Profiel

Petra Post

Petra is beleidsadviseur bij het cluster Financiën & Governance en het cluster Arbeidsvoorwaarden. Daarnaast werkt ze aan diverse dossiers bij andere clusters wanneer deze financiële aspecten met zich meebrengen. Een voorbeeld hiervan is het dossier experimenten vraagfinanciering deeltijd.

Netwerken
Vanuit de vereniging is een netwerk financiën ontstaan. Hierin zijn alle hogescholen vertegenwoordigd door de controller, hoofd financiën, hoofd planning en control, etc. De vereniging organiseert een aantal keer per jaar een bijeenkomst om de actualiteit te bespreken en dieper in te gaan op specifieke thema’s.
Andere netwerken waar Petra bij betrokken is zijn het Hogeschool Inkoop Platform, de overleggroep energie en het uitvoeringsoverleg. In dit laatste overleg komen hogescholen, universiteiten, DUO en het ministerie van OCW samen om beleidsontwikkelingen te vertalen naar de uitvoering.
 
Stakeholders
Het palet aan stakeholders waar Petra mee samenwerkt is erg breed. Dit varieert van natuurlijk de hogescholen tot aan studenten, diverse ministeries en uitvoeringsorganisaties, de politiek, de vakbonden, etc.

Dossiers
Opstellen nieuwe energie-efficiëntie plannen
De hbo-sector is actief betrokken bij de klimaatdoelstelling van de overheid. Ook in de periode 2017-2020 zullen de instellingen een scala aan maatregelen treffen om de duurzaamheid te vergroten. Hiervoor moeten in 2016 nieuwe plannen worden opgesteld. De vereniging en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland organiseren hiervoor gezamenlijk een aantal thema bijeenkomsten.

Participatiewet
In het sociaal akkoord is opgenomen dat de overheid 25.000 banen gaat creëren voor mensen met een arbeidshandicap. Hogescholen pakken hun maatschappelijke verantwoordelijkheid op en zijn actief gestart om deze mensen een volwaardige plaats in de organisatie te geven.

Gerelateerde websites
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
Participatiewet
Open data hoger onderwijs