Actualiteit

HBO 2012 - 2018

Thom de Graaf kijkt terug bij afscheid Vereniging Hogescholen

Vandaag neemt Thom de Graaf afscheid als voorzitter van de Vereniging Hogescholen. Speciaal voor zijn afscheid blikt De Graaf in "Een voorzitter kijkt terug" terug op 7 jaar voorzitterschap, op wat er is gebeurd en bereikt in het hbo. 

De Graaf maakt in zijn essay een reis door de tijd, beginnend in 2012. Hij beschrijft hierin hoe hij het hbo aantrof om vervolgens aangekomen in het najaar van 2018 te kunnen omzien en te realiseren uit welk dal het hoger beroepsonderwijs is opgeklommen en hoe goed het hbo er nu voorstaat. Een paar voorbeelden daarvan lichten we hier onder uit:

De kwaliteit van het onderwijs en van de toetsing en examinering is met sprongen omhoog gegaan en staat vandaag de dag op geen enkele manier meer ter discussie.

Er zijn geen nieuwe prestatie-afspraken gemaakt. De prestatieafspraken van 2012 en de instelling van een reviewcommissie die namens de minister de instellingen bij de start, tussentijds en na afloop de maat kwam nemen met mogelijk financiële sancties, waren in de ogen van De Graaf een trefzeker voorbeeld van doorgeschoten 'new public management', en een gebrek aan vertrouwen voor de instellingen zelf.  De in het sectorakkoord opgenomen kwaliteitsafspraken, die de instellingen zelf maken met hun medezeggenschapsorganen en de relevante stakeholders in regio en beroepsgroepen, zijn aanmerkelijk zinvoller en worden bovendien door het hoger onderwijs echt gedragen in plaats van bovenaf opgelegd. 

Ook is er aantoonbaar een betere verhouding van het hoger beroepsonderwijs met de de omgeving ontstaan. Op regionaal niveau zijn hogescholen met hun brede sectoroverstijgende opleidingenaanbod, zichtbare lectoraten, Centres of Expertise en andere aansprekende vormen van praktijkinterventie natuurlijke samenwerkingspartners geworden van overheden, beroepspraktijk, bedrijven en maatschappelijke instellingen. De hogeschool wordt inmiddels gezien als een regionaal kennisontwikkelingscentrum.

De samenwerking met de VNSU is verstevigd en de relatie is goed.  Op veel terreinen blijkt het mogelijk om gemeenschappelijke standpunten in te nemen en met door beide sectoren gedragen visies te komen, zoals bijvoorbeeld onze recente internationaliseringsvisie of de digitale versnellingsagenda. 

En het praktijkgericht onderzoek zit echt in de lift. Heeft het hbo-onderwijs in het laatste decennium een kwaliteitssprong gemaakt, het onderzoek op hogescholen is vooral in volume en relevantie indrukwekkend toegenomen;  het toegenomen aantal lectoraten (700 lectoren), en de inmiddels enkele duizenden onderzoekers, docent-onderzoekers en promovendi verbonden aan de lectoraten. In nauwe verbinding met de lectoraten zijn fieldlabs, living labs en Centres of Expertise ontstaan waarin hogescholen regionaal samenwerken aan de beantwoording van innovatievragen uit de beroepspraktijk. 

Uitdagingen voor de toekomst
Er wachten volgens De Graaf nog een aantal grote opgaven voor het hbo. Zoals verdere internationalisering of het tegengaan van segregatie op hogescholen in grootstedelijke gebieden. Het studentenwelzijn vraagt meer aandacht; de bekostiging gaat wellicht grondig op de schop, maatschappelijke tegenstellingen kunnen ook op hogescholen tot polarisatie leiden  en ook zal een sterkere maatschappelijke profilering van het hbo gepaard moeten gaan met nog meer aandacht voor interne kwaliteitszorg en integriteitsborging van het onderzoek. Met de uitspraak "Wat een mooie baan" sluit De Graaf 7 jaren hbo af. 


Zie ook: Toespraak van minister Van Engelshoven bij het afscheid van Thom de Graaf als voorzitter van de Vereniging Hogescholen, op 26 september 2018, te Den Haag

Gerelateerd

Grotere onderzoekscapaciteit hogescholen verdient meer financiering

Actualiteit

Het aantal lectoren heeft in de afgelopen jaren een enorme vlucht genomen, van 300 lectoren in 2007 naar 650 in 2016. Een positieve ontwikkeling die het belang van onderzoek aan hogescholen in samenwerking met de beroepspraktijk bevestigt. Thom de Graaf, voorzitter Vereniging Hogescholen: “De onderzoekscapaciteit van hogescholen wordt steeds groter, praktijkgericht onderzoek is niet meer weg te denken uit het Nederlandse onderzoekslandschap. Maar deze ontwikkeling laat ook zien dat de rijksbekostiging van onderzoek echt omhoog moet. De huidige financiering is niet voldoende om de kwaliteit en doorwerking in het onderwijs te versterken”.

Lees meer

Hbo deeltijdonderwijs in de lift, flexibiliteit loont

Actualiteit

Om in te spelen op de veranderende vraag van werkgevers en professionals, bieden hogescholen naast het initieel onderwijs steeds meer flexibele deeltijdopleidingen aan. Het resultaat is dat de instroom van het deeltijdonderwijs dit studiejaar is gestegen met 8,5% naar in totaal 10.445 studenten, hierbij startten de meeste studenten (3.283) in de sector Onderwijs.

Lees meer

Vrouwen doen het goed bij hogescholen

Actualiteit

Dat blijkt uit cijfers die de hogescholen in het kader van de Internationale vrouwendag verzamelden. Op alle fronten scoren vrouwen in het hbo hoog. Steeds meer meisjes volgen hoger onderwijs (51%) en van de werknemers is 56% in het hbo vrouw. Van alle hogeschoolbestuurders is 37% vrouw. Van de 36 voorzitters van Colleges van Bestuur van de hogescholen zijn er 12 vrouw. Het aandeel vrouwen in hogere functies is 40%, en dat is aanmerkelijk beter dan in andere sectoren.

Lees meer