Bijeenkomst

De organisatorische kant van praktijkgericht onderzoek in het onderwijs, met het bedrijfsleven en gekoppeld aan cross sectoraal werken

HTNO-middag 17 januari 2024 - Praktijkgericht onderzoek

Doel
Het doel van deze middag is te laten zien hoe je in co-creatie kunt samenwerken en het HBO kunt verbinden met de buitenwereld. Hoe brengen we praktijkgericht onderzoek, onderwijs en het bedrijfsleven over sectoren heen bij elkaar in verschillende structuren, zodat publiek en privaat met elkaar kunnen samenwerken.

De bijeenkomst is bestemd voor docenten, opleidingsmanagers, domeinvertegenwoordigers, directeuren HO, bedrijven, O&O fondsen, brancheverenigingen, lectoraten, studenten, alumni, etc.

Programma

  • 12:00-13:00  Inloop, registratie en netwerklunch
  • 13:00-13:10  Opening door Frank Kresin, voorzitter Sac HTNO
  • 13:10-14:00  Keynote van Wim Bens van Katapult en Ferdinand van Kampen van Chillabs over PPS met de nadruk op de samenwerking tussen onderwijs, onderzoek en bedrijfsleven. Hoe kunnen we elkaar ondersteunen, aanvullen en versterken. En hoe kunnen we co-creatie tot stand brengen.
  • 14:00-14:15  Korte pauze
  • 14:15-15:00  Deelsessies deel 1
  • 15:15-16:00  Deelsessies deel 2
  • 16:00-16:30  Plenaire terugkoppeling
  • 16:30-17:30  Afsluiting met aansluitend netwerkborrel  

Middagprogramma

Keynote
Steeds intensiever samenwerken; waarom, hoe en wat?

Spreker: W.E.J.M. (Wim) Bens MSc RTTP, Katapult

Iedere hogeschool, onderwijsinstelling of kennisinstelling zal meer en meer betrokken raken in een reeks van publiek-private samenwerkingsverbanden, waarin onderwijs, onderzoek en werkveld steeds meer verweven / verbonden / geïntegreerd worden. Dit vraagt nogal wat van de hogeschool als het gaat om gedeelde ambities, gedeelde doelstellingen, gedeelde governance, gedeelde financiering, gedeelde faciliteiten, etc. Nieuw, anders, toekomstig denken en handelen is hierbij cruciaal. De keynote gaat in op het waarom, hoe en wat van Publiek Privaat Samenwerken.

In het laatste deel van de presentatie zal Wim in gesprek gaan met Ferdinand van Kampen en de zaal. Dit vormt tevens een bruggetje naar de middagsessies.

Deelsessies Middagprogramma

Tijdens de deelsessies zal een aantal mogelijke organisatievormen aan de orde komen, uit verschillende regio’s van Nederland.

U kunt die middag twee deelsessies volgen. U kunt uw keuze maken op de middag zelf bij de ontvangst aan het begin van de middag.

Deelsessie 1 
Impact AI in de praktijk – Centre of Expertise Applied AI

Deelsessieleider:
Geert Wissink – programmamanager Centre of Expertise Applied AI / zakelijk directeur Amsterdam AI

Het Centre of Expertise Applied Artificial Intelligence van de Hogeschool van Amsterdam werkt vanuit zeven labs nauw samen met het onderwijs, onderzoek, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties. In deze sessie komt aan bod hoe we via onze labstructuur, langjarige projecten (SPRONG, NWA) en actieve deelname in regionale (Amsterdam AI) en nationale netwerken (PRIO, NL-AIC, AI in Actie) werken aan toepassingen met AI die verantwoord en inclusief zijn.  

Deelsessie 2
Samen bouwen aan een Leefbare stad 

Deelsessieleiders:
Fleur Degeling: Programma manager Smart Solutions Semester/interdisciplinair onderwijs 
Inge Eppink: Projectleider Learning communities Smart Solutions Semester 

Saxion heeft een interdisciplinair onderwijs-semester, waarbij interdisciplinaire projectteams van studenten samenwerken aan complexe vraagstukken uit de praktijk. Dit biedt kansen om onderwijs en beroepspraktijk te verbinden in zgn. learning communities rond relevante thema’s om de impact voor de regio te vergroten, studenten een rijke leeromgeving te bieden en gezamenlijk te leren en kennis op te bouwen. In deze deelsessie gaan we in op hoe dit werkt in de praktijk van één van de communities. In deze community 'Leefbare stad' werken studenten, onderzoekers, gemeente en werkveldpartners samen aan vraagstukken van de stad Deventer. 

Max. aantal deelnemers: 20

Deelsessie 3
Van PPS naar Overkoepelend Ecosysteem

Deelsessieleider:
Casper De Schrevel: directeur Hoger Onderwijs Drechtsteden, Programmamanager bij CHILL (voor o.a. SNEL)

CHILL is een belangrijke speler in het PPS ecosysteem van de Brightlands Chemelot Campus, gelegen in het zuiden van Limburg. De campus heeft zich ontwikkeld tot de place to be op het gebied van chemie en materialen. Deze omgeving is uniek en onderwijs en het MKB/bedrijfsleven werkt intensief samen in dit systeem. Door studenten vanaf het begin van hun studie mee te laten draaien in het bedrijfsleven, kunnen studenten direct wennen aan de mores van het bedrijfsleven, omgaan met de onzekerheden van het doen van onderzoek en het adequaat toepassen van de diverse technieken en methodes en daarop vertrouwen.

Gestart vanuit het domein chemie en materialen groeit CHILL mee in de circulaire transitie in de regio en gelooft dat zij in het nog te bouwen overkoepelend ecosysteem Limburg een voortrekkersrol kan spelen in de verbinding van onderwijs, bedrijfsleven en overheid in de gehele breedte van Circulaire Economie in de gehele regio. Dat doen we samen met de partners in het programma opschaling PPS met SNEL. Het Samenwerkend Netwerk van Ecosystemen in Limburg. 

Deelsessie 4
Smart Campus Leerpark – ontwikkeling van de Duurzaamheidsfabriek tot inspiratie, leer- en innovatie hotspot in de Drechtsteden

Deelsessieleiders:
Sandra van Steenvelt: directeur Hoger Onderwijs Drechtsteden
Daan Wortel: managing director Duurzaamheidsfabriek, programmadirecteur Groeifondsprogramma SCALE Energietransitie in de bebouwde omgeving

In deze sessie leer je hoe de Duurzaamheidsfabriek en het Leerpark in Dordrecht zich ontwikkelen als publiek-private samenwerking voor de grote transities waar de wereld voor staat. De Duurzaamheidsfabriek is al 10 jaar een belangrijke speler binnen de regio. De komst van Hoger Onderwijs Drechtsteden in 2021 draagt bij aan de krachtige impuls die voor komend decennium nodig is. We focussen op de organisatorische setting (hoe doen jullie dat precies?) en de regionale setting met haar kenmerkende vraagstukken en dynamiek. Iedere regio is uniek, opschalen en van elkaar leren, betekent vooral goed weten hoe systemen werken en wat de (on)mogelijkheden zijn in jouw specifieke regio.

Deelsessie 5
Urban living labs as infrastructure to integrate research and education in societal challenges

Deelsessieleider:
Dr. Nurhan Abujidi: (Lector Smart Urban Redesign), Hogeschool Zuyd

City Deal Kennis Maken is een initiatief van ministerie OCW | Agenda Stad om samenwerking tussen kennisinstellingen, lokale overheden en maatschappelijke organisaties te stimuleren. City Deal Kennis Maken > Limburg – Univercity vormt met elf andere lokale/regionale samenwerkingsverbanden een landelijk netwerk.

Met City Deal Kennis Maken > Limburg – Univercity werken studenten, onderzoekers en docenten (WO, HBO en MBO) samen met professionals (gemeenten, woningcorporaties, welzijnsinstellingen, etc.) en lokale gemeenschappen samen in Urban Living Labs in vijf Limburgse steden. In deze Urban Living Labs worden oplossingen ontwikkeld en getest voor het vitaal en toekomstbestendig maken van wijken. Het gaat daarbij om een brede waaier aan actuele uitdagingen waar steden en gemeenschappen voor staan, zoals; energietransitie, klimaat adaptatie, positieve gezondheid, circulaire economie en inclusieve samenleving.

De aanpak is er opgericht om enerzijds deze steden te gebruiken als leer- en onderzoeksomgeving en anderzijds om deze steden hun voordeel te laten doen met de adviezen, ontwerpen, etc. van studenten, onderzoekers en docenten.

Deelsessie 6
Verduurzaming van de chemie: impact door samenwerking

Deelsessieleider:
Karen Geerts: programmamanager Kenniscentrum Biobased Economy Hanzehogeschool

Het lectoraat Biorefinery van het Kenniscentrum Biobased Economy van de Hanzehogeschool werkt met de leeropdrachten Biobased Chemie en Bioconversie en fermentatietechnologie nauw samen het onderwijs en de bedrijven in de regio aan verduurzaming van de chemie. In deze sessie schetsen we de regionale setting (welke ambities, uitdagingen, bedrijven en kennisinstellingen) en laten we zien hoe we in kort- en langlopende projecten (onder meer SPRONG) werken en wat daarin goed gaat en beter kan. Daarvoor ontvangen we graag suggesties van de aanwezigen.

Aanmelden
Wilt u deze bijeenkomst bijwonen, meldt u zich dan zo snel mogelijk aan via deze link