Actualiteit

Hogescholen kritisch over wetsvoorstel pabo voor jonge en oudere kind

De Vereniging Hogescholen heeft gereageerd op de internetconsultatie van het wetsvoorstel om voor lerarenopleidingen vanaf studiejaar 2022/2023 aparte opleidingen voor het jonge of oudere kind aan te bieden. Studenten kunnen dan een bevoegdheid halen om specifiek les te geven aan het jonge of oudere kind. Naast deze bevoegdheden blijft de brede pabo en bevoegdheid bestaan.

Specialisatiemogelijkheden nodig, geen aparte opleiding
De Vereniging Hogescholen onderschrijft het pleidooi voor meer specialisatiemogelijkheden, maar ondersteunt de voorgestelde route in het wetsvoorstel om daar te komen niet. Ook ziet zij, net als de PO-raad, negatieve effecten op de kwaliteit van de opleiding en het beroepsperspectief. De PO-raad zegt daarover: “De splitsing van bevoegdheden draagt niet bij aan een wezenlijk betere instroom. (…) Een versnippering van de bevoegdhedensystematiek heeft een negatief effect op de aantrekkelijkheid en mobiliteit op de onderwijsarbeidsmarkt.” De VH pleit ervoor om te besluiten over herziening van het bevoegdhedenstelsel vanuit een integraal perspectief, mede op basis van de adviezen van de Onderwijsraad (Ruim baan) en de commissie onderwijsbevoegdheden.

Verbreding en verlenging pilots
Daarnaast bieden de pilots gedifferentieerde opleidingen jonge kind en oudere kind die de VH op verzoek van de minister van OCW startte aanknopingspunten om de specialisatie in de brede opleiding onder te brengen in plaats van hiervoor gespecialiseerde opleidingen te starten. Met de pilots deden zes instellingen ervaring op met verdere specialisatie binnen de brede bevoegdheid om voor te bereiden op de start van de gespecialiseerde opleidingen. Studenten kunnen hier in principe vanaf dag 1 starten met hun specialisatie. De eerste resultaten zijn veelbelovend.  Om de verdere specialisering van de opleidingen te versnellen stellen we voor om de pilots te verbreden en te verlengen zodat meer instellingen hun specialisatie kunnen versnellen. Veel instellingen geven in een eerste peiling aan belangstelling te hebben om zich voor een pilot aan te melden. 

Versterking specialisaties door landelijk expertisecentrum
Om de specialisaties inhoudelijk te versterken start de Vereniging Hogescholen met subsidie van OCW een landelijk expertisecentrum voor het jonge kind en een oudere kind kennisnetwerk. Het centrum voor het jonge kind versterkt in co-creatie tussen de beroepspraktijk, de wetenschap (lectoraten en leerstoelen) en de lerarenopleidingen de jonge kind-expertise.  Met het oudere kind netwerk wordt expertise gebundeld.

De gehele reactie op de internetconsultatie is hier te lezen.