Actualiteit

Vereniging Hogescholen installeert commissie-Slob

Oud Christen Unie leider Arie Slob zal op verzoek van de Vereniging Hogescholen een adviescommissie ‘prestatieafspraken’ gaan voorzitten. De commissie-Slob heeft als opdracht het bestuur van de Vereniging Hogescholen te adviseren over het sturingsconcept van prestatieafspraken met hogescholen, waarmee de overheid sinds 2012 heeft geëxperimenteerd.

Arie Slob is de voormalig partijleider van de ChristenUnie. Hij was tot 2015 lid van de Tweede Kamer  voor de ChristenUnie (CU). Van 2007 tot 2010 en van 2011 tot 2015 was hij voorzitter van de fractie van de CU in de Tweede Kamer. In die laatste periode was hij tevens partijleider.

De overige leden van de commissie zijn: de heer drs. B.G. Jeene, mevrouw Y. Rouwhorst, de heer dr. H.C. Theisens en mevrouw dr. E.A.A.M. van Welie.

“Wij hebben Arie Slob gevraagd een commissie voor te zitten die het bestuur van de Vereniging Hogescholen zal adviseren over het sturingsconcept van prestatieafspraken”, aldus Thom de Graaf, voorzitter van de Vereniging Hogescholen. “Deze prestatieafspraken hadden een individueel karakter maar wel binnen het kader van landelijke, door de overheid vastgestelde ‘prestatie-indicatoren’. Nu deze prestatieafspraken ten einde lopen wordt ook door minister Bussemaker een evaluatie in gang gezet, met het oog op een eventueel vervolg. Bovenstaande is de belangrijkste reden waarom het bestuur zich wil laten adviseren over dit sturingsconcept.”

Hoewel de indruk bestaat dat de prestatieafspraken veel in beweging hebben gezet, bestaat er ook de nodige kritiek op het rigide karakter en de ‘meetbaarheid’ van de complexe werkelijkheid van hetgeen binnen hogescholen gebeurt. De vereniging is van mening dat de overheid moet sturen op afstand en meer ruimte moet geven aan de autonomie van de ho-instellingen, die daarmee – in overleg met de eigen belanghebbenden (studenten, medewerkers, beroepenveld) – beter kunnen inspelen op waar de samenleving behoefte aan heeft. De commissie wordt verzocht hierover uiterlijk op 1 december 2016 advies uit te brengen aan het bestuur van de Vereniging Hogescholen.

Richtinggevend daarbij is het algemeen omarmde advies van de commissie Veerman uit 2010 (“Differentiëren in drievoud, omwille van kwaliteit en verscheidenheid in het hoger onderwijs”). Ons verenigingsstandpunt over het sturingsconcept is onder andere verwoord in ons visiedocument “#hbo2025 Wendbaar en weerbaar” (mei 2015) en in het essay “Een gelijkwaardig gesprek” van Thom de Graaf, in: “Overheid op afstand. Essays over sturing in hoger onderwijs” (december 2015).