Actualiteit

Opleidingstrajecten voor pabo-gediplomeerden in het vmbo

Voor pabo-gediplomeerden in het vmbo komen opleidingstrajecten op maat om een bevoegdheid te halen. De VO-raad, Onderwijscoöperatie en Vereniging Hogescholen hebben gezamenlijk gewerkt aan het ontwikkelen van een voorstel waarmee een oplossing wordt geboden voor leraren die met een bevoegdheid voor het po lesgeven in het vmbo. Staatssecretaris Dekker heeft dit voorstel overgenomen. Vanaf februari 2017 kunnen in het vmbo werkzame pabo-gediplomeerden starten met een maatwerktraject om een bevoegdheid te halen.

Voorstel
Leraren die op basis van een pabo-diploma zijn benoemd in het voortgezet onderwijs en als leraar werkzaam zijn in het vmbo, kunnen kiezen uit twee opleidingstrajecten om een vo-bevoegdheid te halen:

  • een maatwerk-opscholingstraject, leidend tot een beperkte nieuwe bevoegdheid ‘groepsleerkracht vmbo onderbouw basis/kader’; of
  • een vakgericht maatwerk-opleidingstraject, leidend tot een volledige tweedegraads bevoegdheid voor het betreffende schoolvak.

Specifiek voor het opscholingstraject richting de ‘bevoegdheid groepsleerkracht vmbo-onderbouw basis/kader’ geldt dat er naast aanvullende kennis en vaardigheden op het terrein van algemene pedagogiek en didactiek, Nederlands en rekenen/wiskunde, ook een keuze kan worden gemaakt uit één van de volgende drie profielen: Mens en Natuur, Mens en Maatschappij, of Engels.

Achtergrond
In de Kamerbrief ‘Plan van aanpak tegengaan onbevoegd lesgeven vo’ (feb 2016) van staatssecretaris Dekker werd aangekondigd dat een oplossing wordt gezocht voor de ongeveer 1500 pabo-gediplomeerden in het vmbo die volgens de letter van de wet onbevoegd zijn om in het vmbo les te geven. De VO-raad, Onderwijscoöperatie en Vereniging Hogescholen hebben daartoe gezamenlijk een voorstel ontwikkeld dat tot stand is gekomen op basis van een zorgvuldig proces. Dat bestond onder meer uit werkconferenties met vakverenigingen, schoolleiders, bestuurders en lerarenopleidingen, waarbij gestructureerd informatie uit het veld is opgehaald en is gezocht naar draagvlak voor het voorstel.

Gezamenlijke regierol
Het voorstel (zie plan als bijlage onderaan) onderstreept voor de VO-raad, Onderwijscoöperatie en Vereniging Hogescholen dat de regie over vraagstukken rond bekwaamheid en bevoegdheid berust bij het veld, in nauw overleg met de opleidingen. Deze regierol zullen betrokken partijen ook bij het ontwikkelen van voorstellen over andere onvolkomenheden in het bevoegdhedenstelsel (een deel daarvan doet zich nu reeds voor bij bijvoorbeeld de beroepsgerichte vakken in het vmbo) blijven oppakken. Datzelfde geldt ook voor de noodzakelijke, principiële doordenking van het bevoegdhedenstelsel.

Aanmelding
De eerste opleidingstrajecten zullen in februari 2017 starten. Geïnteresseerden kunnen zich via e-mail melden bij Chrisma Immens van de Hogeschool Utrecht.

Gerelateerd

Ook de komende jaren zetten hogescholen en universiteiten zich in voor aanpak lerarentekort

Article

Hogescholen en universiteiten omarmen het vandaag door minister Wiersma en Dijkgraaf gepresenteerde Onderwijsakkoord en de opzet voor een werkagenda Samen voor het beste onderwijs. In de werkagenda zetten de ministers van onderwijs, werkgevers, leraren(organisaties) en lerarenopleidingen hun agenda voor de komende jaren uiteen. Deze werkagenda bouwt voort op wat de partijen al onderling met elkaar hebben bereikt op het gebied van onderwijskwaliteit, kansengelijkheid en het terugdringen van het lerarentekort. Met de werkagenda zetten partijen een extra stap om deze grote maatschappelijke problemen aan te pakken.  

Lees meer

Staat van het Onderwijs: kwaliteit hoger onderwijs op peil gebleven   

Article

De Inspectie van het Onderwijs publiceerde vandaag haar jaarlijkse ‘Staat van het Onderwijs’. Daaruit blijkt dat de kwaliteit van het hoger onderwijs in coronatijd op peil is gebleven. De pandemie heeft bovendien weinig impact gehad op de studievoortgang van studenten. Maurice Limmen, voorzitter van de Vereniging Hogescholen: “Het inspectierapport geeft aan dat hogescholen in crisistijd goed werk hebben geleverd, daar mogen we trots op zijn”. 

Lees meer

Pabo toegankelijker door extra ruimte voor entreetoetsen

Article

De Vereniging Hogescholen is tevreden over het feit dat mbo’ers en havisten meer tijd krijgen om te voldoen aan de vooropleidingseisen. Volgens voorzitter Maurice Limmen is de maatregel in lijn met het voornemen om meer pabo-studenten aan te trekken en te zorgen dat zij succesvol voor de klas verschijnen. “Op deze manier maken we de pabo toegankelijker, wat erg belangrijk is aangezien we door het lerarentekort staan te springen om leraren”.

Lees meer