Actualiteit

‘Gezamenlijke aanval op uitval’

De Vereniging Hogescholen onderschrijft het belang van een zorgvuldige studiekeuze van studenten, hogescholen spannen zich daar ook zeer voor in. De hogescholen zijn ervan overtuigd dat het gehele studiekeuzeproces, van de eerste oriëntatie tot en met de studiekeuzecheck, bijdraagt aan een bewuste studiekeuze. In 2014 is de studiekeuzecheck landelijk ingevoerd. Hogescholen hebben de studiekeuzechecks ontwikkeld en voeren deze uit. Ze delen hun ervaringen over de effectiviteit ervan op een jaarlijks congres over studiesucces. Thom de Graaf, voorzitter Vereniging Hogescholen: “Studentenbonden, jongerenorganisaties, decanen en politici zijn van harte welkom om samen met hogescholen hun ideeën over de studiekeuzeactiviteiten te bespreken. Veel van de voorstellen die staan in de actie 'Aanval op Uitval' worden al op hogescholen georganiseerd maar we zitten nog in een proces om de activiteiten beter op de verschillende studenten aan te laten sluiten en staan altijd open voor verbeteringen. Laten we gezamenlijk de aanval op de uitval oppakken, in plaats van landelijke normen vaststellen.”

Tal van inspanningen om uitval en studiewisseling terug te dringen
Hogescholen verrichten tal van inspanningen om uitval en studiewisseling in het eerste jaar van de studie terug te dringen. Informatie over opleidingen wordt o.a. gegeven via websites van hogescholen, via folders en brochures en tijdens voorlichtingsbijeenkomsten. Twee jaar geleden zijn hogescholen gestart met de studiekeuzecheck. Instellingen organiseren dat bijvoorbeeld door middel van een gesprek, meeloopdagen, een dagje proefstuderen, het invullen van een digitale vragenlijst en/of een andere activiteit die uitmondt in een advies. Dit is een vrijblijvend advies dat de aankomend student een beeld geeft van de kansen van slagen voor de opleiding, bijvoorbeeld omdat de opleiding wel of niet aansluit bij hun vooropleiding. Met de invoering van de studiekeuzecheck is ook de aanmelddatum vervroegd naar 1 mei zodat aankomend studenten tijd hebben voor een check op de gemaakte studiekeuze.

Verschillende studiekeuzechecks voor verschillende studenten
Hogescholen zijn van mening dat een studiekeuzecheck voor de ene aspirant student niet hetzelfde hoeft te zijn als voor de andere en ook tussen opleidingen moet kunnen verschillen. Zo kan ook hier maatwerk worden geleverd. Een student die in het mbo een beroepsopleiding heeft gevolgd of die van een andere hbo-opleiding komt, heeft een andere studiekeuzecheck nodig dan een aspirant student die zich nog meer algemeen wil oriënteren. Voor een opleiding als kunstzinnige therapie of psychomotore therapie en bewegingsagogiek gelden andere eisen dan voor accountancy. 

Hogescholen leren van elkaars ervaringen met de studiekeuzecheck
Hogescholen investeren in het studiesucces van hun studenten, onder andere door betere voorlichting over de studie, de invoering van de studiekeuzecheck, intensieve samenwerking met het voorbereidend onderwijs op het terrein van de inhoudelijke aansluiting en een intensivering van de studiebegeleiding. De Vereniging Hogescholen organiseert kennisdeling tussen de hogescholen door middel van thematische bijeenkomsten en conferenties in het project Kwaliteit en studiesucces. In het kader van dat project wordt een aantal verdiepende onderzoeken uitgevoerd, o.a. naar matching. In december 2016 vindt bij de HAN een landelijk congres plaats waar de opbrengsten van de verdiepende onderzoeken worden gedeeld. Het geeft belangrijke ijkpunten voor volgende inspanningen voor het verbeteren van het studiesucces van de studenten aan de hogescholen.

Gerelateerd

Kennismaking bestuur Vereniging Hogescholen met minister Bruins

Article

Op 16 juli maakte het bestuur van de Vereniging Hogescholen kennis met minister Bruins van OCW. Naast de officiële kennismaking stond ook het beleid voor de komende jaren op de agenda. Daarover overhandigde voorzitter Maurice Limmen een brief aan minister Bruins. Maurice Limmen over het gesprek: “Het was een prettige kennismaking, het is merkbaar dat minister Bruins het hbo goed kent. Wij staan open voor een constructieve samenwerking”.

Lees meer

Vereniging Hogescholen pleit bij informateur voor goed en toegankelijk hoger beroepsonderwijs

Article

De Vereniging Hogescholen heeft een brief geschreven aan informateur Ronald Plasterk om aandacht te vragen voor het hoger beroepsonderwijs in Nederland. De VH benadrukt dat goed en toegankelijk onderwijs essentieel is voor een gezonde maatschappij en economie.

Lees meer

Nationale Studenten Enquête: stabiel beeld tevredenheid hbo-studenten

Article

Veruit de meeste hogeschoolstudenten zijn tevreden of zeer tevreden over hun opleiding. Dat blijk uit de Nationale Studenten Enquête (NSE), waarvan de resultaten vandaag door Studiekeuze123 zijn gepubliceerd.

Lees meer