Actualiteit

Peer-review is een prachtig instrument voor de professionalisering van de vakdocent

Zo blijkt uit het jaarverslag van de onafhankelijke Raad voor kwaliteitsborging peer-review. Dit jaarverslag werd vandaag aangeboden aan het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. De raad concludeert dat instellingsoverstijgende peer-review een stevige bijdrage levert aan de kwaliteitsverbetering van de opleidingen. Met name het enthousiasme van de deelnemers en de bereikte resultaten versterkt de opvatting van de raad dat middels het project peer-review een unieke werkwijze ontwikkeld is, die als voorbeeld kan gaan dienen voor andere hbo-opleidingen.

Door middel van instellingsoverstijgende peer-review werken vakdocenten gestructureerd aan vakinhoudelijke afstemming en kwaliteitsborging van het onderwijs in de lerarenopleidingen. "Het enthousiasme dat we bij lerarenopleiders zien wanneer ze met elkaar het vakinhoudelijke gesprek aangaan, onderstreept dat de gekozen werkwijze past bij deze professionals die als geen ander het voorbeeld moet geven in hoe leraren mèt en vàn elkaar kunnen leren en zo werkenderwijs de kwaliteit van hun onderwijs verbeteren", aldus Ans Buys, voorzitter van de Raad voor kwaliteitsborging peer-review

Nu zijn alle pijlen gericht op een duurzame inbedding van peer-review. Een belangrijke impuls is dat de NVAO in het nieuwe accreditatiestelsel aan peer-review een belangrijke rol toekent om zo enerzijds de verantwoordingslast meer bij de instellingen zelf te leggen en anderzijds de accreditatielast te verminderen. Buys: "Peer-review is mijns inziens niet alleen een eigentijdse en krachtige manier van samen leren, maar zou eveneens een stimulerend alternatief kunnen zijn voor veel als onnodig ervaren ballast rondom de accreditatie."

Gerelateerd

Herijkt Landelijk Raamwerk Pedagogisch-Didactisch Getuigschrift voor zij-instromers mbo vastgesteld

Article

De Vereniging Hogescholen en de MBO Raad hebben de herijkte versie van het Landelijk Raamwerk Pedagogisch-Didactisch Getuigschrift (PDG) formeel vastgesteld. Vakbekwame beroepsbeoefenaren kunnen zich door middel van een PDG-traject kwalificeren voor het beroep van docent in het mbo. Het PDG voorziet in hun bekwaamheid wat betreft de pedagogische en didactische kennis, inzicht en vaardigheden. 

Lees meer

Een lerarenopleiding die beter past bij zij-instromers

Article

Een flexibele lerarenopleiding waar de zij-instromers en hun ervaring centraal staan, dat spreken de Vereniging Hogescholen (VH), de Vereniging Nederlandse Universiteiten (VSNU) en minister Van Engelshoven (OCW) af in een nieuwe samenwerkingsovereenkomst. Zo gaan lerarenopleidingen in het hbo en het wo meer kennis delen over het lesgeven aan volwassenen zodat zij-instromers onderwijs krijgen dat voor hen werkt. Zij-instromers krijgen zo een opleiding die rekening houdt met hun ervaring en die vrijstellingen geeft waar dat kan. 

Lees meer

Studenten kunnen scholieren helpen achterstanden in te lopen

Article

Studenten kunnen basisschoolleerlingen en middelbare scholieren gaan helpen bij het inlopen van achterstanden door de coronacrisis. Dat hebben onderwijsministers Arie Slob en Ingrid van Engelshoven afgesproken met de Vereniging Hogescholen (VH) en de Vereniging van Universiteiten (VSNU).

Lees meer