Actualiteit

Extra inzet op doorstroom vwo’ers naar hbo

‘We gaan extra inzetten op de doorstroom vanuit mbo en havo, maar ook uit het vwo. Dat is immers al jaren de bedoeling: meer vwo’ers die met een bachelor en wellicht een master in het hbo hun weg naar de professionele praktijk weten te vinden’, aldus Thom de Graaf, voorzitter Vereniging Hogescholen. Op het jaarcongres 'Meer waarde met hbo' in Congrescentrum 1931 in Den Bosch sprak hij zijn wens uit dat niet de grenzen van het ooit gekozen stelsel maatgevend zijn, maar de mogelijkheden en kansen van studenten. Ook reikte De Graaf het eerste exemplaar van de Atlas Onderzoek met Impact uit aan minister Van Engelshoven (OCW), waarin landelijke data van praktijkgericht onderzoek op hogescholen voor het eerst gebundeld zijn. 

Praktisch ingestelde vwo’er naar hogeschool
De Graaf reageerde in zijn toespraak op Bert van der Zwaan, de afscheidnemende rector magnificus van de Universiteit Utrecht, die onlangs zei dat universiteiten zuchten onder vwo’ers die daar eigenlijk niet thuishoren omdat ze niet wetenschappelijk zijn gemotiveerd. De Graaf: ‘Laten we dan er samen voor zorgen dat vwo’ers die praktisch zijn ingesteld maar wel graag willen leren, hun weg naar een topopleiding op de hogeschool weten te vinden.’ Maar evengoed moet het volgens De Graaf mogelijk zijn voor getalenteerde hbo’ers om probleemloos door te stromen naar een wo-master. 

Atlas voor praktijkgericht onderzoek
De minister van OCW, Ingrid van Engelshoven, nam het eerste exemplaar in ontvangst van de Atlas Onderzoek met Impact. Deze atlas is in samenwerking met Regieorgaan SIA ontwikkeld vanuit de nadrukkelijke wens en ambitie om de focus en massa van hbo-onderzoek in beeld te brengen. 'Met deze Atlas heb ik de impact van het hbo in handen. Deze Atlas maakt maar weer eens duidelijk hoe groot de meerwaarde van het hbo is',  aldus de minister van OCW, Ingrid van Engelshoven. Deze atlas moet een opmaat zijn naar een veel betere dataverzameling van het praktijkgericht onderzoek, zodat in de komende jaren een nog accurater beeld gevormd wordt van de aard en omvang van het onderzoek op hogescholen. De Atlas Onderzoek met impact is hier te downloaden. 

Sectorakkoord en kwaliteitsafspraken
Thom de Graaf greep de aanwezigheid van de minister aan om haar te complimenteren met de nieuwe toon die zij heeft gekozen in het onlangs gesloten sectorakkoord en de kwaliteitsafspraken die daar onderdeel van uit maken. De Graaf: ‘Geen nieuwe ronde prestatieafspraken en zware controleorganen, maar vertrouwen in de eigen kracht van het hoger onderwijs zelf. Het vraagt ook wat om dat vertrouwen waar te maken. Ik denk vooral aan de eigen rol van de medezeggenschap.’

Gerelateerd

Afgestudeerde leraar tevredener over baan

Actualiteit

Afgestudeerde hbo’ers zijn in 2018 tevredener over hun baan. Vooral de onderwijssector springt in het oog. De onderwijssector heeft de hoogste stijging in baantevredenheid in vergelijking tot afgelopen jaar. Waar in 2017 74% van de pas afgestudeerde leraren met tevredenheid terugblikte op het eerste werkjaar, is in 2018 79% tevreden over het werk. Deze stijging in baantevredenheid blijkt ook uit een daling in pasafgestudeerde leraren die op zoek zijn naar ander werk (16% in 2016, 11% in 2017, en 7% in 2018). Dit blijkt uit de nieuwe HBO-Monitor, het jaarlijkse onderzoek naar de arbeidsmarktpositie van afgestudeerde hbo-studenten. “Deze cijfers gaan de goede kant op. We leiden steeds meer pabo-studenten op. Maar het is natuurlijk essentieel dat ze na hun opleiding ook daadwerkelijk met plezier in het onderwijs aan de slag blijven”, aldus Maurice Limmen, voorzitter van de Vereniging Hogescholen.

Lees meer

Is ons onderwijs klaar voor de toekomst?

Actualiteit

Dat is de vraag die gesteld wordt in de jaarlijkse ‘Staat van het Onderwijs’ die de Onderwijsinspectie vandaag heeft uitgebracht. De inspectie stelt terecht dat studenten zekerheid willen over de waarde van hun diploma en hun toekomst. Studenten verwachten dat het onderwijs hen goed voorbereidt op een complexe en onzekere toekomst. “Het hbo staat er goed voor volgens de Onderwijsinspectie maar dat neemt niet weg dat we ons zeer bewust zijn van de maatschappelijke opdracht die het hbo heeft als voorbereider voor de uitdagingen van de arbeidsmarkt. Omdat beroepen en functies razendsnel veranderen stelt dat hoge eisen aan de flexibiliteit van onze onderwijsprogramma’s, de vernieuwing daarvan en de continue afstemming tussen opleidingen en het bedrijfsleven”, zegt Maurice Limmen, voorzitter van de Vereniging Hogescholen.

Lees meer

Unieke samenwerking versterkt verbinding onderwijs en onderzoek

Actualiteit

De VSNU, de Vereniging Hogescholen, de MBO Raad, de VO-raad en de PO-Raad lanceren op 1 april, in aanwezigheid van minister Van Engelshoven van OCW, Lerend onderwijs voor een lerend Nederland; een gezamenlijke ontwikkelagenda om te komen tot een effectieve kennisinfrastructuur voor het onderwijs. Een uniek moment, want voor het eerst in de geschiedenis van het Nederlandse onderwijs, hebben de vijf sectorraden de handen ineen geslagen om de werelden van onderwijs en onderzoek met elkaar te verbinden. Met de ontwikkelagenda zetten zij een belangrijke stap om de innovatiekracht van het onderwijs te verbeteren en de kwaliteit van het onderwijs te vergroten. “Ontwikkeling van een nieuwe generatie gaat hand in hand met de ontwikkeling van onderwijsonderzoek. Hogescholen hebben met hun praktijkgerichte onderzoek direct impact in de klas”, aldus Nienke Meijer, collegevoorzitter Fontys Hogescholen en portefeuillehouder lerarenopleidingen in het bestuur van de Vereniging Hogescholen.

Lees meer