Actualiteit

Meerderheid studenten haalt kennistoets in één keer

Gezamenlijke aanpak docenten borgt kenniscomponent lerarenopleidingen succesvol

Zo blijkt uit het jaarverslag van de Raad voor Kwaliteitsborging Landelijke Kennistoetsen ‘Drie jaar landelijke kennistoetsen’. Dit werd vandaag aangeboden aan minister Bussemaker van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. De raad is zeer positief over wat honderden vakdocenten van de lerarenopleidingen in 10voordeleraar in enkele jaren samen hebben opgebouwd. Zij hebben met ondersteuning van de programmaorganisatie inmiddels 125 landelijke kennistoetsen ontwikkeld en van een cesuur voorzien. Meer dan 21.000 studenten hebben inmiddels een landelijke kennistoets gemaakt.

10voordeleraar vormt een motor in de versterking van de landelijke vakinhoudelijke samenwerking”, aldus prof. dr. Cees van der Vleuten, voorzitter van de Raad voor Kwaliteitsborging. “Er is door de vakdocenten hard gewerkt aan de kwaliteitsslag die nu stevig staat. Inmiddels staan de eerste leerkrachten voor de klas waarvan het kennisniveau geborgd is met een landelijke kennistoets.”

Meerderheid studenten slaagt in één keer

In studiejaar 2015-2016 maakten meer dan 5.000 pabostudenten de landelijke kennistoets Nederlandse taal en de kennistoets Rekenen-wiskunde. Beide toetsen zijn sinds 2013 verplicht in de hoofdfase. Bij de pabo’s is te zien dat het percentage studenten dat in één keer slaagt de afgelopen jaren stijgt. Bij beide toetsen slaagde ruim 60% van de studenten dit studiejaar de eerste keer. Bij de tweedegraads lerarenopleidingen hebben het afgelopen studiejaar ruim 3.000 studenten deelgenomen aan een landelijke kennistoets die op vijftien opleidingen verplicht is gesteld. Een meerderheid van studenten van deze opleidingen slaagt ook de eerste keer.

Verschillen tussen hogescholen en vooropleidingen

Cees van der Vleuten is zeer te spreken over de wijze waarop de pabo’s de afgelopen jaren de kennistoetsen in de eigen curricula en toetsprogramma’s hebben geïntegreerd: “De voorbereiding op de kennistoetsen is op de meeste pabo’s serieus ter hand genomen en verloopt voorspoedig. Bij de tweedegraads lerarenopleidingen adviseren wij de kennistoets op alle opleidingen een herkenbare plaats in het onderwijs- en toetsprogramma te geven.” Een punt van aandacht blijven de opvallende verschillen tussen de hogescholen en het percentage studenten dat in één keer slaagt. Een tweede aandachtspunt is de voorbereiding van studenten met een mbo-vooropleiding. Zij hebben gemiddeld meer moeite om de kennistoetsen te halen.

Thom de Graaf, voorzitter van de Vereniging Hogescholen waar het project 10voordeleraar onder valt, is verheugd met de resultaten die de afgelopen jaren zijn geboekt. “Onze docenten werken intensief samen aan de ontwikkeling van kennistoetsen en ze leggen hiermee een stevige basis voor de borging van het kennisniveau binnen de lerarenopleidingen. We zullen good practices blijven delen op alle niveaus. Op deze manier willen wij de verschillen tussen hogescholen en vooropleidingen reduceren.”

Het jaarverslag ‘Drie jaar landelijke kennistoetsen’ van de Raad voor Kwaliteitsborging Landelijke Kennistoetsen is in te zien op www.10voordeleraar.nl.

Raad voor Kwaliteitsborging Landelijke Kennistoetsen.
Deze raad is opgericht om de totstandkoming van kwalitatief hoogstaande kennistoetsen die lerarenopleidingen ontwikkelen, op onafhankelijke wijze te borgen. De raad bestaat uit drie deskundigen op de terreinen toetsen, beoordelen en psychometrie (prof. dr. van der Vleuten, prof. dr. Cohen-Schotanus en prof. dr. ir. Eggen) en twee deskundigen op de terreinen Rekenen-wiskunde en Nederlandse taal (prof. dr. Beukers en prof. dr. Kuiken).

Programma 10voordeleraar
Versterken van de kenniscomponent in de lerarenopleidingen is de belangrijkste opdracht voor het programma 10voordeleraar. De hbo-lerarenopleidingen werken sinds 2008 samen aan deze duurzame kwaliteitsimpuls. Ze hebben een systeem van kennisborging ontwikkeld, met als doel de kenniscomponent binnen de opleiding op een hoger niveau te krijgen. Gekozen is voor drie instrumenten: kennisbases, landelijke kennistoetsen en peer-review. Kijk voor meer informatie op www.10voordeleraar.nl

Gerelateerd

Ook de komende jaren zetten hogescholen en universiteiten zich in voor aanpak lerarentekort

Article

Hogescholen en universiteiten omarmen het vandaag door minister Wiersma en Dijkgraaf gepresenteerde Onderwijsakkoord en de opzet voor een werkagenda Samen voor het beste onderwijs. In de werkagenda zetten de ministers van onderwijs, werkgevers, leraren(organisaties) en lerarenopleidingen hun agenda voor de komende jaren uiteen. Deze werkagenda bouwt voort op wat de partijen al onderling met elkaar hebben bereikt op het gebied van onderwijskwaliteit, kansengelijkheid en het terugdringen van het lerarentekort. Met de werkagenda zetten partijen een extra stap om deze grote maatschappelijke problemen aan te pakken.  

Lees meer

Ambitieuze plannen maar nog weinig houvast voor hbo

Article

“De coalitiepartijen hebben ambitieuze plannen gepresenteerd die passen bij de uitdagingen waar we als Nederland voor staan.” Dat is de eerste reactie van Maurice Limmen, voorzitter Vereniging Hogescholen op het vandaag gepubliceerde coalitieakkoord. Limmen: “Maar voor het hbo biedt het coalitieakkoord nog weinig houvast. Er moet nog veel worden uitgewerkt en onderbouwd. Zo is  onduidelijk wat de precieze investeringsambities zijn op het gebied van praktijkgericht onderzoek in het hbo. Voor wat betreft om- en bijscholing lijken deze ambities in ieder geval beperkt. Hierover gaan we graag snel in gesprek met de nieuwe bewindspersonen.”

Lees meer

Hogescholen breiden pilots pabo-specialisaties verder uit

Article

Hogescholen onderzoeken in pilotprojecten hoe binnen de bestaande brede pabo-opleiding het lesgeven aan jonge en oudere kinderen als specialisatie kan worden ingebed. Op verzoek van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) worden de huidige pilotprojecten verlengd en uitgebreid, van zes naar acht pilots aan zeven hogescholen. Diepgaand specialiseren binnen de brede opleiding leraar basisonderwijs is effectiever dan het inrichten van een aparte lerarenopleiding voor jonge kinderen. Want: de leraren blijven breed inzetbaar. Maurice Limmen, voorzitter van de Vereniging Hogescholen: “Zo bieden we toekomstige leraren een nieuw carrièreperspectief: verdieping in hun vak, terwijl ze wel breed opgeleid de arbeidsmarkt op komen. Dat is belangrijk in de aanpak van het lerarentekort.”

Lees meer