Actualiteit

VH bepleit extra investeringen lerarenopleidingen

De Vereniging Hogescholen vraagt de Tweede Kamer om een impuls te geven aan de lerarenopleidingen. “Willen we het lerarentekort oplossen, dan moeten we het aantrekkelijker maken om leraar te worden, te zijn én te blijven”, zegt Maurice Limmen, voorzitter Vereniging Hogescholen. Deze week debatteert de Tweede Kamer over het lerarenbeleid.

Op de lerarenopleidingen van de hogescholen wordt ongeveer negentig procent van alle leraren opgeleid voor het basis- en voorgezet onderwijs en het mbo. Die opleidingen worden niet alleen bevolkt door studenten vanuit het voortgezet onderwijs, maar steeds vaker ook door zij-instromers: volwassenen die zich vanuit een ander beroep willen om- bij- of herscholen voor een loopbaan in het onderwijs. De VH verwacht dat die laatste groep in de komende tijd flink zal groeien, omdat de arbeidsmarkt, mede door de coronacrisis, snel verandert.

Dat biedt kansen om het lerarentekort te helpen verminderen. In de plannen de plannen van het hbo springt in het oog dat de lerarenopleidingen studenten en zij-instromers een individuele route naar het leraarschap willen bieden. Het Bestuursakkoord Flexibilisering Lerarenopleidingen, dat de minister van OCW op 12 oktober 2020 sloot met de Vereniging Hogescholen en de Vereniging van Universiteiten, is een belangrijke stap in deze richting. Om lerarenopleidingen aantrekkelijker te maken wordt volop gewerkt aan het invoeren van gepersonaliseerde leerroutes voor leraren-in-spé. “Als iemand aan een opleiding begint, willen we veel meer uitgaan van wat iemand al kan.”, zegt Maurice Limmen.

Om het beroep van leraar ook op de lange termijn aantrekkelijk te maken en te houden is het hard nodig dat leraren gebruik kunnen maken van de doorlopende leerlijnen op het gebied van opleiden, begeleiden en professionaliseren. Maurice Limmen: “We willen leraren hun hele loopbaan uitnodigen en stimuleren om hun kennis, inzichten en vaardigheden aan te vullen en te vernieuwen. Dat is goed voor leerlingen, goed voor de leraar, goed voor de kwaliteit van ons onderwijs.”

Gerelateerd

Ook de komende jaren zetten hogescholen en universiteiten zich in voor aanpak lerarentekort

Article

Hogescholen en universiteiten omarmen het vandaag door minister Wiersma en Dijkgraaf gepresenteerde Onderwijsakkoord en de opzet voor een werkagenda Samen voor het beste onderwijs. In de werkagenda zetten de ministers van onderwijs, werkgevers, leraren(organisaties) en lerarenopleidingen hun agenda voor de komende jaren uiteen. Deze werkagenda bouwt voort op wat de partijen al onderling met elkaar hebben bereikt op het gebied van onderwijskwaliteit, kansengelijkheid en het terugdringen van het lerarentekort. Met de werkagenda zetten partijen een extra stap om deze grote maatschappelijke problemen aan te pakken.  

Lees meer

Ambitieuze plannen maar nog weinig houvast voor hbo

Article

“De coalitiepartijen hebben ambitieuze plannen gepresenteerd die passen bij de uitdagingen waar we als Nederland voor staan.” Dat is de eerste reactie van Maurice Limmen, voorzitter Vereniging Hogescholen op het vandaag gepubliceerde coalitieakkoord. Limmen: “Maar voor het hbo biedt het coalitieakkoord nog weinig houvast. Er moet nog veel worden uitgewerkt en onderbouwd. Zo is  onduidelijk wat de precieze investeringsambities zijn op het gebied van praktijkgericht onderzoek in het hbo. Voor wat betreft om- en bijscholing lijken deze ambities in ieder geval beperkt. Hierover gaan we graag snel in gesprek met de nieuwe bewindspersonen.”

Lees meer

Hogescholen breiden pilots pabo-specialisaties verder uit

Article

Hogescholen onderzoeken in pilotprojecten hoe binnen de bestaande brede pabo-opleiding het lesgeven aan jonge en oudere kinderen als specialisatie kan worden ingebed. Op verzoek van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) worden de huidige pilotprojecten verlengd en uitgebreid, van zes naar acht pilots aan zeven hogescholen. Diepgaand specialiseren binnen de brede opleiding leraar basisonderwijs is effectiever dan het inrichten van een aparte lerarenopleiding voor jonge kinderen. Want: de leraren blijven breed inzetbaar. Maurice Limmen, voorzitter van de Vereniging Hogescholen: “Zo bieden we toekomstige leraren een nieuw carrièreperspectief: verdieping in hun vak, terwijl ze wel breed opgeleid de arbeidsmarkt op komen. Dat is belangrijk in de aanpak van het lerarentekort.”

Lees meer