Actualiteit

Extra inzet op doorstroom vwo’ers naar hbo

‘We gaan extra inzetten op de doorstroom vanuit mbo en havo, maar ook uit het vwo. Dat is immers al jaren de bedoeling: meer vwo’ers die met een bachelor en wellicht een master in het hbo hun weg naar de professionele praktijk weten te vinden’, aldus Thom de Graaf, voorzitter Vereniging Hogescholen. Op het jaarcongres 'Meer waarde met hbo' in Congrescentrum 1931 in Den Bosch sprak hij zijn wens uit dat niet de grenzen van het ooit gekozen stelsel maatgevend zijn, maar de mogelijkheden en kansen van studenten. Ook reikte De Graaf het eerste exemplaar van de Atlas Onderzoek met Impact uit aan minister Van Engelshoven (OCW), waarin landelijke data van praktijkgericht onderzoek op hogescholen voor het eerst gebundeld zijn. 

Praktisch ingestelde vwo’er naar hogeschool
De Graaf reageerde in zijn toespraak op Bert van der Zwaan, de afscheidnemende rector magnificus van de Universiteit Utrecht, die onlangs zei dat universiteiten zuchten onder vwo’ers die daar eigenlijk niet thuishoren omdat ze niet wetenschappelijk zijn gemotiveerd. De Graaf: ‘Laten we dan er samen voor zorgen dat vwo’ers die praktisch zijn ingesteld maar wel graag willen leren, hun weg naar een topopleiding op de hogeschool weten te vinden.’ Maar evengoed moet het volgens De Graaf mogelijk zijn voor getalenteerde hbo’ers om probleemloos door te stromen naar een wo-master. 

Atlas voor praktijkgericht onderzoek
De minister van OCW, Ingrid van Engelshoven, nam het eerste exemplaar in ontvangst van de Atlas Onderzoek met Impact. Deze atlas is in samenwerking met Regieorgaan SIA ontwikkeld vanuit de nadrukkelijke wens en ambitie om de focus en massa van hbo-onderzoek in beeld te brengen. 'Met deze Atlas heb ik de impact van het hbo in handen. Deze Atlas maakt maar weer eens duidelijk hoe groot de meerwaarde van het hbo is',  aldus de minister van OCW, Ingrid van Engelshoven. Deze atlas moet een opmaat zijn naar een veel betere dataverzameling van het praktijkgericht onderzoek, zodat in de komende jaren een nog accurater beeld gevormd wordt van de aard en omvang van het onderzoek op hogescholen. De Atlas Onderzoek met impact is hier te downloaden. 

Sectorakkoord en kwaliteitsafspraken
Thom de Graaf greep de aanwezigheid van de minister aan om haar te complimenteren met de nieuwe toon die zij heeft gekozen in het onlangs gesloten sectorakkoord en de kwaliteitsafspraken die daar onderdeel van uit maken. De Graaf: ‘Geen nieuwe ronde prestatieafspraken en zware controleorganen, maar vertrouwen in de eigen kracht van het hoger onderwijs zelf. Het vraagt ook wat om dat vertrouwen waar te maken. Ik denk vooral aan de eigen rol van de medezeggenschap.’

Gerelateerd

Hogescholen en universiteiten publiceren gezamenlijke richtlijn voor protesten

Article

Kennis en kritische geluiden zijn het kloppend hart van hogescholen en universiteiten. Daarbij horen inhoudelijke debatten en ook de mogelijkheid om te protesteren. In Nederland geldt dat mensen het recht hebben op vrijheid van meningsuiting, vereniging, vergadering en betoging. Universiteiten en hogescholen ondersteunen dat van harte. Maurice Limmen, voorzitter Vereniging Hogescholen: “Protesteren blijft gewoon mogelijk op hogescholen. Tegelijkertijd staan hogescholen voor onderwijs in een klimaat waarin àlle meningen gewisseld kunnen worden en iedereen zich veilig moet kunnen voelen. Met het oog hierop is deze gezamenlijke richtlijn opgesteld om duidelijk maken wat wel en niet mag in en rond onze gebouwen.”

Lees meer

Hogescholen maken bindende afspraken om instroom internationale studenten beperkt en in balans te houden

Article

De Vereniging Hogescholen heeft een voorstel tot zelfregie op de instroom van internationale studenten aangeboden aan het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Minister Dijkgraaf (OCW) had de sector om dit voorstel gevraagd. Maurice Limmen, voorzitter Vereniging Hogescholen: “Het aantal internationale studenten in het hbo is beperkt en in balans, om ook in de toekomst dit evenwicht te behouden nemen we nu maatregelen. Zo versterken we de voordelen van internationalisering en beperken we de nadelen. Met dit voorstel willen hogescholen sturen op het aantal internationale studenten en op een gerichte instroom. Hogescholen nemen zo hun verantwoordelijkheid.”

Lees meer

Instroom nieuwe hbo-studenten ongeveer gelijk aan vorig jaar

Article

De instroom van nieuwe studenten in het hoger beroepsonderwijs is in dit studiejaar ’23-’24 met een verschil van -0,3% ongeveer gelijk gebleven in vergelijking met vorig studiejaar. Dit blijkt uit de voorlopige instroomcijfers van de Vereniging Hogescholen. De inschrijvingen voor masteropleidingen tonen een duidelijke stijging met 7%.

Lees meer