Actualiteit

Compensatie van herverdeeleffecten op begroting hogescholen eerste stap

Knelpunten los je niet alleen op met herverdelen, investeren blijft noodzakelijk

Het is een bemoedigende eerste stap dat de minister van OCW heeft besloten de negatieve effecten van de herverdeling van middelen, voorgesteld door de commissie van Rijn, in het hbo structureel te compenseren. Maurice Limmen, voorzitter Vereniging Hogescholen: “Wij hebben ervoor gepleit studenten op de hogescholen niet de dupe te laten worden van budgettaire verschuivingen, de minister heeft daar gehoor aan gegeven.” Daarnaast benadrukt hij dat het door de minister aangekondigde kostenonderzoek dat kan leiden tot een volgend herijkingsmoment voor de bekostiging van het hoger onderwijs nooit mag leiden tot een kostprijsbenadering van het onderwijs in het hbo.  De door de commissie benoemde lange termijn agenda met financiële prioriteiten voor het hoger onderwijs biedt echter wel kansen voor het hbo.

In bijgaande position paper delen we  onze reactie op de brief die de minister van OCW over het advies van de commissie van Rijn Wissels om: Bekostiging Hoger Onderwijs’ op 21 juni jl aan de kamer aanbood en die op 1 juli a.s. in een notaoverleg in de Kamer wordt besproken.

Het hbo kent diverse financiële knelpunten die vragen om extra investering. Het oplossen van het ene knelpunt door te schuiven met geld binnen het bestaande budget trekt op de langere termijn een wissel op andere knelpunten.