Actualiteit

Laatste stap gezet in start ambitieus Versnellingsplan onderwijsinnovatie met ICT

Convenant financiering digitaal versnellingsplan onderwijs en ICT getekend

190130 ondertekening convenant

Met de ondertekening van dit convenant hebben de voorzitters van de Vereniging Hogescholen, VSNU en SURF een laatste stap gezet om aan de slag te gaan met het Versnellingsplan onderwijsinnovatie met ICT. Met dit convenant zijn de wederzijdse intenties, afspraken en inspanningsverplichtingen geregeld tussen de VH, VSNU en SURF in relatie tot de financiering van het Versnellingsplan onderwijsinnovatie met ICT (vanaf nu: Versnellingsplan). 

Achtergrond
Sinds november 2017, toen de Versnellingsagenda Onderwijsinnovatie met ICT door de voorzitters van SURF, VH en VSNU werd gepresenteerd, is vanuit de VH, VSNU, en SURF gewerkt aan het opzetten van een vierjarig programma om de ambities uit de Versnellingsagenda waar te maken. Dit vierjarige programma, het Versnellingsplan Onderwijsinnovatie met ICT, ging op 1 januari 2019 van start. Het versnellingsplan heeft als hoofddoelstellingen om het onderwijs met ICT te innoveren op de volgende drie thema’s :

  • De aansluiting op de arbeidsmarkt verbeteren
  • Flexibilisering van het onderwijs 
  • ​Slimmer en beter leren met technologie 

Acht versnellingsteams bestaande uit deelnemers van instellingen die zowel ambitie als commitment hebben op één van de onderstaande thema’s (zgn. zones) zijn met de uitvoering van het vesnellingsplan aan de slag gegaan. Zij worden aangevoerd door experts vanuit de instellingen die benoemd zijn door de stuurgroep van het Versnellingsplan (de zgn. ‘aanvoerders’).  
 

Thema's/zones versnellingsplan

Thema's/zones Aanvoerder(s) Hogescholen Universiteiten Totaal
Docent-professionalisering Universiteit van Twente en Avans Hogeschool 11 7 18
Aansluiting
arbeidsmarkt
Saxion 3 1 4
Flexibilisering WUR en Hogeschool van Amsterdam 14 3 17
Naar digitale (open) leermiddelen Fontys Hogescholen 2 7 9
Studiedata VU 4 5 9
Evidence-informed onderwijsinnovatie Hogeschool Rotterdam 4 3 7
Samenwerken met EdTech TUDelft 4 3 7


Doel Versnellingsplan
Het Versnellingsplan heeft tot doel versnelling te realiseren in het benutten van de mogelijkheden die ICT biedt voor het onderwijs. Dit betekent dat de teams veel ruimte krijgen om hun ambities zelf te formuleren, vanuit de mogelijkheden en urgenties in de praktijk van het hoger onderwijs. De basis wordt gevormd door vertrouwen en samenwerking, er is geen sprake van blauwdrukken en veel papierwerk om zaken in gang te zetten of verantwoording af te leggen. Om echt te kunnen versnellen hebben de versnellingsteams ook volop mogelijkheden om concrete ideeën die zij hebben uit te voeren. In elk team zit een ‘verbinder’ die samen met het team kijkt welke vraagstukken er concreet opgepakt zouden kunnen worden. De verbinders leggen de verbinding naar het ondersteuningsteam. 
 
Aansturing programma
De aansturing van het programma is belegd bij een gezamenlijk stuurgroep. De stuurgroep is daarmee verantwoordelijk voor het bepalen van de overkoepelende ambitie en borgt dat deze wordt gehaald. De stuurgroep bestaat uit:  

  • Namens VH:        Anka Mulder en Hans Nederlof (vz)
  • Namens VSNU:   Arthur Mol en Hester Bijl
  • Namens SURF:    Erwin Bleumink
  • Namens ISO:      Tom van den Brink
  • Namens LSVb:    John van Harten
  • Toehoorder namens het Ministerie van OCW: Jantina Walraven 

Gerelateerd

Deelnemers Versnellingsplan in gesprek met minister over Strategische Agenda Hoger Onderwijs

Actualiteit

Op maandag 15 april ging Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Ingrid van Engelshoven in gesprek met aanvoerders en deelnemers van het Versnellingsplan onderwijsinnovatie met ICT met als doel om input op te halen voor de Strategische Agenda. De focus lag op de belangrijkste ontwikkelingen en knelpunten voor de thema’s flexibilisering en aansluiting op de arbeidsmarkt, gebruik van ICT voor versterking van de kwaliteit van het onderwijs en digitale (open) leermaterialen.

Lees meer

Vacature: junior projectsecretaris Versnellingsplan

Actualiteit

Deze maand is de uitvoering gestart van het Versnellingsplan voor onderwijsinnovatie, een initiatief van VSNU, Vereniging Hogescholen en SURF. Wij zijn naar een junior projectsecretaris van het Versnellingsplan. Je werkt mee aan het verhogen van de kwaliteit van het hoger onderwijs door onderwijsinnovatie met ICT. Jij biedt administratieve ondersteuning en verricht coördinerende werkzaamheden voor het programmateam en het ondersteuningsteam. 

Lees meer

Aanmelden nieuwsbrief Versnellingsplan Onderwijsinnovatie met ICT

Actualiteit

Sinds de lancering van de Versnellingsagenda Onderwijsinnnovatie met ICT door SURF, de Vereniging Hogescholen en de Vereniging van Universiteiten is in 2018 veel werk verzet. De stuurgroep en het programmateam hebben de agenda doorontwikkeld tot een versnellingsplan. Dit plan is opgedeeld in acht versnellingszones waarbinnen hogescholen en universiteiten in teams samenwerken. 

Lees meer