Actualiteit

Kennis over jonge kind gebundeld in expertisecentrum

Vandaag was minister Van Engelshoven aanwezig bij het startsymposium van het Landelijk Expertisecentrum Jonge Kind (LEJK), gefinancierd uit de strategische lerarenagenda van de Vereniging Hogescholen (VH). In dat expertisecentrum wordt kennis gedeeld én gecreëerd rondom het leren, ontwikkelen en onderwijzen van jongere kinderen tussen de twee en acht jaar. Tijdens het symposium met meer dan 300 aanwezigen sprak directeur Anita Derks de hoop uit dat het expertisecentrum bijdraagt aan verbinding van wetenschap, opleidingen en praktijk. Derks: “Zo bundelen we kennis over het jonge kind waar het hele onderwijsveld gebruik van kan maken.” Minister van Engelshoven: “Enorm belangrijk dat alle kennis op het terrein van het Jonge Kind op één plek ontsloten en ontwikkeld wordt. Studenten, leraren en lerarenopleiders kunnen elkaar nu vinden via het Expertisecentrum.”


Praktijkgericht onderzoek en toepasbare kennis
Lectoren gaan binnen het expertisecentrum onderzoek doen naar de cognitieve ontwikkelingen van jonge kinderen. Maar ook naar de didactiek die daar dan het beste bij past. Naast het creëren van nieuwe kennis maakt het expertisecentrum ook bestaande inzichten toepasbaar. x Met de kennis kunnen ze gelijk aan de slag in de lagere groepen van de basisschool. De opbrengsten worden toegankelijk via onder andere de website www.lejk.nl

Geen splitsing pabo, wel specialisatie
Al vanaf 2010 bestaat de (politieke) wens om de pabo meer te specialiseren naar leeftijdsgroepen, vooral voor jonge het kind. Uit een evaluatie door ResearchNed in 2018 bleek dat er wel hard gewerkt was aan de vormgeving van die specialisaties, maar dat er ook nog uitdagingen waren. Mede naar aanleiding daarvan is de inrichting van een landelijk expertisecentrum opgenomen in de Strategische agenda lerarenopleidingen van de VH. Daarnaast worden ook pilots uitgevoerd om te onderzoeken op welke manier pabo’s verder gespecialiseerd kunnen worden. Een splitsing van de pabo’s zoals vorig jaar in een aangenomen motie is gevraagd is volgens de lerarenopleidingen aan hogescholen niet nodig en kan zelfs schadelijk werken als het gaat om doorlopende leer- en ontwikkellijnen. Het LEJK wordt bekostigd vanuit de strategische agenda lerarenopleidingen VH voor twee jaar, daarna wordt er via een andere weg financiering gezocht.