Actualiteit

Aktieplan gelijke kansen

Geef experimenteerruimte om aansluitingsvraagstuk aan te pakken

Hogescholen steunen de oproep van de minister voor meer gelijke kansen in het onderwijs en nemen daarom deel aan de Gelijke Kansen Alliantie die gisteren in Amsterdam werd gelanceerd. Hogescholen ondersteunen de maatregelen van de minister om gelijke kansen te bevorderen maar zijn verbaasd dat de minister geen oog heeft voor de vele regionale samenwerkingsprojecten tussen mbo en vo met hogescholen en daarvoor geen experimenteerruimte geeft. Studenten krijgen deze ruimte wel in haar oproep tot ideeën voor betere aansluiting. Thom de Graaf, voorzitter Vereniging Hogescholen: “De minister lijkt vooral over de hogescholen te praten in plaats van met de hogescholen.”

Hogescholen zetten in op verhoging van de kwaliteit
Hogescholen hebben de afgelopen jaren ingezet op versterking van de onderwijskwaliteit. Dat daarbij ook spanningen optreden in de driehoek kwaliteit, toegankelijkheid en studiesucces is evident. De Vereniging Hogescholen heeft hier al vele malen aandacht voor gevraagd. De hogescholen hebben de afgelopen jaren onder meer ingezet op meer samenwerking met de regionale mbo-opleidingen en het voortgezet onderwijs om de aansluiting te verbeteren en zo de genoemde spanningen beheersbaar te houden.

Regionaal convenant mbo-hbo
Zo is er in het Noorden van het land een Regionaal convenant doorstroom mbo – hbo gesloten om de aansluiting tussen ROC’s en hogescholen te verbeteren. Twaalf mbo en hbo-onderwijsinstellingen uit de regio Noord Holland en Flevoland hebben in 2014 een vergelijkbaar convenant ondertekend. Hierin is afgesproken dat mbo studenten al tijdens hun opleiding meer begeleid worden bij hun studie-/loopbaanoriëntatie en dat ze beter worden voorbereid op een studie aan het hbo. Deze convenanten zijn slechts een voorbeeld van de vele initiatieven van hogescholen om de toenemende uitval van mbo-studenten in met name het eerste jaar op het hbo een halt toe te roepen.

Gelijke Kansen Alliantie
Maandag 31 oktober hebben minister Bussemaker en staatssecretaris Dekker van OCW in hun Gelijke kansen brief aan de Tweede Kamer maatregelen bekend gemaakt ter bevordering van gelijke kansen. Zo wordt een Gelijke kansen alliantie opgericht, een samenwerkingsverband waarin leraren, ouders, scholen, werkgevers en maatschappelijke organisaties zich de komende jaren verenigen om ervoor te zorgen dat elk kind, iedere leerling of student gelijke kansen krijgt om zijn talenten te ontwikkelen en zijn dromen waar te maken.

OCW maakte bekend structureel in de overgang van mbo naar hbo €7,5 miljoen te investeren. Daarnaast stelde de minister specifiek budget beschikbaar (€2,5 miljoen) voor mbo’ers die naar de Pabo willen.

Meer experimenteerruimte om aansluiting te verbeteren
De Vereniging Hogescholen pleit al langer voor meer experimenteerruimte om het aansluitingsvraagstuk aan te pakken, zoals bijvoorbeeld in de Randstad met de zogenaamde schakelprogramma’s mbo-hbo. Met de maatregelen uit de Gelijke kansen brief wordt die ruimte echter nauwelijks geboden en wordt voorbijgegaan aan alle inspanningen die de afgelopen jaren zijn gedaan. OCW schrijft in de Gelijke kansen brief oplossingen voor, bijvoorbeeld met de zogenaamde studentprojecten, zonder daarover met de hogescholen in overleg te gaan of samen op te trekken. De Vereniging Hogescholen pleit nadrukkelijk voor het samen met studenten ontwikkelen van verbetervoorstellen.

Daarnaast pleit de Vereniging Hogescholen voor steviger netwerken tussen vo/mbo scholen en het hoger onderwijs om de overstap tussen onderwijssoorten te verbeteren. De minister lijkt deze prioriteit te steunen maar stelt daar geen extra budget voor beschikbaar.  

Selectiekosten
De minister meent tot slot dat gelijke kansen worden bevorderd door het afschaffen van een eigen bijdrage in de kosten van selectie van aspirant studenten voor opleidingen die mogen selecteren aan de poort, zoals in het kunstvakonderwijs en de hotelscholen. Met de minister was eerder overeengekomen dat de kosten beperkt zouden blijven tot een zo laag bedrag dat dit studenten er niet van zou weerhouden om zich voor een selectie aan te melden. Nu kondigt de minister toch een beleidswijziging aan en schaft de selectiekosten af. De Vereniging Hogescholen heeft haar bezwaar tegen deze bestuurlijke onzorgvuldigheid in een brief toegelicht. De in rekening gebrachte selectiekosten zijn niet alleen een tegemoetkoming in de werkelijke selectiekosten, maar hebben ook een belangrijk effect op het reguleren van de toeloop. De ervaring leert dat het vragen van een bijdrage een drempel opwerpt die voorkomt dat studenten zich bij alle vergelijkbare opleidingen bij meerdere instellingen aanmelden zonder goede voorbereiding of voldoende talent. Nu deze drempel verdwijnt zullen de hogescholen zich voor een grotere toeloop op de selecties geplaatst zien, wat tot aanmerkelijk hogere kosten zal leiden zonder dat uiteindelijk meer of andere studenten worden toegelaten. 

 

Gerelateerd

Vereniging Hogescholen pleit bij informateur voor goed en toegankelijk hoger beroepsonderwijs

Article

De Vereniging Hogescholen heeft een brief geschreven aan informateur Ronald Plasterk om aandacht te vragen voor het hoger beroepsonderwijs in Nederland. De VH benadrukt dat goed en toegankelijk onderwijs essentieel is voor een gezonde maatschappij en economie.

Lees meer

Nationale Studenten Enquête: stabiel beeld tevredenheid hbo-studenten

Article

Veruit de meeste hogeschoolstudenten zijn tevreden of zeer tevreden over hun opleiding. Dat blijk uit de Nationale Studenten Enquête (NSE), waarvan de resultaten vandaag door Studiekeuze123 zijn gepubliceerd.

Lees meer

Vereniging Hogescholen reageert op de Staat van het Onderwijs 2023

Article

De Vereniging Hogescholen heeft met belangstelling kennisgenomen van het vandaag gepresenteerde rapport 'De Staat van het Onderwijs 2023' van de Onderwijsinspectie. “In het rapport zien we als hbo opnieuw de bevestiging van de hoge kwaliteit van ons onderwijs. Tegelijkertijd herkennen we aandachtspunten die ook terugkomen in onze eigen ambities voor de toekomst”, zegt voorzitter Maurice Limmen van de Vereniging Hogescholen.

Lees meer