Actualiteit

Lerarenopleidingen: actieve rol bij verdere professionalisering startende leraren

Lerarenopleidingen in het hbo willen samen met het werkveld structureel programma’s ontwikkelen om daarmee gericht de voortgezette scholing van leraren inhoud te geven. Want hoewel net afgestudeerde leraren goed zijn voorbereid op het zelfstandig voor de klas staan en het voorbereiden van hun lessen, zijn zij nog lang niet uitgeleerd. Complexe handelingen zoals omgaan met verschillen tussen leerlingen zijn zaken die juist in de eerste werkzame jaren extra aandacht verdienen. Onder andere deze ambitie staat in ‘Opleiden voor de toekomst’, de Agenda lerarenopleidingen 2015-2018,  die Thom de Graaf, voorzitter Vereniging Hogescholen, vandaag heeft aangeboden aan minister Bussemaker van onderwijs.

Positieve oordelen
Goed onderwijs is de belangrijkste grondstof van Nederland. Het is cruciaal voor innovatie, voor maatschappelijke samenhang, voor persoonsvorming en voor de economische ontwikkeling van Nederland. Lerarenopleidingen hebben daarbij een sleutelrol. Zij moeten de toekomstige leraren immers voorbereiden, toerusten en blijvend ondersteunen bij hun verantwoordelijke taak. Daarvoor hebben de hbo-lerarenopleidingen, die anno 2015 90% van alle leraren  in het primair, voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs opleiden (dit studiejaar een kleine 60.000 studenten), de kwaliteit van het onderwijs de afgelopen jaren behoorlijk verhoogd. Onder andere zijn de toelatingseisen voor de pabo aangescherpt en zijn 61 breed gedragen kennisbases ontwikkeld waarin een verzwaard kennisniveau voor de opleiding is vastgelegd. De gemaakte kwaliteitsslag is niet onopgemerkt gebleven, gelet op de recente positieve oordelen van zowel de Onderwijsinspectie als de NVAO.

Meer samenwerking
Lerarenopleidingen spreken in de nieuwe visie uit dat zij doorgaan met de kwaliteitsslag. Zij zetten daarbij stevig in op het verder verhogen van de generieke onderwijskwaliteit. Hiervoor wil de sector de onderlinge samenwerking tussen lerarenopleidingen versterken waardoor er meer focus en massa in het aanbod komt. Ook willen de lerarenopleidingen de samenwerking met universiteiten en het afnemend scholenveld intensiveren. Die samenwerking moet onder meer leiden tot een steviger inbedding van het praktijkgericht onderzoek in de opleiding. De lerarenopleidingen willen dat onder andere doen door een beperkt aantal (3 tot 5) landelijke speerpunten voor onderzoek centraal te stellen. De kennis die uit zo’n gezamenlijke onderzoeksagenda beschikbaar komt in de vorm van ‘bewezen goede toepassingen’ kan dan een plek krijgen in het denken en doen van de individuele docent. Ook willen lerarenopleidingen meer professionele masters ontwikkelen waarmee leraren zich verder kunnen scholen. Een passend bacheloraanbod, gericht op leraren die in het middelbaar beroepsonderwijs (willen gaan) werken, heeft ook prioriteit.

Leertraject
De visie richt zich ook nadrukkelijk op de jonge leraar die zich in het begin van zijn loopbaan van ‘startbekwaam’ verder moet ontwikkelen tot een volledig ‘vakbekame´ leerkracht. Goede begeleiding is daarvoor onmisbaar. Dit vereist een leertraject vergelijkbaar met dat van de arts-assistent die zich bekwaamt tot huisarts of specialist, dan wel dat van een advocaat-stagiair bij een advocatenbureau. De hogescholen vinden dit een noodzakelijke vervolgstap voor beginnende leraren die past bij de zwaarte van de functie. Een vervolgstap met een noodzakelijke vertaling in het lerarenregister, waar vervolgscholing kan worden geregistreerd. Dit past bij een herwaardering van de leraar als professionele beroepsbeoefenaar in een van de belangrijkste beroepen die we kennen. De hbo-lerarenopleidingen willen graag met het scholenveld afspraken maken over passende scholingstrajecten.

Gerelateerd

Ook de komende jaren zetten hogescholen en universiteiten zich in voor aanpak lerarentekort

Article

Hogescholen en universiteiten omarmen het vandaag door minister Wiersma en Dijkgraaf gepresenteerde Onderwijsakkoord en de opzet voor een werkagenda Samen voor het beste onderwijs. In de werkagenda zetten de ministers van onderwijs, werkgevers, leraren(organisaties) en lerarenopleidingen hun agenda voor de komende jaren uiteen. Deze werkagenda bouwt voort op wat de partijen al onderling met elkaar hebben bereikt op het gebied van onderwijskwaliteit, kansengelijkheid en het terugdringen van het lerarentekort. Met de werkagenda zetten partijen een extra stap om deze grote maatschappelijke problemen aan te pakken.  

Lees meer

Ambitieuze plannen maar nog weinig houvast voor hbo

Article

“De coalitiepartijen hebben ambitieuze plannen gepresenteerd die passen bij de uitdagingen waar we als Nederland voor staan.” Dat is de eerste reactie van Maurice Limmen, voorzitter Vereniging Hogescholen op het vandaag gepubliceerde coalitieakkoord. Limmen: “Maar voor het hbo biedt het coalitieakkoord nog weinig houvast. Er moet nog veel worden uitgewerkt en onderbouwd. Zo is  onduidelijk wat de precieze investeringsambities zijn op het gebied van praktijkgericht onderzoek in het hbo. Voor wat betreft om- en bijscholing lijken deze ambities in ieder geval beperkt. Hierover gaan we graag snel in gesprek met de nieuwe bewindspersonen.”

Lees meer

Hogescholen breiden pilots pabo-specialisaties verder uit

Article

Hogescholen onderzoeken in pilotprojecten hoe binnen de bestaande brede pabo-opleiding het lesgeven aan jonge en oudere kinderen als specialisatie kan worden ingebed. Op verzoek van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) worden de huidige pilotprojecten verlengd en uitgebreid, van zes naar acht pilots aan zeven hogescholen. Diepgaand specialiseren binnen de brede opleiding leraar basisonderwijs is effectiever dan het inrichten van een aparte lerarenopleiding voor jonge kinderen. Want: de leraren blijven breed inzetbaar. Maurice Limmen, voorzitter van de Vereniging Hogescholen: “Zo bieden we toekomstige leraren een nieuw carrièreperspectief: verdieping in hun vak, terwijl ze wel breed opgeleid de arbeidsmarkt op komen. Dat is belangrijk in de aanpak van het lerarentekort.”

Lees meer