Actualiteit

Gelijke kansen voor zwangere studenten en studerende ouders in het hoger onderwijs

Veel zwangere studenten en studerende ouders zijn niet op de hoogte van de rechten, plichten en voorzieningen die er voor hen in het leven zijn geroepen. Onderwijsinstellingen bieden veelal maatwerk aan deze groep; hierbij is informatie over de rechten en plichten van de student van belang. Om het studentsucces van zwangere studenten en studerende ouders in het hbo en wo te vergroten, is de handreiking ‘Zwangere studenten en studerende ouders in het hoger onderwijs’ opgesteld. Met deze uitgave beoogt de Landelijke werkgroep Studentenwelzijn gelijke kansen voor alle hoger onderwijsstudenten, ongeacht de persoonlijke omstandigheden.

De handreiking is voor onderwijsinstellingen een basis voor opname in het studentenstatuut en het informeren van studenten. De Werkgroep wil hiermee onnodige studieuitval en financiële problemen voorkomen.

Beschikbare voorzieningen en mogelijkheden voor maatwerk
Studiebegeleiders en studentdecanen van hogescholen en universiteiten hebben een belangrijke rol in de tegemoetkoming van zwangere studenten en studerende ouders. De handreiking ondersteunt onderwijsinstellingen bij het faciliteren van regelingen en voorzieningen, zoals mogelijkheden en tips voor ondersteuning rondom informatievoorziening, faciliteiten, maatwerk, begeleiding en stages. De verplichtingen van de onderwijsinstellingen en de rechten van de studenten worden met het juridisch kader van de wetgeving uitgelicht. Daarnaast zijn mogelijke financiële tegemoetkomingen voor zwangere studenten en studerende ouders uiteengezet.

Aanleiding voor de totstandkoming van de handreiking
Aanleiding was de motie van Kwint/Van den Hul om, in navolging van het mbo, in kaart te brengen wat er nodig is om zwangerschapsverlof in het hoger onderwijs mogelijk te maken. De individuele ondersteuningsvraag van zwangere studenten en studerende ouders zal verschillen. Uit de Monitor beleidsmaatregelen hoger onderwijs 2020-2021 blijkt dat 53% van de studerende ouders problemen ervaart bij de studievoortgang. Hiervan geeft 25% aan ontevreden te zijn over de informatievoorziening. Op 16 september a.s. organiseert ECIO een aanvullende informatiesessie voor onderwijsprofessionals, zwangere studenten en studerende ouders in het hoger onderwijs.

Lancering hogeronderwijstoegankelijk.nl
Voor het verbeteren van de informatievoorziening voor studenten met een functiebeperking of ondersteuningsvraag is op 28 juni jl. de website hogeronderwijstoegankelijk.nl gelanceerd. Een landelijk informatiepunt dat een brug slaat tussen een belemmering/diagnose en informatie over beschikbare voorzieningen en regelgeving. Ook zwangere studenten en studerende ouders worden met deze website ondersteund. Verschillende moties en de oproep in de Tweede Kamer lagen hieraan ten grondslag.

Landelijke werkgroep Studentenwelzijn
De Landelijke werkgroep Studentenwelzijn is in 2018 door het ministerie van OCW ingesteld. Een samenwerking rondom de implementatie van de gezamenlijke ambitie studentenwelzijn. De werkgroep bestaat uit vertegenwoordigers van het ministerie van OCW, ECIO, Vereniging van Universiteiten (VSNU), Vereniging Hogescholen, Universiteit voor Humanistiek, LSVb en ISO.