Actualiteit

Vereniging Hogescholen stelt inzet discussie over instellingsaccreditatie vast

Het bestuur van de Vereniging Hogescholen heeft het position paper ‘Terug naar de bedoeling’ aangeboden aan de minister van OCW. Het bevat een aantal voorstellen over instellingsaccreditatie en vormt de inzet van de vereniging in de lopende discussie over dit onderwerp. Het position paper is opgesteld door het Landelijk Netwerk Kwaliteitsbeleid (LNK) van de Vereniging Hogescholen. Onlangs besloot het bestuur de voorstellen van het LNK over te nemen.

Het bestuur zal elk voorstel voor de invoering van instellingsaccreditatie beoordelen aan de hand van de vraag of dit in voldoende mate tegemoet komt aan de ideeën en uitgangspunten die zijn opgenomen in het position paper. Daarnaast heeft het bestuur aan de minister aangegeven dat instellingsaccreditatie wat de Vereniging Hogescholen betreft minimaal moet voldoen aan de volgende eisen en randvoorwaarden:

  1. Het systeem van instellingsaccreditatie moet ruimte bieden voor maatwerk. Om zo recht te doen aan de verschillen tussen hogescholen in omvang, profiel, organisatiestructuur en denominatie. 
  2. Het systeem van instellingsaccreditatie moet voor hogescholen die dat wensen de ruimte bieden om zo veel mogelijk bij het oude te laten. Een aantal hogescholen hecht namelijk sterk aan de huidige opleidingsbeoordeling. 
  3. Het systeem van instellingsaccreditatie moet bij voorkeur niet leiden tot een verhoging van de uitvoeringsbelasting ten opzichte van het huidige stelsel, of in elk geval tot een zo gering mogelijke verhoging. 
  4. Voor de invoering van instellingsaccreditatie dient een tijdpad te worden gekozen dat het mogelijk maakt om zo veel mogelijk recht te doen aan de positie van de hogescholen, en ook andere belanghebbenden, die nog vragen of zorgen hebben over instellingsaccreditatie.