Actualiteit

‘Gezamenlijke aanval op uitval’

De Vereniging Hogescholen onderschrijft het belang van een zorgvuldige studiekeuze van studenten, hogescholen spannen zich daar ook zeer voor in. De hogescholen zijn ervan overtuigd dat het gehele studiekeuzeproces, van de eerste oriëntatie tot en met de studiekeuzecheck, bijdraagt aan een bewuste studiekeuze. In 2014 is de studiekeuzecheck landelijk ingevoerd. Hogescholen hebben de studiekeuzechecks ontwikkeld en voeren deze uit. Ze delen hun ervaringen over de effectiviteit ervan op een jaarlijks congres over studiesucces. Thom de Graaf, voorzitter Vereniging Hogescholen: “Studentenbonden, jongerenorganisaties, decanen en politici zijn van harte welkom om samen met hogescholen hun ideeën over de studiekeuzeactiviteiten te bespreken. Veel van de voorstellen die staan in de actie 'Aanval op Uitval' worden al op hogescholen georganiseerd maar we zitten nog in een proces om de activiteiten beter op de verschillende studenten aan te laten sluiten en staan altijd open voor verbeteringen. Laten we gezamenlijk de aanval op de uitval oppakken, in plaats van landelijke normen vaststellen.”

Tal van inspanningen om uitval en studiewisseling terug te dringen
Hogescholen verrichten tal van inspanningen om uitval en studiewisseling in het eerste jaar van de studie terug te dringen. Informatie over opleidingen wordt o.a. gegeven via websites van hogescholen, via folders en brochures en tijdens voorlichtingsbijeenkomsten. Twee jaar geleden zijn hogescholen gestart met de studiekeuzecheck. Instellingen organiseren dat bijvoorbeeld door middel van een gesprek, meeloopdagen, een dagje proefstuderen, het invullen van een digitale vragenlijst en/of een andere activiteit die uitmondt in een advies. Dit is een vrijblijvend advies dat de aankomend student een beeld geeft van de kansen van slagen voor de opleiding, bijvoorbeeld omdat de opleiding wel of niet aansluit bij hun vooropleiding. Met de invoering van de studiekeuzecheck is ook de aanmelddatum vervroegd naar 1 mei zodat aankomend studenten tijd hebben voor een check op de gemaakte studiekeuze.

Verschillende studiekeuzechecks voor verschillende studenten
Hogescholen zijn van mening dat een studiekeuzecheck voor de ene aspirant student niet hetzelfde hoeft te zijn als voor de andere en ook tussen opleidingen moet kunnen verschillen. Zo kan ook hier maatwerk worden geleverd. Een student die in het mbo een beroepsopleiding heeft gevolgd of die van een andere hbo-opleiding komt, heeft een andere studiekeuzecheck nodig dan een aspirant student die zich nog meer algemeen wil oriënteren. Voor een opleiding als kunstzinnige therapie of psychomotore therapie en bewegingsagogiek gelden andere eisen dan voor accountancy. 

Hogescholen leren van elkaars ervaringen met de studiekeuzecheck
Hogescholen investeren in het studiesucces van hun studenten, onder andere door betere voorlichting over de studie, de invoering van de studiekeuzecheck, intensieve samenwerking met het voorbereidend onderwijs op het terrein van de inhoudelijke aansluiting en een intensivering van de studiebegeleiding. De Vereniging Hogescholen organiseert kennisdeling tussen de hogescholen door middel van thematische bijeenkomsten en conferenties in het project Kwaliteit en studiesucces. In het kader van dat project wordt een aantal verdiepende onderzoeken uitgevoerd, o.a. naar matching. In december 2016 vindt bij de HAN een landelijk congres plaats waar de opbrengsten van de verdiepende onderzoeken worden gedeeld. Het geeft belangrijke ijkpunten voor volgende inspanningen voor het verbeteren van het studiesucces van de studenten aan de hogescholen.

Gerelateerd

Manifest tegen stagediscriminatie in hoger onderwijs ondertekend 

Article

Voor sommige studenten in het hoger onderwijs is stagediscriminatie de dagelijkse realiteit. Ze kunnen moeilijk een stageplaats bemachtigen of krijgen te maken met discriminatie tijdens een stage. Hogescholen, universiteiten, de ministeries van OCW en SWZ, studentenorganisaties en werkgevers hebben vandaag een manifest ondertekend om stagediscriminatie aan te pakken. Studenten moeten onder meer op zo’n manier worden begeleid dat iedereen een gelijke kans heeft op een stageplek.

Lees meer

Commissie positionering hbo geïnstalleerd 

Article

Nederland staat voor grote maatschappelijke uitdagingen. De komende decennia zijn honderdduizenden nieuwe hoogopgeleide professionals nodig. Dat vereist een sterker gepositioneerd hoger beroepsonderwijs. Want juist hogescholen zijn vanuit hun regionale spilfunctie essentieel voor de economische structuurversterking en de leefbaarheid van Nederland. Een nieuwe commissie gaat zich buigen over de vraag hoe die positie van het hbo kan worden versterkt. Maurice Limmen, voorzitter van de Vereniging Hogescholen: “De huidige samenleving heeft een stevig hoger beroepsonderwijs nodig. De verminderde instroom van vwo’ers is daarmee een van de aanleidingen om de positionering van het hbo breder onder de loep te nemen”.

Lees meer

Staat van het Onderwijs: kwaliteit hoger onderwijs op peil gebleven   

Article

De Inspectie van het Onderwijs publiceerde vandaag haar jaarlijkse ‘Staat van het Onderwijs’. Daaruit blijkt dat de kwaliteit van het hoger onderwijs in coronatijd op peil is gebleven. De pandemie heeft bovendien weinig impact gehad op de studievoortgang van studenten. Maurice Limmen, voorzitter van de Vereniging Hogescholen: “Het inspectierapport geeft aan dat hogescholen in crisistijd goed werk hebben geleverd, daar mogen we trots op zijn”. 

Lees meer