Actualiteit

Opleidingstrajecten voor pabo-gediplomeerden in het vmbo

Docent rechthoek

Voor pabo-gediplomeerden in het vmbo komen opleidingstrajecten op maat om een bevoegdheid te halen. De VO-raad, Onderwijscoöperatie en Vereniging Hogescholen hebben gezamenlijk gewerkt aan het ontwikkelen van een voorstel waarmee een oplossing wordt geboden voor leraren die met een bevoegdheid voor het po lesgeven in het vmbo. Staatssecretaris Dekker heeft dit voorstel overgenomen. Vanaf februari 2017 kunnen in het vmbo werkzame pabo-gediplomeerden starten met een maatwerktraject om een bevoegdheid te halen.

Voorstel
Leraren die op basis van een pabo-diploma zijn benoemd in het voortgezet onderwijs en als leraar werkzaam zijn in het vmbo, kunnen kiezen uit twee opleidingstrajecten om een vo-bevoegdheid te halen:

  • een maatwerk-opscholingstraject, leidend tot een beperkte nieuwe bevoegdheid ‘groepsleerkracht vmbo onderbouw basis/kader’; of
  • een vakgericht maatwerk-opleidingstraject, leidend tot een volledige tweedegraads bevoegdheid voor het betreffende schoolvak.

Specifiek voor het opscholingstraject richting de ‘bevoegdheid groepsleerkracht vmbo-onderbouw basis/kader’ geldt dat er naast aanvullende kennis en vaardigheden op het terrein van algemene pedagogiek en didactiek, Nederlands en rekenen/wiskunde, ook een keuze kan worden gemaakt uit één van de volgende drie profielen: Mens en Natuur, Mens en Maatschappij, of Engels.

Achtergrond
In de Kamerbrief ‘Plan van aanpak tegengaan onbevoegd lesgeven vo’ (feb 2016) van staatssecretaris Dekker werd aangekondigd dat een oplossing wordt gezocht voor de ongeveer 1500 pabo-gediplomeerden in het vmbo die volgens de letter van de wet onbevoegd zijn om in het vmbo les te geven. De VO-raad, Onderwijscoöperatie en Vereniging Hogescholen hebben daartoe gezamenlijk een voorstel ontwikkeld dat tot stand is gekomen op basis van een zorgvuldig proces. Dat bestond onder meer uit werkconferenties met vakverenigingen, schoolleiders, bestuurders en lerarenopleidingen, waarbij gestructureerd informatie uit het veld is opgehaald en is gezocht naar draagvlak voor het voorstel.

Gezamenlijke regierol
Het voorstel (zie plan als bijlage onderaan) onderstreept voor de VO-raad, Onderwijscoöperatie en Vereniging Hogescholen dat de regie over vraagstukken rond bekwaamheid en bevoegdheid berust bij het veld, in nauw overleg met de opleidingen. Deze regierol zullen betrokken partijen ook bij het ontwikkelen van voorstellen over andere onvolkomenheden in het bevoegdhedenstelsel (een deel daarvan doet zich nu reeds voor bij bijvoorbeeld de beroepsgerichte vakken in het vmbo) blijven oppakken. Datzelfde geldt ook voor de noodzakelijke, principiële doordenking van het bevoegdhedenstelsel.

Aanmelding
De eerste opleidingstrajecten zullen in februari 2017 starten. Geïnteresseerden kunnen zich via e-mail melden bij Chrisma Immens van de Hogeschool Utrecht.

Gerelateerd

Comeniusbeurzen 2020: tweedaagse schrijfsessies voor aanvragers

Actualiteit

Op verschillende data in juni en juli organiseerde het NRO voorlichtingsbijeenkomsten over het Comeniusprogramma. De deelnemers kregen er onder meer een voorproefje van de schrijfsessies die in augustus en september 2019 zullen plaatsvinden. De schrijfsessies bieden expliciete schrijftijd en handvatten voor het schrijven van een aanvraag. De inschrijving is vanaf nu open. Aanvragers van hbo-instellingen hebben voorrang.

Lees meer

Ministers Van Engelshoven en Slob feliciteren pabo-afgestudeerden met diploma

Actualiteit

Op 11 juli jl. hebben de ministers Ingrid van Engelshoven en Arie Slob afstuderende pabo-studenten in het zonnetje gezet. Beide ministers waren bij een diploma-uitreiking aanwezig en spraken de aankomende docenten toe over het mooie vak dat ze hebben gekozen. Minister Van Engelshoven sprak de afgestudeerden toe bij Hogeschool Inholland. Minister Slob woonde de diploma-uitreiking bij aan De Haagse Hogeschool, waarbij hij ook vertelde over zijn eigen ervaringen als docent geschiedenis en maatschappijleer. 

Lees meer

Drie bijeenkomsten in juli over Comeniusprogramma 2020

Actualiteit

Vorige week was de aftrap van de voorlichtingsbijeenkomsten die het NRO over het Comeniusprogramma 2020 organiseert. De eerste bijeenkomsten in Venlo, Zwolle en Groningen zijn succesvol verlopen.

Lees meer