Actualiteit

VH bepleit extra investeringen lerarenopleidingen

De Vereniging Hogescholen vraagt de Tweede Kamer om een impuls te geven aan de lerarenopleidingen. “Willen we het lerarentekort oplossen, dan moeten we het aantrekkelijker maken om leraar te worden, te zijn én te blijven”, zegt Maurice Limmen, voorzitter Vereniging Hogescholen. Deze week debatteert de Tweede Kamer over het lerarenbeleid.

Op de lerarenopleidingen van de hogescholen wordt ongeveer negentig procent van alle leraren opgeleid voor het basis- en voorgezet onderwijs en het mbo. Die opleidingen worden niet alleen bevolkt door studenten vanuit het voortgezet onderwijs, maar steeds vaker ook door zij-instromers: volwassenen die zich vanuit een ander beroep willen om- bij- of herscholen voor een loopbaan in het onderwijs. De VH verwacht dat die laatste groep in de komende tijd flink zal groeien, omdat de arbeidsmarkt, mede door de coronacrisis, snel verandert.

Dat biedt kansen om het lerarentekort te helpen verminderen. In de plannen de plannen van het hbo springt in het oog dat de lerarenopleidingen studenten en zij-instromers een individuele route naar het leraarschap willen bieden. Het Bestuursakkoord Flexibilisering Lerarenopleidingen, dat de minister van OCW op 12 oktober 2020 sloot met de Vereniging Hogescholen en de Vereniging van Universiteiten, is een belangrijke stap in deze richting. Om lerarenopleidingen aantrekkelijker te maken wordt volop gewerkt aan het invoeren van gepersonaliseerde leerroutes voor leraren-in-spé. “Als iemand aan een opleiding begint, willen we veel meer uitgaan van wat iemand al kan.”, zegt Maurice Limmen.

Om het beroep van leraar ook op de lange termijn aantrekkelijk te maken en te houden is het hard nodig dat leraren gebruik kunnen maken van de doorlopende leerlijnen op het gebied van opleiden, begeleiden en professionaliseren. Maurice Limmen: “We willen leraren hun hele loopbaan uitnodigen en stimuleren om hun kennis, inzichten en vaardigheden aan te vullen en te vernieuwen. Dat is goed voor leerlingen, goed voor de leraar, goed voor de kwaliteit van ons onderwijs.”

Gerelateerd

Ambitieuze plannen maar nog weinig houvast voor hbo

Article

“De coalitiepartijen hebben ambitieuze plannen gepresenteerd die passen bij de uitdagingen waar we als Nederland voor staan.” Dat is de eerste reactie van Maurice Limmen, voorzitter Vereniging Hogescholen op het vandaag gepubliceerde coalitieakkoord. Limmen: “Maar voor het hbo biedt het coalitieakkoord nog weinig houvast. Er moet nog veel worden uitgewerkt en onderbouwd. Zo is  onduidelijk wat de precieze investeringsambities zijn op het gebied van praktijkgericht onderzoek in het hbo. Voor wat betreft om- en bijscholing lijken deze ambities in ieder geval beperkt. Hierover gaan we graag snel in gesprek met de nieuwe bewindspersonen.”

Lees meer

Hogescholen breiden pilots pabo-specialisaties verder uit

Article

Hogescholen onderzoeken in pilotprojecten hoe binnen de bestaande brede pabo-opleiding het lesgeven aan jonge en oudere kinderen als specialisatie kan worden ingebed. Op verzoek van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) worden de huidige pilotprojecten verlengd en uitgebreid, van zes naar acht pilots aan zeven hogescholen. Diepgaand specialiseren binnen de brede opleiding leraar basisonderwijs is effectiever dan het inrichten van een aparte lerarenopleiding voor jonge kinderen. Want: de leraren blijven breed inzetbaar. Maurice Limmen, voorzitter van de Vereniging Hogescholen: “Zo bieden we toekomstige leraren een nieuw carrièreperspectief: verdieping in hun vak, terwijl ze wel breed opgeleid de arbeidsmarkt op komen. Dat is belangrijk in de aanpak van het lerarentekort.”

Lees meer

Inspectie: uitval en studiewissel hbo-studenten daalt

Article

Benut de energie en de investeringen waarmee de gevolgen van corona worden hersteld. En herstel de onderliggende oorzaken van de teruglopende basisvaardigheden en kansenongelijkheid in het onderwijs. Die oproep doet de Inspectie van het Onderwijs in haar jaarlijkse rapport de Staat van het Onderwijs 2021. Voor het hoger beroepsonderwijs toont het rapport dat het aantal studenten fors is toegenomen, onder andere doordat het aantal gediplomeerden in het voortgezet onderwijs groter is en scholieren vaker direct, zonder tussenjaar, zijn doorgestroomd naar het hbo. De uitval onder studenten met een niet-westerse migratieachtergrond van de tweede generatie is sterker afgenomen dan de uitval onder andere groepen studenten. Beide groepen verschillen, anders dan in eerdere jaren, nog nauwelijks van elkaar. Maurice Limmen, voorzitter van de Vereniging Hogescholen: “De verschillen in studieprestaties van studenten zijn kleiner dan ooit, dat toont de emancipatoire kracht van het hbo.”

Lees meer