Actualiteit

OCW Begrotingsbehandeling 2017

Bezuinigingen nog niet van tafel

Diverse partijen hebben gewezen op de forse bezuinigingen die in de onderwijsbegroting voor 2017 en verder is opgenomen. Weliswaar spreekt het kabinet over extra middelen, maar ons beeld is een andere. Ondanks de Kamerbrede steun voor de motie-Pechtold – die het kabinet oproept om de bijstellingen op de OCW-begroting niet ten koste te laten gaan van de bekostiging van scholen – zijn de lumpsum- en subsidietaakstelling van 250 miljoen euro en een nog in te vullen ramingsbijstelling van 150 miljoen euro daarmee niet van tafel. Net als de Stichting van het Onderwijs benadrukt de Vereniging Hogescholen dat er structurele dekking gevonden moet worden buiten de onderwijsbegroting.

Bovenstaand standpunt heeft de Vereniging Hogescholen in een brief naar de Tweede Kamer gestuurd in verband met de OCW begrotingsbehandeling die deze week plaatsvindt. Voor de behandeling van de begroting hebben wij tevens aandacht gevraagd voor onderstaande onderwerpen: 

  • Realistisch beeld over middelen studievoorschot
  • Hogescholen investeren 120 miljoen extra in onderwijskwaliteit, tevens meer financiële onzekerheden
  • Onzekerheden over afrekening prestatieafspraken
  • Instellingsplannen in samenspraak met studenten en docenten staan centraal bij hogescholen
  • Alternatief voor afschaffing scholingsaftrek