Actualiteit

Hogescholen omarmen advies Commissie Innovatie Zorgberoepen & Opleidingen

De commissie Innovatie Zorgberoepen & Opleidingen van het Zorginstituut Nederland heeft vandaag het advies ‘Anders kijken, anders leren, anders doen’ aangeboden aan minister Jet Bussemaker van OCW, die het mede namens Edith Schippers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, in ontvangst nam. Zij nam het rapport in ontvangst uit handen van commissievoorzitter Kete Kervezee.

Aansluitend vond een panelgesprek plaats waaraan Thom de Graaf, voorzitter van de Vereniging Hogescholen, deelnam. Hij reageerde instemmend op het advies: “De hbo-sectoren zorg en welzijn hebben een reeks vernieuwingen ingezet, die in grote lijnen overeenkomen met de aanbevelingen van het advies. Het spoort ons bovendien aan tot verdere concrete acties.”

Advies
In het advies gaat de commissie in op de gevolgen van de veranderde visie op gezondheid voor opleidingen in zorg en welzijn van mbo, hbo en wo, en bij- en omscholing. Zij benadrukt de grote en toenemende rol van technologie in zorg, welzijn en opleidingen. Ook onderstreept de commissie het belang van permanent leren en kennis delen. Dat samen heeft consequenties voor de toerusting van (toekomstige) professionals. Hun professionaliteit kenmerkt zich steeds meer door samenhang tussen vakbekwaamheid, samenwerken vermogen en lerend vermogen. Voor burgers geldt dat zij in toenemende mate zelf hun leven willen regisseren. Hen wordt gevraagd om meer verantwoordelijkheid te nemen voor hun gezondheid en zorg, en voor de zorg voor elkaar. Uitgaande van die eisen aan professionals én burgers heeft de commissie Innovatie Zorgberoepen & Opleidingen in haar advies acht hoofdlijnen geformuleerd.

Verbinden
De commissie benadrukt in de achtste hoofdlijn van haar advies het belang van de verbinding tussen onderzoek, onderwijs, praktijk en beleid. Zij stelt dat door die verbinding interactie ontstaat die nodig is om kennis en bekwaamheden te ontwikkelen voor het stimuleren en versnellen van  vernieuwingen. Het programma ‘Vitaliteit en gezondheid’ van het Regieorgaan SIA in samenwerking met hogescholen en de beroepspraktijk is daarvan een voorbeeld. Het richt zich op het bevorderen van vitaal functioneren van mensen, waarbij kwaliteit van leven, preventie en zelfredzaamheid centraal staan. “Lectoren kunnen dankzij de financiering door SIA acht jaar lang een onderzoeksprogramma opbouwen en een programmalijn van onderzoek ontwikkelen, met doorwerking van de kennis in de beroepspraktijk en opleidingen. Een krachtig antwoord op uw advies!”, gaf De Graaf met een voorbeeld uit de praktijk aan.

Interprofessioneel
De commissie Innovatie Zorgberoepen & Opleidingen wijst in haar advies op het grote belang van interprofessioneel opleiden en het ontwikkelen van een gemeenschappelijke taal. De in 2015 verschenen inspiratiebrief van de hbo-sector hoger gezondheidszorg over interprofessioneel opleiden is al in lijn daarmee. In die brief is de zogeheten ‘T-shaped professional’ geïntroduceerd. Dat is iemand die kennis heeft van meerdere domeinen en over de eigen vakgrenzen heen kijkt. Om een extra impuls te geven aan en concrete stappen te zetten op het vlak van interprofessioneel opleiden en ontwikkelen van een gemeenschappelijke taal, zullen de hbo-sectoren gezondheidszorg en hogere sociale studies in 2017 een gemeenschappelijke studiereis beleggen.

Achtergrond
Het advies ‘Anders kijken, anders leren, anders doen: Grensoverschrijdend leren en opleiden in zorg en welzijn in het digitale tijdperk’ bouwt voort op het in 2015 verschenen eerste advies van de Commissie Innovatie Zorgberoepen & Opleidingen ‘Naar nieuwe zorg en zorgberoepen, de contouren’. Daarin zijn drie uitgangspunten gedefinieerd: 1. De veranderende zorgvraag: wat is er nodig in 2030?,  2. Functioneren: niet de ziekte als vertrekpunt maar het functioneren, 3. Een nieuw concept van gezondheid: veerkracht en eigen regie staan centraal.