Bijeenkomst

Inspirerende LPPM werkconferentie

Met hbo-masters samenwerken aan complexe maatschappelijke vraagstukken

Onze samenleving staat in het teken van transities op het gebied van verduurzaming en vergrijzing en digitalisering. Klimaat, energie en zorg zijn hoofdthema’s in onze samenleving. Dat maakt ook beroepenvelden complexer. Reden waarom de samenleving vraagt om meer masterop geleiden. Hogescholen zijn al actief in het vinden van een antwoord op deze vraagstukken en dragen met hun onderwijs en praktijkgericht onderzoek bij aan innovatie binnen en tussen de professies. 

Inhoud
Hoe gaan onze masteropleidingen in het hbo van betekenis zijn voor de toekomst? Over dat onderwerp heeft het Landelijk Platform Professionele Masteropleidingen (LPPM) samen met experts deze inspirerende, activerende en zinvolle werkconferentie ontwikkeld. We gaan spelenderwijs ontdekken welke adviezen toekomstige generaties ons geven om tot impactvolle masteropleidingen te komen. En welke stappen wij daarvoor met elkaar te nemen hebben. Ieders kennis, ervaring en participatie is daarbij van wezenlijk belang.

Toenemend belang masters
In het ontwikkelen van visies op de toekomst van het hoger onderwijs zien we dat masteropleidingen in het hbo nog verder in belang zullen toenemen. Als hogescholen hebben we een rol in het vinden van antwoorden met ons onderwijs en door praktijkgericht onderzoek. Wij geloven dat ons masteraanbod daarom moet worden uitgebreid en wel op grote schaal, snel en gedegen, samenwerkend met elkaar en met externe partijen.

Overstijgende samenwerking
Ingewikkelde vraagstukken kunnen we immers niet meer oplossen vanuit een traditionele kijk op de werkelijkheid. De oplossing schuilt in een nieuwe manier van integraal kijken en denken door bestaande disciplines heen. Als hogescholen stimuleren we daarom domein overstijgende samenwerking, om zo te komen tot nieuwe inzichten die bijdragen aan een betere toekomst. Onze uitdaging is om duurzame en effectieve wegen te vinden om binnen en tussen organisaties samen te werken en zo impactvol, professioneel masteronderwijs vorm te geven.

Met en van elkaar leren
Met elkaar hebben we daarin de afgelopen jaren onder andere binnen de landelijke coalities voor cross sectorale masters al geëxperimenteerd, ervaren, ontdekt en geleerd. We hebben stappen gezet, maar hebben ook nog veel vragen. Sommige hogescholen staan aan het begin van een lange reis, anderen zijn al een eind op weg. Wat ons verbindt is onze ambitie en de bereidheid met en van elkaar te leren, want het kan altijd beter!

Werkvormen
Op deze dag hanteren we uitdagende en niet alledaagse werkvormen ervaren we aan den lijve hoe toekomstige generaties ons de weg kunnen wijzen, komen we spelenderwijs tot ontdekking hoe samenwerking in de praktijk vorm kan krijgen en maken we daar ook een begin mee. Onze aanpak van deze dag garandeert bovendien dat je minstens 25 collega’s spreekt van andere hogescholen en dat we met elkaar tot zinvolle output komen, om zo versneld impactvol masteronderwijs vorm te geven.

Doelgroepen

  • Iedereen die actief is in de ontwikkeling van één van de zes landelijke themagroepen cross-sectorale masters (sectorplan masters VH) wordt van harte uitgenodigd om aanwezig te zijn en thema-overstijgend met elkaar kennis te delen;
  • LPPM-leden kunnen daarnaast nog maximaal zes andere collega's uitnodigen, die werken aan de versterking en positionering van masteronderwijs in het hbo.

Vragen?
Stuur een bericht aan evenementen@vh.nl

Deelname
Deelname aan deze werkconferentie is op uitnodiging.


Over het LPPM
Het LPPM is een landelijk collegiaal netwerk binnen de Verenigingen Hogescholen waarin alle hogescholen die masteronderwijs verzorgen direct of indirect zijn vertegenwoordigd. Het LPPM is gekoppeld aan bestuurscommissie Onderwijs van de Vereniging Hogescholen.

Het LPPM werkt vanuit een gezamenlijk actieplan aan de volgende doelen:

  • het aantal studenten dat in masteropleidingen in het hbo wordt opgeleid substantieel verhogen;
  • de bekostigingsmogelijkheden van masteropleidingen uitbreiden;
  • de positionering en bekendheid van beroepsgerichte masteropleidingen verbeteren.

Zij doet dat door vanuit de VH te werken aan een gelijk speelveld voor masters in het hbo belemmeringen bij het ministerie van OCW te agenderen, door bij te dragen aan strategische discussies over de toekomst van het hoger onderwijs en last but not least: door onderlinge samenwerking en kennisuitwisseling te bevorderen. Lees ook: Actieplan professionele masters

Zie ook: LPPM-pagina op deze website, LinkedIn-groep LPPM