsprofielen

Opleidingsprofiel

B Hotel management

Betrokken werkveld en overige informatie
Via de betrokken opleidingen en het werkveld.

Overleg(gen) en contactpersonen


Opleidingsprofielen

Hogescholen