Actualiteit

Studenten alle kansen geven vraagt om aanpakken stelselproblemen hoger onderwijs

Zojuist stuurde minister Dijkgraaf de Tweede Kamer een brief over zijn gedachten met betrekking tot de toekomst van het mbo, van hogescholen en universiteiten.

Hogescholen onderschrijven het uitgangspunt van de minister, dat ongeacht achtergrond of opleiding iedere student gelijkwaardig is, als zodanig behandeld dient te worden en alle kansen moet krijgen zich te ontwikkelen. Maurice Limmen, voorzitter Vereniging Hogescholen: “De waardering die de maatschappij en de arbeidsmarkt koppelen aan een opleidingsniveau of aan een specifieke opleiding is voor het perspectief van studenten in de praktijk cruciaal. Hogescholen hebben zich tot doel gesteld dat àlle studenten in het beroepsonderwijs de kans moeten krijgen zich in deze zin optimaal te ontwikkelen via een opleiding die past bij hun talenten en interesses. Maar om dat doel te bereiken moet -nog ongeacht de benaming van de verschillende onderwijssectoren- een aantal dingen anders in de inrichting van het stelsel van vervolgonderwijs.”

Eerste stappen gezet, maar meer nodig
De eerste succesvolle stappen zijn hierbij al gezet. Het is mogelijk geworden voor hogescholen om naast opleidingen op bachelor- en masterniveau, ook Associate Degree (AD) opleidingen te starten. Dit gebeurt in goede samenwerking met het mbo in de regio; nu door heel Nederland. Doel hiervan is om meer studenten specifiek ook met een mbo-achtergond, door te laten stromen naar het hbo. De inschrijvingen voor AD opleidingen laten ook dit schooljaar wederom een forse toename zien (21%).

Maar op andere vlakken is naar mening van hogescholen, ten behoeve van gelijke kansen voor onze studenten, wezenlijk ingrijpen in het stelsel van hoger onderwijs dringend noodzakelijk. Een voorbeeld van een stelselprobleem is de problematische doorstroming van onze studenten naar masteronderwijs. Hogescholen hebben meer ruimte nodig om zelf masteronderwijs tot ontwikkeling te laten komen om tegemoet te komen aan de behoefte aan professionalisering en specialisatie. En nieuwe kansen te bieden voor beroepsgerichte vwo’ers.  

Geef hogescholen de ruimte voor verdere ontwikkeling praktijkgericht onderzoek
Ook hebben hogescholen ruimte nodig voor de verdere ontwikkeling van hun praktijkgericht onderzoek om de aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt ook in de toekomst goed vorm te kunnen geven. Zo zorgen we dat studenten altijd beschikken over de laatste kennis over hun werkveld. Het hbo helpt duizenden bedrijven in het MKB te innoveren. 80% van hbo-afgestudeerden gaat werken in de regio waar zij zijn opgeleid.

Goed opgeleide professionals in de regio’s betekent meer kennis en gelijke kansen. Hogescholen willen dat hun regionale beschikbaarheid en regionale taak vastgelegd worden om in alle regio’s te kunnen voorzien in dekkend onderwijs en praktijkgericht onderzoek. Daarbij zoeken zij waar mogelijk de samenwerking met mbo en universiteiten. Dat biedt niet alleen kansen voor jonge studenten, maar ook voor al die werkenden die willen om- of bijscholen.