Actualiteit

Laatste stap gezet in start ambitieus Versnellingsplan onderwijsinnovatie met ICT

Convenant financiering digitaal versnellingsplan onderwijs en ICT getekend

Met de ondertekening van dit convenant hebben de voorzitters van de Vereniging Hogescholen, VSNU en SURF een laatste stap gezet om aan de slag te gaan met het Versnellingsplan onderwijsinnovatie met ICT. Met dit convenant zijn de wederzijdse intenties, afspraken en inspanningsverplichtingen geregeld tussen de VH, VSNU en SURF in relatie tot de financiering van het Versnellingsplan onderwijsinnovatie met ICT (vanaf nu: Versnellingsplan). 

Achtergrond
Sinds november 2017, toen de Versnellingsagenda Onderwijsinnovatie met ICT door de voorzitters van SURF, VH en VSNU werd gepresenteerd, is vanuit de VH, VSNU, en SURF gewerkt aan het opzetten van een vierjarig programma om de ambities uit de Versnellingsagenda waar te maken. Dit vierjarige programma, het Versnellingsplan Onderwijsinnovatie met ICT, ging op 1 januari 2019 van start. Het versnellingsplan heeft als hoofddoelstellingen om het onderwijs met ICT te innoveren op de volgende drie thema’s :

  • De aansluiting op de arbeidsmarkt verbeteren
  • Flexibilisering van het onderwijs 
  • ​Slimmer en beter leren met technologie 

Acht versnellingsteams bestaande uit deelnemers van instellingen die zowel ambitie als commitment hebben op één van de onderstaande thema’s (zgn. zones) zijn met de uitvoering van het vesnellingsplan aan de slag gegaan. Zij worden aangevoerd door experts vanuit de instellingen die benoemd zijn door de stuurgroep van het Versnellingsplan (de zgn. ‘aanvoerders’).  
 

Thema's/zones versnellingsplan

Thema's/zones Aanvoerder(s) Hogescholen Universiteiten Totaal
Docent-professionalisering Universiteit van Twente en Avans Hogeschool 11 7 18
Aansluiting
arbeidsmarkt
Saxion 3 1 4
Flexibilisering WUR en Hogeschool van Amsterdam 14 3 17
Naar digitale (open) leermiddelen Fontys Hogescholen 2 7 9
Studiedata VU 4 5 9
Evidence-informed onderwijsinnovatie Hogeschool Rotterdam 4 3 7
Samenwerken met EdTech TUDelft 4 3 7


Doel Versnellingsplan
Het Versnellingsplan heeft tot doel versnelling te realiseren in het benutten van de mogelijkheden die ICT biedt voor het onderwijs. Dit betekent dat de teams veel ruimte krijgen om hun ambities zelf te formuleren, vanuit de mogelijkheden en urgenties in de praktijk van het hoger onderwijs. De basis wordt gevormd door vertrouwen en samenwerking, er is geen sprake van blauwdrukken en veel papierwerk om zaken in gang te zetten of verantwoording af te leggen. Om echt te kunnen versnellen hebben de versnellingsteams ook volop mogelijkheden om concrete ideeën die zij hebben uit te voeren. In elk team zit een ‘verbinder’ die samen met het team kijkt welke vraagstukken er concreet opgepakt zouden kunnen worden. De verbinders leggen de verbinding naar het ondersteuningsteam. 
 
Aansturing programma
De aansturing van het programma is belegd bij een gezamenlijk stuurgroep. De stuurgroep is daarmee verantwoordelijk voor het bepalen van de overkoepelende ambitie en borgt dat deze wordt gehaald. De stuurgroep bestaat uit:  

  • Namens VH:        Anka Mulder en Hans Nederlof (vz)
  • Namens VSNU:   Arthur Mol en Hester Bijl
  • Namens SURF:    Erwin Bleumink
  • Namens ISO:      Tom van den Brink
  • Namens LSVb:    John van Harten
  • Toehoorder namens het Ministerie van OCW: Jantina Walraven 

Gerelateerd

Online onderwijs vraagbaak - SURF

Article

SURF heeft een online onderwijs vraagbaak ingericht. Nu jouw instelling dicht is wil je het onderwijs zoveel mogelijk laten doorgaan. In deze tijdelijke SURF-community delen we kennis en expertise om de overstap te maken naar online onderwijs. Je kunt zelf reacties toevoegen aan de verschillende artikelen of een artikel plaatsen.

Lees meer

5 onderwijsvernieuwers ontvangen de SURF Onderwijsaward 2019

Article

Tijdens de SURF Onderwijsdagen zijn vijf onderwijsvernieuwers geëerd met een SURF Onderwijsaward: Henk Hagoort (Hogeschool Windesheim), Bert-Jan Klaren (Hanzehogeschool), Silvester Draaijer (VU Amsterdam), Marina Brinkman-Staneva (Breda University of Applied Sciences) en Fake Zijl (Hogeschool Windesheim).

Lees meer

Gelijkwaardig maar verschillend: hogescholen en universiteiten werken samen aan de toekomst van het stelsel

Article

Vandaag hebben de universiteiten en de hogescholen een gezamenlijk position paper gepubliceerd. De universiteiten en hogescholen hebben in dit paper gezamenlijke ambities geformuleerd en prioriteiten benoemd voor de komende jaren. De focus ligt op meer differentiatie binnen het stelsel van hoger onderwijs, tussen instellingen, in onderwijsaanbod en in persoonlijke routes van de student. Maurice Limmen, voorzitter van de Vereniging Hogescholen: ”We doen dit alles vanuit de basisgedachte dat hogescholen en universiteiten “gelijkwaardig, maar verschillend” zijn. We willen ervoor zorgen dat Nederlandse studenten sneller op de voor hen meest geschikte opleiding terecht komen.“ VSNU-voorzitter Pieter Duisenberg: “We willen samen stappen zetten om het stelsel van hoger onderwijs voor te bereiden op de toekomst. Met meer samenwerking kunnen we meer betekenen voor studenten en maatschappij.”

Lees meer