Actualiteit

Titulatuur

Wijziging in referentielijst graadtoevoegingen per 1 september 2016 van kracht

Eind 2015 heeft de Vereniging Hogescholen geïnventariseerd op welke punten er aanpassingen gewenst werden in de ‘Referentielijst internationale herkenbaarheid titulatuur hoger beroepsonderwijs’ , behorend bij de Regeling titulatuur hoger onderwijs.

In deze regeling wordt, via de referentielijst, vastgelegd welke toevoeging nà de titel Bachelor of Master de afgestudeerden van de verschillende hbo-opleidingen mogen voeren. Dus bijvoorbeeld Bachelor of Arts (BA) of Master of Science (MSc). Op basis van de inventarisatie die eind 2015 werd uitgevoerd is een aantal wijzigingsvoorstellen voorgelegd aan het Ministerie van OCW. Het ministerie heeft EP-Nuffic verzocht te adviseren over deze voorstellen. Vóór de zomer heeft EP-Nuffic laten weten vanuit het perspectief van internationale herkenbaarheid positief te staan tegenover onze voorstellen. Naar aanleiding daarvan heeft de Minister van OCW besloten om per 1 september 2016 de referentielijst conform de voorstellen van de Vereniging Hogescholen aan te passen (download hieronder de aangepaste versie van de regeling).

Voor de goede orde: daarbij zijn nog niet de voorstellen verwerkt die zijn aangedragen vanuit de sector Economie. In overleg tussen de Vereniging Hogescholen, de Sectorale Adviescommissie Hoger economisch onderwijs (SAC-Heo) en het ministerie is besloten alle wijzigingen in de graadtoevoegingen voor de economische opleidingen aan te houden tot nà de afronding van de besluitvorming over de conversie van de opleidingen in de sector hoger economisch onderwijs. Voor deze sector blijven de graadtoevoegingen (‘titels’) vooralsnog dus ongewijzigd.

In de Ministeriële regeling is tevens een aanpassing verwerkt die moet leiden tot een oplossing voor de onvoorziene problematiek rond het recht een diploma ‘om te ruilen’ voor een diploma met daarop de nieuwe graad(toevoeging) wanneer die in de loopt van een studiejaar verandert. Door het moment waarop volgens de Ministeriële regeling de wijziging in de graadtoevoeging van kracht wordt (bij het passeren van ‘70%-grens’, d.w.z. 70% van de opleidingen uit het desbetreffende visitatiecluster is positief geaccrediteerd nà 1 januari 2012) en het moment waarop deze ‘omruilregeling’ in werking trad, viel een groep afgestudeerden (o.a. van de opleiding Fysiotherapie) buiten de werking van dit ‘omruilrecht’. In deze nieuwste versie van de Ministeriële regeling is dat, zoals gezegd, gecorrigeerd.