Actualiteit

Opleidingstrajecten voor pabo-gediplomeerden in het vmbo

Docent rechthoek

Voor pabo-gediplomeerden in het vmbo komen opleidingstrajecten op maat om een bevoegdheid te halen. De VO-raad, Onderwijscoöperatie en Vereniging Hogescholen hebben gezamenlijk gewerkt aan het ontwikkelen van een voorstel waarmee een oplossing wordt geboden voor leraren die met een bevoegdheid voor het po lesgeven in het vmbo. Staatssecretaris Dekker heeft dit voorstel overgenomen. Vanaf februari 2017 kunnen in het vmbo werkzame pabo-gediplomeerden starten met een maatwerktraject om een bevoegdheid te halen.

Voorstel
Leraren die op basis van een pabo-diploma zijn benoemd in het voortgezet onderwijs en als leraar werkzaam zijn in het vmbo, kunnen kiezen uit twee opleidingstrajecten om een vo-bevoegdheid te halen:

  • een maatwerk-opscholingstraject, leidend tot een beperkte nieuwe bevoegdheid ‘groepsleerkracht vmbo onderbouw basis/kader’; of
  • een vakgericht maatwerk-opleidingstraject, leidend tot een volledige tweedegraads bevoegdheid voor het betreffende schoolvak.

Specifiek voor het opscholingstraject richting de ‘bevoegdheid groepsleerkracht vmbo-onderbouw basis/kader’ geldt dat er naast aanvullende kennis en vaardigheden op het terrein van algemene pedagogiek en didactiek, Nederlands en rekenen/wiskunde, ook een keuze kan worden gemaakt uit één van de volgende drie profielen: Mens en Natuur, Mens en Maatschappij, of Engels.

Achtergrond
In de Kamerbrief ‘Plan van aanpak tegengaan onbevoegd lesgeven vo’ (feb 2016) van staatssecretaris Dekker werd aangekondigd dat een oplossing wordt gezocht voor de ongeveer 1500 pabo-gediplomeerden in het vmbo die volgens de letter van de wet onbevoegd zijn om in het vmbo les te geven. De VO-raad, Onderwijscoöperatie en Vereniging Hogescholen hebben daartoe gezamenlijk een voorstel ontwikkeld dat tot stand is gekomen op basis van een zorgvuldig proces. Dat bestond onder meer uit werkconferenties met vakverenigingen, schoolleiders, bestuurders en lerarenopleidingen, waarbij gestructureerd informatie uit het veld is opgehaald en is gezocht naar draagvlak voor het voorstel.

Gezamenlijke regierol
Het voorstel (zie plan als bijlage onderaan) onderstreept voor de VO-raad, Onderwijscoöperatie en Vereniging Hogescholen dat de regie over vraagstukken rond bekwaamheid en bevoegdheid berust bij het veld, in nauw overleg met de opleidingen. Deze regierol zullen betrokken partijen ook bij het ontwikkelen van voorstellen over andere onvolkomenheden in het bevoegdhedenstelsel (een deel daarvan doet zich nu reeds voor bij bijvoorbeeld de beroepsgerichte vakken in het vmbo) blijven oppakken. Datzelfde geldt ook voor de noodzakelijke, principiële doordenking van het bevoegdhedenstelsel.

Aanmelding
De eerste opleidingstrajecten zullen in februari 2017 starten. Geïnteresseerden kunnen zich via e-mail melden bij Chrisma Immens van de Hogeschool Utrecht.

Gerelateerd

Drie bijeenkomsten in juli over Comeniusprogramma 2020

Actualiteit

Vorige week was de aftrap van de voorlichtingsbijeenkomsten die het NRO over het Comeniusprogramma 2020 organiseert. De eerste bijeenkomsten in Venlo, Zwolle en Groningen zijn succesvol verlopen.

Lees meer

Voorkom nieuwe bezuinigingen in het onderwijs

Actualiteit

In aanloop naar de Voorjaarsnota 2019 roept de Stichting van het Onderwijs het Kabinet met klem op nieuwe bezuinigingen in het onderwijs te voorkomen en te onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om de ingevoerde ‘doelmatigheidskorting’ te schrappen. Deze oproep doet de Stichting van het Onderwijs in een brief aan de ministers Van Engelshoven en Slob.

Lees meer

Banken, verzekeraars en onderwijs helpen werknemers overstappen naar het onderwijs

Actualiteit

Werknemers van banken en verzekeraars die een (gedeeltelijke) overstap naar het onderwijs overwegen, kunnen rekenen op hulp van hun werkgevers en het onderwijs. De Nederlandse Vereniging van Banken, het Verbond van Verzekeraars, de PO-Raad, VO-raad, MBO Raad, Vereniging Hogescholen, Vereniging van Universiteiten (VSNU) en het ministerie van OCW tekenden vandaag het convenant ‘Aan de slag voor de klas’. Daarmee dragen ze bij aan het oplossen van het lerarentekort. “Het hbo biedt een breed scala aan flexibele lerarenopleidingen voor iedereen die leraar wil worden. Het zou mooi zijn als we mensen uit de verzekerings- en financiële sector zo een nieuwe kans kunnen geven”, zegt Maurice Limmen, voorzitter van de Vereniging Hogescholen.

Lees meer