Voorbeelden praktijkgericht onderzoek

Smart Manufacturing Industriële Toepassingen Zuid-Holland - De Haagse Hogeschool
Verzilveren van digitaliseringskansen door het MKB in de Zuid-Hollandse maakindustrie om daarmee deze regio innovatiever, concurrerender en toekomstbestendiger maken. Dat is het doel van het praktijkgericht onderzoek door het kenniscentrum Digital Operations & Finance van De Haagse Hogeschool Sciences in samenwerking met FME en Koninklijke Metaalunie. Zij streven naar meer inzicht in en de toepassing van bewezen best practices voor onder meer digitalisering, circulaire businessmodellen, procesoptimalisatie, supplychain en logistiek.

In dit project werken onderzoekers, bedrijfskundigen, ingenieurs en studenten gezamenlijk aan praktijkgericht en probleemgestuurd onderwijs en onderzoek. Dat leidt tot nieuwe kennis voor het mkb en relevante casuïstiek vanuit de praktijk. Het kenniscentrum Digital Operations & Finance is een van de partners in het SMITZH-consortium. SMITZH staat voor Smart Manufacturing Industriële Toepassingen Zuid-Holland. De Haagse Hogeschool is sinds 2019 actief in het SMITZH-consortium. Voor meer informatie: Lectoraat Smart Sustainable Manufacturing


POINT-onderwijsonderzoekswerkplaatsen Fontys Hogescholen

Een duurzame professionele leergemeenschap creëren rondom passend onderwijs aan (hoog)begaafde leerlingen. Daaraan werken leraren, pabodocenten, studenten en wetenschappers met elkaar samen in de POINT-onderwijsonderzoekswerkplaatsen van Fontys Hogescholen. POINT staat voor Passend Onderwijs Ieder Nieuw Talent. Op basis van gelijkwaardigheid werken alle betrokkenen samen aan onderzoek, zowel praktijkgericht als wetenschappelijk. POINT vertaalt de inzichten naar praktische adviezen en producten die direct ten goede komen aan de onderwijspraktijk, via bijvoorbeeld workshops en publicaties. Voor leraren maakt POINT hun beroep nog interessanter: het samen onderzoeken in een inspirerend netwerk, waar de opbrengsten er écht toe doen.  

POINT heeft de Award van de European Association for Practitioner Research on Improving Learning (EAPRIL) gewonnen, een Europese prijs voor 'het beste innovatieve project op het gebied van leren en ontwikkelen met impact voor theorie én praktijk'. De POINT-contactpersonen zijn: Elise Samsen (Tilburg), Kim Smeets (Eindhoven) en Kim Lijbers (Den Bosch).  Video


Leer- en InnovatieNetwerk - Hogeschool Inholland

In een Leer- en InnovatieNetwerk (LIN) werken een zorginstelling en het onderwijs samen. De vragen en behoeften van verpleeghuizen en de wijkverpleging staan daarbij centraal. Die leiden tot kwaliteitsprojecten waarin studenten, docenten, verpleegkundigen en verzorgenden samenwerken en onderzoeken. Met als doel de kwaliteit van de zorg en het welzijn van de cliënten te verbeteren door permanente professionalisering van de medewerkers.
 
Het LIN is een initiatief van het lectoraat Gezondheid & Welzijn van Kwetsbare Ouderen van Hogeschool Inholland / Inholland University of Applied Sciences . Momenteel zijn er 11 LINs in zes verschillende zorginstellingen. Het concept is ook geïmplementeerd in de academische ziekenhuissetting. Er zijn concrete plannen voor een LIN in de geestelijke gezondheidszorg en instellingen voor mensen met een verstandelijke beperking. Inmiddels hebben ook ROC’s het LIN-concept geadopteerd.
 
Download: 'Leer- en innovatienetwerk - Leren van en met elkaar' 


Surfscan - Zuyd Hogeschool

Een diagnose versnellen en een behandeling verbeteren, dat beoogt het project Surfscan. De deelnemers ontwikkelen een snel, handzaam en betrouwbaar meetinstrument om biomarkers - metingen die iets zeggen over onze gezondheid - te bepalen dichtbij de patiënt, bijvoorbeeld bij de huisarts of zelfs thuis. Dat resulteert in een snellere en goedkopere #diagnose omdat het monster niet eerst naar een laboratorium gaat.

Deelnemers aan dit project zijn Zuyd Hogeschool | Zuyd University of Applied Sciences, Universiteit Maastricht, Zuyderland, MUMC+|Herstelzorg en de bedrijven PathoFinder B.V., Promicol B.V. en Chemelot Innovation and Learning Labs ( CHILL ). Studenten voeren in het project deelopdrachten uit. Zij werken daarbij multi- en interdisciplinair samen aan hun competenties. Ook kennis en vaardigheden rondom deze techniek vinden hun plek binnen de curricula van de drie onderwijsinstellingen. Meer informatie: Olaf Brouwers


STIP-Methode - Hogeschool Rotterdam

Steeds meer mensen met dementie, wonend in verpleeghuizen, hebben complexe zorg nodig. De meesten van hen vertonen symptomen van psychische pijn zoals depressief, psychotisch en agressief gedrag. Onnodig vaak krijgen zij 'rustgevende' medicijnen voorgeschreven. Er moet echter eerst worden gekeken naar effectievere oplossingen. Het lectoraat 'Functiebehoud bij Ouderen in Levensloopperspectief' van de Hogeschool Rotterdam heeft daarvoor de STIP-Methode ontwikkeld: STapsgewijze Integrale preventie en behandeling van Probleemgedrag. 

Het lectoraat werkt daarbij samen met Leiden University Medical Center, UMCG, Amsterdam UMC, Erasmus Universiteit Rotterdam, Geriant, Van Maar Advies Corine van Maar, Stichting Wetenschap Balans en BPSD Care. Stagestudenten van Verpleegkunde en SocialWork dragen in de verpleeghuizen De Zellingen en WVO Zorg bij aan de uitvoering en evaluatie van de STIP-methode. 


Living Lab Hedwige-Prosperpolder - HZ University of Applied Sciences, Hogeschool VHL en Hogeschool Rotterdam

Extremere weersituaties en dreiging van het water komen steeds vaker voor. HZ University of Applied Sciences werkt samen met 13 internationale partners aan kennis en oplossingen om die dreiging het hoofd te bieden, bijvoorbeeld in het Polder2C’s Living Lab Hedwige-Prosperpolder. Dat gaat de robuustheid van de huidige kustbescherming testen en de veerkracht tegen overstromingen verbeteren. 

De Levee Challenge, waarbij studenten worden uitgedaagd om de dijk van die polder zo goed mogelijk te repareren, de Winterschool en excursies zijn daarbij voorbeelden van doorwerking naar het onderwijs. Het project betrekt studenten daarnaast via stages, afstudeeropdrachten en minoren. Ook dient het gebied als Living Lab binnen de gezamenlijke Master opleiding River Delta Development van HZ University of Applied Sciences, Hogeschool VHL en Hogeschool Rotterdam.

Bezoek de projectwebsite voor meer informatie en contact.


Samen in Beweging met kwetsbare bewoners - Hogeschool Viaa

Het verhogen van welzijn en gezondheid. Dat is het doel van het project 'Samen in Beweging met kwetsbare bewoners', waarin bewoners, zorg-, welzijn- en sportprofessionals, en gemeenten samenwerken in de regio Zwolle. Door deel te nemen aan bijvoorbeeld ouderengym of een wandelgroep ontmoeten bewoners elkaar. Voor kwetsbare mensen is dat soms een van de weinige activiteiten met de buitenwereld. Het Centrum voor Samenlevingsvraagstukken van Hogeschool Viaa onderzoekt samen met het Lectoraat Zorg en Zingeving hoe je die activiteiten zo goed mogelijk inzet. Docent-onderzoekers voeren het onderzoek uit, begeleiden de leergemeenschappen en passen de resultaten toe in de opleidingen Sociaal Werk en Verpleegkunde. Ook voeren studenten deelonderzoeken uit naar de behoeften en ervaringen van bewoners.

Voor meer informatie over dit project: Marja Jager-Vreugdenhil, lector Samenlevingsvraagstukken Viaa


Energiearmoede en energiebesparing - Hogeschool Utrecht

De gasprijzen stijgen naar een recordniveau. Stijgende energiekosten en tekortschietende energiebesparing leveren vooral voor armere huishoudens grote problemen op. Energiearmoede is een bekend probleem in veel Europese landen. Veel mensen zijn niet in staat hun energierekening te betalen. Voor de private huursector blijkt dat het heel lastig is om huurders met energiearmoede te identificeren en om hen te bereiken met de juiste middelen.

Het Center of Expertise Smart Sustainable Cities van de Hogeschool Utrecht is een platform voor het bedrijfsleven en kennisinstellingen. Een van de projecten richt zich op energiearmoede. Het onderzoek focust op (kwetsbare) wijken in de gemeentes Weesp en Soest. Woningcorporaties, de gemeentes, lokale vrijwilligersorganisaties en huurdersverenigingen werken daarin met de onderzoekers samen. Dit onderzoek geeft inzicht in deelname en draagvlak van bewoners voor de #energietransitie, draagt bij aan de energiebesparing door bewoners en adviseert over aanpassingen in beleid. Bij het project zijn studenten betrokken uit de HU Master Community Development en de HU Master Urban and Area Development. Informatie uit het onderzoek naar energiearmoede wordt langs de weg van onderzoeker/docent ingezet in de opleiding Bachelor Built Environment. 


Banen van de toekomst - Hogeschool van Amsterdam

Welke banen zijn er in de toekomst? Neemt een robot mijn baan over? Welke vaardigheden hebben medewerkers straks nodig? De Hogeschool van Amsterdam heeft in opdracht van de Amsterdam Economic Board er onderzoek naar gedaan, getiteld ‘Jobs of the Future’. Onderzoekers, docenten en studenten van de hogeschool voerden het onderzoek samen uit. Dat heeft geresulteerd in een instrument waarmee organisaties een skills gericht toekomstplan ontwikkelen. Op basis van producten en/of diensten die de organisatie in de toekomst wil aanbieden, brengen de deelnemers de toekomstige skills van medewerkers ermee in kaart. Inmiddels gebruiken verschillende organisaties het instrument.

Bij de opleiding Bedrijfskunde is in het vierde leerjaar een vak ontwikkeld rondom het project Jobs of the Future. Het onderzoeksproject heeft geresulteerd in verschillende praktijkgerichte vervolgprojecten, zoals onderzoek naar een ‘skillspaspoort’, assessment onder lager opgeleiden en skills, knowledge and attitudes of the future, en bouwen in de toekomst. De Hogeschool van Amsterdam voert de projecten met verscheidene partners uit, zoals TNO, Hogeschool Saxion, HAN University of Applied Sciences, James, UWV en BAM.


Toerisme en Recreatie - Breda University of Applied Sciences, HZ University of Applied Sciences en NHL Stenden University of Applied Sciences

De sluiting van verschillende sectoren zoals de horeca is een enorme klap voor de gastvrijheidsector. Wat zou de Nederlandse samenleving verliezen wanneer Toerisme en Recreatie niet overeind blijft? En wat is er nodig om haar maatschappelijke waarde te behouden en die waarde te vergroten? Gastvrij Nederland (de Nationale Raad voor toerisme, recreatie, horeca en vrije tijd) vroeg aan het Centre of Expertise Leisure Tourism & Hospitality van Breda University of Applied Sciences, HZ University of Applied Sciences en NHL Stenden University of Applied Sciences, die vraag te beantwoorden. Uit het onderzoek blijkt dat de directe bijdrage groot is met 4,4 % van het BBP. Maar de maatschappelijke meerwaarde is nog veel groter. De drie hogescholen gebruiken in hun colleges de opgedane inzichten over de waarde van toerisme en recreatie. Hun onderzoekers werken aan verschillende vervolgstudies, gericht op onder meer het perspectief van beleidsmakers. Studenten van de drie hogescholen zijn erbij betrokken via stage en scripties.