Publicaties / Thema's

Impact van Bologna Tools voor de examencommissie

Opname digitale bijeenkomst - dinsdag 12 januari 2021


Toelichting

In 1999 hebben 29 Europese onderwijsministers de Bolognaverklaring ondertekend. Het doel van het Bolognaproces is een Europese hoger onderwijsruimte met vergelijkbare academische graden, waarin mobiliteit onder studenten, docenten en onderzoekers bevorderd wordt, de onderwijskwaliteit gewaarborgd wordt en het hoger onderwijs een Europese dimensie krijgt. Een hele mond vol, maar hoe bereik je dit dan en wat heeft dit met de examencommissie te maken?

Om dit Europese doel te bereiken is een aantal instrumenten ontwikkeld, waarvan een deel inmiddels in de Nederlandse wetgeving is verankerd. Te denken valt dan aan het Europese studiepuntensysteem (ECTS credits), maar ook aan het Europese format voor het diploma-supplement.

Maar er zijn meer ‘Bologna tools’, zoals transparante informatie over opleidingen (course catalogue, learning outcomes), inzicht in cijferculturen binnen de verschillende landen (grading table), Europese en daarvan afgeleide kwalificatiestandaarden (NLQF/EQF).

Examencommissies krijgen in toenemende mate vragen van studenten over de honorering van elders en in het buitenland gevolgd onderwijs. Om als examencommissie daarover een verantwoorde beslissing te kunnen nemen, heb je duidelijke en transparante informatie nodig. Wat gaat een student aan kennis en vaardigheden opdoen, op welk niveau, hoe wordt dit getoetst? Zijn er duidelijke afspraken binnen de hogeschool over hoe je hiermee omgaat? En hoe staat het met de door jouw eigen hogeschool aangeboden informatie? Duidelijke informatie, zowel vooraf als tijdens de opleiding, maar ook voor de afgestudeerde, werkveld en collega-instellingen is van belang. Hoe kun je daar als examencommissie aan bijdragen?

Is voor iedereen binnen jouw instelling helder wat het doel is van het diploma-supplement, wat erin moet staan en welke eisen daarvoor gelden? En hoe kun je als examencommissie bijdragen aan diploma-supplementen die aan alle eisen voldoen?

Hoe weet je als examencommissielid of een student voldoet aan de eisen? Welke afspraken zijn er binnen jouw instelling over het overnemen van de behaalde cijfers bij andere instellingen (nationaal of internationaal) op het diploma-supplement. Maak je daarbij gebruik van grading tables, zodat je de cijfers die studenten bij een andere instelling hebben behaald op een zo eerlijk mogelijke manier kan omzetten naar een cijfer van de eigen instelling?

Kortom allerlei vragen die we in deze training hebben besproken aan de hand van praktijksituaties. Daarmee krijg je meer inzicht in de Bologna tools en hoe je jouw taken als examencommissielid nog beter kunt uitvoeren.


Gerelateerde artikelen