Actualiteit

Succesvoller van mbo naar hbo

Studentlabs bussemaker studenten 29projecten 15mei2017

Vandaag hebben 250 mbo- en hbo-studenten hun doorstroomplannen aan minister Bussemaker (OCW) gepresenteerd om het studiesucces van mbo-ers op het hbo te vergroten. Hun voorstellen betreffen onder meer bootcamps, skillcoaches, een doorstroom app, een education festival en een studievereniging speciaal voor doorstromers.

In december 2016 nodigde de minister in het kader van het Actieplan Gelijke Kansen studenten uit om vier maanden lang in de huid van schooldirecteuren te kruipen om plannen te maken om het studiesucces van mbo’ers op het hbo te vergroten. Voor de uitvoering van de gepresenteerde voorstellen - 29 in totaal - stelt minister Bussemaker in totaal €11 miljoen beschikbaar (zie subsidie Versoepelen doorstroom mbo-hbo).

Projecten 
In vele regionale samenwerkingsprojecten spannen hogescholen zich samen met het mbo en het vo in om de doorstroom verder te verbeteren. Zo is er in het noorden van het land een Regionaal convenant doorstroom mbo – hbo gesloten. Dit convenant is slechts een voorbeeld van de vele initiatieven van hogescholen om de toenemende uitval van mbo-studenten in met name het eerste jaar op het hbo een halt toe te roepen. Zie bijvoorbeeld:

Subsidie 
Voor verbetering van de regionale samenwerking van het hoger onderwijs met scholen en mbo's in de regio stelt het ministerie van OCW voor de jaren 2018-2021 €32 miljoen beschikbaar.

(Foto: ministerie van OCW)


Berichtgeving Vereniging Hogescholen over StudentenLab

Gerelateerd

Meer differentiatie en flexibiliteit

Standpunt

Onderwijs aanbieden dat beter aansluit op de individuele wensen van studenten, meer masters en honours trajecten en inspelen op veranderingen in de samenleving, vraagt van hogescholen dat ze flexibel zijn. Daarvoor willen hogescholen minder belemmeringen in wet- en regelgeving om te experimenteren, bv voor een pré-bachelor om de aansluiting te verbeteren van studenten van bepaalde mbo-opleidingen naar hbo-opleidingen die inhoudelijk niet aansluiten. Maar ook belemmeringen wegnemen in het huidige h.o.-stelsel om samenwerking tussen wo en hbo te stimuleren.

Lees meer