Actualiteit

Toekomstverkenning van start:

VH bepleit sterkere positionering hbo

De Vereniging Hogescholen kijkt uit naar de Toekomstverkenning middelbaar beroepsonderwijs, hoger onderwijs en wetenschap, waarvoor minister Dijkgraaf van OCW vandaag officieel de aftrap heeft gedaan. “De samenleving verandert snel en dat geldt ook voor de arbeidsmarkt. Daar zijn steeds meer en steeds hoger opgeleide professionals nodig. Dit alles heeft gevolgen voor wat hogescholen hun studenten aan kennis en vaardigheden moeten meegeven”, zegt voorzitter Maurice Limmen van de Vereniging Hogescholen.

Limmen agendeerde de herbezinning op de positionering van het hbo in het vorige voorjaar: “Onze oproep vindt mede zijn aanleiding in de grote en zich snel voltrekkende veranderingen op de arbeidsmarkt bijvoorbeeld in het licht van de energietransitie, de vergrijzing en digitalisering. Het is daarom goed dat de minister laat onderzoeken wat de samenleving in 2040 van de onderwijswereld vraagt. Het hoger beroepsonderwijs moet immers ook in de toekomst goed blijven aansluiten op de vraag van de arbeidsmarkt. Om dat voor elkaar te krijgen zijn alle inzichten nodig. Ons doel is dat hbo-opgeleide professionals ook in de toekomst een sleutelrol zullen gaan spelen op de arbeidsmarkt”.

Die ambitie wordt uitgewerkt in het vorig jaar aan de Vereniging Hogescholen aangeboden advies ‘Focus op Professie’ van de ‘Commissie positionering hoger beroepsonderwijs’: om die professionals te kunnen opleiden moeten hogescholen aantrekkelijk zijn en blijven voor alle studenten, óók weer voor vwo-schoolverlaters die tegenwoordig minder vaak voor een vervolgopleiding in het hbo kiezen. Het hbo heeft behoefte aan een evenwaardige positie ten opzichte van de universitaire sector. Dat betekent een stelsel van hoger onderwijs met alle ruimte voor professioneel gerichte hogescholen én academisch gerichte universiteiten. 

Hogescholen zijn in hun regio vaak een ‘motor’ voor de kennisontwikkeling, samen met bedrijven en instellingen. Dat moet hogescholen ook ‘the place to be’ maken voor mensen die al een baan hebben en zich willen bij- of omscholen. Daarom zien hogescholen ook een belangrijke rol voor zichzelf – in samenwerking met mbo-instellingen en universiteiten - weggelegd als het gaat om het om- en bijscholen voor mensen die al werken, ofwel ‘Leven Lang Ontwikkelen’.  

De Toekomstverkenning mbo, ho en wetenschap die de minister nu in gang heeft gezet, zal uitwijzen wat er moet gaan veranderen. Iedereen is uitgenodigd om mee te denken. Nog voor de zomer stuurt minister Dijkgraaf (OCW) de uitkomsten van de Toekomstverkenning naar de Tweede Kamer. In maart zijn er door het hele land vier grote regionale bijeenkomsten. Geïnteresseerden kunnen zich daarvoor aanmelden op: www.toekomstvanonderwijsenwetenschap.nl. Daar is ook extra informatie te vinden. Op basis van de ideeën en inzichten wordt een eindrapport geschreven dat vóór de zomer naar de Tweede Kamer wordt gezonden. Minister Dijkgraaf reageert daar vervolgens dit najaar op.


Foto: Voorzitter Maurice Limmen van de Vereniging Hogescholen (links) en minister Dijkgraaf van OCW in januari tijdens een debat over de toekomst van het hbo.