Bijeenkomst

Thema: Opleiden in verbinding

Velon Congres 2024

Op 18 en 19 maart 2024 komen ruim 700 lerarenopleiders uit Nederland en Vlaanderen samen in Utrecht tijdens het Velon Congres 2024. Het thema 'Opleiden in verbinding' staat dan centraal; het leren en ontwikkelen van leraren en lerarenopleiders binnen, tussen en over onderwijssectoren heen.

Uitdagingen
Onderwijs in Nederland is in beweging. Maatschappelijke ontwikkelingen, oplopende kwantitatieve en kwalitatieve lerarentekorten en de vraag naar op-maat-antwoorden stellen onderwijsprofessionals voor grote uitdagingen. Samenwerking tussen sectoren wordt gestimuleerd om opleidingstrajecten voor leraren aantrekkelijker en flexibeler te maken, hun inductiefase kwalitatief te versterken en hun professionalisering in te richten met een meer expliciete focus op een leven lang leren en ontwikkelen.

Nieuwe opleidingspraktijken en functies
Inhoudelijk is er aandacht voor doorgaande lijnen tussen de opleiding voor onderwijsassistent en leerkrachtondersteuner, de AD’s Didactisch en Educatieve Professional, de (academische) pabo, én de tweedegraads en eerstegraads lerarenopleiding. Hiermee ontstaan nieuwe opleidingspraktijken die zich bevinden binnen, maar ook tussen het primair, voortgezet onderwijs, middelbaar en hoger onderwijs. Er ontstaat ook ruimte voor andere functies in het onderwijs, zoals experts, domeinbeheerders, pedagogisch begeleiders, etc. Dit alles vraagt om het opnieuw bepalen van de positionering, rolbeleving en functie invulling van het leraarschap.

Over grenzen onderwijsdomein heenkijken en samenwerken
Vraagstukken rondom inclusie en burgerschap, duurzaamheid, gezondheid & vitaliteit en kansengelijkheid roepen op om ook over de grenzen van het onderwijsdomein heen te kijken en om inter-of transprofessioneel samen te werken bij het opleiden en professionaliseren van leraren. Denk bijvoorbeeld aan samenwerking tussen professionals die actief zijn in school (i.e. onderwijsassistenten, leerkrachten, IB-ers), in de wijk (buurtteam, jongerenwerk, wijkagent) en rond het gezin (pedagogisch medewerkers, jeugdverpleegkundige).

Groeiende groep aan te duiden als lerarenopleider
Partnerschappen tussen scholen en lerarenopleidingen ten behoeve van het opleiden en professionaliseren van leraren worden steeds verder uitgebreid en de beroepsgroep lerarenopleiders wordt diverser omdat taken en doelen veranderen. Met de komst van onderwijsregio’s worden functies ook in de breedte uitgebreid met werven en matchen, wat kansen geeft voor verdere samenwerking. Dit alles heeft tot gevolg dat een groeiende groep mensen betrokken bij de opleiding en ontwikkeling van leraren die aangeduid kan worden als lerarenopleider.

Oproep voorbeelden
Voor het Velon congres 2024 roepen we opleiders en andere belanghebbenden bij het opleiden en professionaliseren van leraren op om goede voorbeelden, interessante opbrengsten, prikkelende vragen en inspirerende experimenten te delen voor het verrijken van het werk van opleiders binnen en tussen onderwijssectoren, maar ook over de onderwijssector heen. Het congres en het thema “Opleiden in verbinding” zal een warm onthaal vinden in Utrecht.

Organisatie en informatie
Het Velon Congres 2024 wordt op verzoek van en in overleg met Velon georganiseerd door Utrecht Leert, een initiatief van samenwerkende schoolbesturen voor Po, Vo en Mbo, lerarenopleidingen en (overheids-) partners.