Actualiteit

Derde voortgangsbrief lerarenagenda

Lerarenagenda stimuleert intensieve samenwerking opleidingen en werkveld

In de lerarenagenda (2013-2020) is de ambitie uitgesproken het leraarschap te verbeteren. Samen met leraren, schoolleiders, opleiders, bestuurders wordt deze ambitie verwezenlijkt. Voor de lerarenopleidingen is het de ambitie om betere leraren op te leiden aan kwalitatief betere opleidingen. In de afgelopen week verschenen derde voortgangsrapportage Lerarenagenda “Samen werken aan een doorlopende leerlijn voor leraren” zegt minister Bussemaker onder meer dat de lerarenopleidingen op orde zijn. De beoogde kwaliteitsverbeteringen zijn gerealiseerd. Ze verwijst hiervoor met betrekking tot de hogescholen naar de accreditaties van de pabo’s en de tweedegraadsleraren door de NVAO. Tevens verwijst ze naar de toenemende studenten tevredenheid.

Samenwerking met het werkveld
Uit de voortgangsrapportage lerarenagenda blijkt dat er op veel terreinen vooruitgang is geboekt. De bewindslieden melden in de voortgangsrapportage dat de lerarenopleidingen op orde zijn, er weer meer mannen naar de pabo’s komen en steeds meer starters begeleiding krijgen in de klas. De komende periode blijft de verbetering van de samenwerking tussen opleidingen en werkveld op de agenda staan. Het is bijvoorbeeld van belang dat de lerarenopleidingen vaker en intensiever betrokken zijn bij die begeleiding van startende leraren. Door intensievere samenwerking op bestuurlijk niveau, is de afgelopen periode de samenwerking tussen partners in de regio al versterkt. De doorlopende leerlijn voor leraren start bij voldoende kwalitatieve en kwantitatieve instroom in de opleidingen, waarna een goede opleiding en aansluitende begeleiding, voortdurende professionalisering en continue bij- en nascholing, volgen. Als leraar ben je immers nooit uitgeleerd. 

Weerbarstige vraagstukken
De minister beschrijft in de voortgangsrapportage dat er op veel terreinen voortgang is geboekt maar er liggen nog weerbarstige vraagstukken op tafel. Voorbeelden hiervan zijn een naderend lerarentekort, betere overgang tussen opleiding en arbeidsmarkt en de afstemming van vraag en aanbod tussen scholen en opleidingen. Samen met het ministerie van OCW werken de PO-Raad, VO-raad, MBO Raad, VSNU, de Onderwijs coöperatie, de bonden en de Vereniging Hogescholen samen om de verschillende vraagstukken aan te pakken vanuit een gezamenlijke ketenverantwoordelijkheid.

Meer studenten en meer diversiteit
Hogescholen werken niet alleen aan de kwaliteit van het onderwijs maar zetten zich ook in voor meer routes naar het leraarschap. Om de lerarenopleidingen voor meer doelgroepen aantrekkelijk te maken, ontwikkelen hogescholen bijvoorbeeld een flexibel aanbod van opleidingen, oa in deeltijd, bieden maar liefst 20 pabo’s een academische variant (m.n. gericht op vwo-instromers) aan, en bieden tweedegraads opleidingen een educatieve minor aan waarin  studenten die niet aan een lerarenopleidinge studeren toch kennis kunnen maken met het onderwijs, om vervolgens via een kopopleiding versneld een lesbevoegdheid te halen. Daarnaast willen hogescholen ook meer culturele diversiteit en meer mannen op de opleidingen, met name de pabo, zodat de opleidingen meer een afspiegeling zijn van de samenleving. Met het aanscherpen van de instroomeisen in 2015 daalde met name het aantal mbo-studenten met een niet-westerse culturele achtergrond in het eerste jaar van de pabo. Dit studiejaar lijkt de totale instroom van pabo-studenten zich voorzichtig te herstellen. Samen met het mbo werken hogescholen nu aan een betere doorstroom naar de pabo. Ook het project “Veel meer meesters” waar 18 pabo’s aan meewerkten lijkt zijn vruchten af te werpen: het aantal mannen stijgt gestaag.

Gerelateerd

Hogescholen breiden pilots pabo-specialisaties verder uit

Article

Hogescholen onderzoeken in pilotprojecten hoe binnen de bestaande brede pabo-opleiding het lesgeven aan jonge en oudere kinderen als specialisatie kan worden ingebed. Op verzoek van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) worden de huidige pilotprojecten verlengd en uitgebreid, van zes naar acht pilots aan zeven hogescholen. Diepgaand specialiseren binnen de brede opleiding leraar basisonderwijs is effectiever dan het inrichten van een aparte lerarenopleiding voor jonge kinderen. Want: de leraren blijven breed inzetbaar. Maurice Limmen, voorzitter van de Vereniging Hogescholen: “Zo bieden we toekomstige leraren een nieuw carrièreperspectief: verdieping in hun vak, terwijl ze wel breed opgeleid de arbeidsmarkt op komen. Dat is belangrijk in de aanpak van het lerarentekort.”

Lees meer

Inspectie: uitval en studiewissel hbo-studenten daalt

Article

Benut de energie en de investeringen waarmee de gevolgen van corona worden hersteld. En herstel de onderliggende oorzaken van de teruglopende basisvaardigheden en kansenongelijkheid in het onderwijs. Die oproep doet de Inspectie van het Onderwijs in haar jaarlijkse rapport de Staat van het Onderwijs 2021. Voor het hoger beroepsonderwijs toont het rapport dat het aantal studenten fors is toegenomen, onder andere doordat het aantal gediplomeerden in het voortgezet onderwijs groter is en scholieren vaker direct, zonder tussenjaar, zijn doorgestroomd naar het hbo. De uitval onder studenten met een niet-westerse migratieachtergrond van de tweede generatie is sterker afgenomen dan de uitval onder andere groepen studenten. Beide groepen verschillen, anders dan in eerdere jaren, nog nauwelijks van elkaar. Maurice Limmen, voorzitter van de Vereniging Hogescholen: “De verschillen in studieprestaties van studenten zijn kleiner dan ooit, dat toont de emancipatoire kracht van het hbo.”

Lees meer

VH bepleit extra investeringen lerarenopleidingen

Article

De Vereniging Hogescholen vraagt de Tweede Kamer om een impuls te geven aan de lerarenopleidingen. “Willen we het lerarentekort oplossen, dan moeten we het aantrekkelijker maken om leraar te worden, te zijn én te blijven”, zegt Maurice Limmen, voorzitter Vereniging Hogescholen. Deze week debatteert de Tweede Kamer over het lerarenbeleid.

Lees meer