Profiel

Saskia van de Mortel

Saskia is werkzaam in team Sectoraal Beleid en team Onderwijs.

Kunst
Saskia is beleidsadviseur voor de sector kunstonderwijs. Ze is o.a. secretaris van het sectoraal adviescollege kunstonderwijs (sac kuo). Het sectorale adviescollege adviseert het bestuur van de Vereniging Hogescholen gevraagd en ongevraagd over beleidsissues. Ze is ook secretaris van het bestuurlijk overleg kunstonderwijs.

Aansluitingsvraagstukken
Saskia is verantwoordelijk voor het dossier aansluiting/doorstroom, zowel mbo-hbo als vo-hbo. Binnen het hbo is veel aandacht voor de doorstroom vanuit het mbo en het voortgezet onderwijs (m.n. havo). Het beleid vanuit de vereniging komt tot stand in dialoog met allerlei stakeholders. Er is nauw contact met het ministerie van OCW, VO-raad en MBO Raad.