Actualiteit

Aktieplan gelijke kansen

Geef experimenteerruimte om aansluitingsvraagstuk aan te pakken

Hogescholen steunen de oproep van de minister voor meer gelijke kansen in het onderwijs en nemen daarom deel aan de Gelijke Kansen Alliantie die gisteren in Amsterdam werd gelanceerd. Hogescholen ondersteunen de maatregelen van de minister om gelijke kansen te bevorderen maar zijn verbaasd dat de minister geen oog heeft voor de vele regionale samenwerkingsprojecten tussen mbo en vo met hogescholen en daarvoor geen experimenteerruimte geeft. Studenten krijgen deze ruimte wel in haar oproep tot ideeën voor betere aansluiting. Thom de Graaf, voorzitter Vereniging Hogescholen: “De minister lijkt vooral over de hogescholen te praten in plaats van met de hogescholen.”

Hogescholen zetten in op verhoging van de kwaliteit
Hogescholen hebben de afgelopen jaren ingezet op versterking van de onderwijskwaliteit. Dat daarbij ook spanningen optreden in de driehoek kwaliteit, toegankelijkheid en studiesucces is evident. De Vereniging Hogescholen heeft hier al vele malen aandacht voor gevraagd. De hogescholen hebben de afgelopen jaren onder meer ingezet op meer samenwerking met de regionale mbo-opleidingen en het voortgezet onderwijs om de aansluiting te verbeteren en zo de genoemde spanningen beheersbaar te houden.

Regionaal convenant mbo-hbo
Zo is er in het Noorden van het land een Regionaal convenant doorstroom mbo – hbo gesloten om de aansluiting tussen ROC’s en hogescholen te verbeteren. Twaalf mbo en hbo-onderwijsinstellingen uit de regio Noord Holland en Flevoland hebben in 2014 een vergelijkbaar convenant ondertekend. Hierin is afgesproken dat mbo studenten al tijdens hun opleiding meer begeleid worden bij hun studie-/loopbaanoriëntatie en dat ze beter worden voorbereid op een studie aan het hbo. Deze convenanten zijn slechts een voorbeeld van de vele initiatieven van hogescholen om de toenemende uitval van mbo-studenten in met name het eerste jaar op het hbo een halt toe te roepen.

Gelijke Kansen Alliantie
Maandag 31 oktober hebben minister Bussemaker en staatssecretaris Dekker van OCW in hun Gelijke kansen brief aan de Tweede Kamer maatregelen bekend gemaakt ter bevordering van gelijke kansen. Zo wordt een Gelijke kansen alliantie opgericht, een samenwerkingsverband waarin leraren, ouders, scholen, werkgevers en maatschappelijke organisaties zich de komende jaren verenigen om ervoor te zorgen dat elk kind, iedere leerling of student gelijke kansen krijgt om zijn talenten te ontwikkelen en zijn dromen waar te maken.

OCW maakte bekend structureel in de overgang van mbo naar hbo €7,5 miljoen te investeren. Daarnaast stelde de minister specifiek budget beschikbaar (€2,5 miljoen) voor mbo’ers die naar de Pabo willen.

Meer experimenteerruimte om aansluiting te verbeteren
De Vereniging Hogescholen pleit al langer voor meer experimenteerruimte om het aansluitingsvraagstuk aan te pakken, zoals bijvoorbeeld in de Randstad met de zogenaamde schakelprogramma’s mbo-hbo. Met de maatregelen uit de Gelijke kansen brief wordt die ruimte echter nauwelijks geboden en wordt voorbijgegaan aan alle inspanningen die de afgelopen jaren zijn gedaan. OCW schrijft in de Gelijke kansen brief oplossingen voor, bijvoorbeeld met de zogenaamde studentprojecten, zonder daarover met de hogescholen in overleg te gaan of samen op te trekken. De Vereniging Hogescholen pleit nadrukkelijk voor het samen met studenten ontwikkelen van verbetervoorstellen.

Daarnaast pleit de Vereniging Hogescholen voor steviger netwerken tussen vo/mbo scholen en het hoger onderwijs om de overstap tussen onderwijssoorten te verbeteren. De minister lijkt deze prioriteit te steunen maar stelt daar geen extra budget voor beschikbaar.  

Selectiekosten
De minister meent tot slot dat gelijke kansen worden bevorderd door het afschaffen van een eigen bijdrage in de kosten van selectie van aspirant studenten voor opleidingen die mogen selecteren aan de poort, zoals in het kunstvakonderwijs en de hotelscholen. Met de minister was eerder overeengekomen dat de kosten beperkt zouden blijven tot een zo laag bedrag dat dit studenten er niet van zou weerhouden om zich voor een selectie aan te melden. Nu kondigt de minister toch een beleidswijziging aan en schaft de selectiekosten af. De Vereniging Hogescholen heeft haar bezwaar tegen deze bestuurlijke onzorgvuldigheid in een brief toegelicht. De in rekening gebrachte selectiekosten zijn niet alleen een tegemoetkoming in de werkelijke selectiekosten, maar hebben ook een belangrijk effect op het reguleren van de toeloop. De ervaring leert dat het vragen van een bijdrage een drempel opwerpt die voorkomt dat studenten zich bij alle vergelijkbare opleidingen bij meerdere instellingen aanmelden zonder goede voorbereiding of voldoende talent. Nu deze drempel verdwijnt zullen de hogescholen zich voor een grotere toeloop op de selecties geplaatst zien, wat tot aanmerkelijk hogere kosten zal leiden zonder dat uiteindelijk meer of andere studenten worden toegelaten. 

 

Gerelateerd

Manifest tegen stagediscriminatie in hoger onderwijs ondertekend 

Article

Voor sommige studenten in het hoger onderwijs is stagediscriminatie de dagelijkse realiteit. Ze kunnen moeilijk een stageplaats bemachtigen of krijgen te maken met discriminatie tijdens een stage. Hogescholen, universiteiten, de ministeries van OCW en SWZ, studentenorganisaties en werkgevers hebben vandaag een manifest ondertekend om stagediscriminatie aan te pakken. Studenten moeten onder meer op zo’n manier worden begeleid dat iedereen een gelijke kans heeft op een stageplek.

Lees meer

Commissie positionering hbo geïnstalleerd 

Article

Nederland staat voor grote maatschappelijke uitdagingen. De komende decennia zijn honderdduizenden nieuwe hoogopgeleide professionals nodig. Dat vereist een sterker gepositioneerd hoger beroepsonderwijs. Want juist hogescholen zijn vanuit hun regionale spilfunctie essentieel voor de economische structuurversterking en de leefbaarheid van Nederland. Een nieuwe commissie gaat zich buigen over de vraag hoe die positie van het hbo kan worden versterkt. Maurice Limmen, voorzitter van de Vereniging Hogescholen: “De huidige samenleving heeft een stevig hoger beroepsonderwijs nodig. De verminderde instroom van vwo’ers is daarmee een van de aanleidingen om de positionering van het hbo breder onder de loep te nemen”.

Lees meer

Zes workshops over diversiteit en inclusie op VH-congres

Article

Op maandag 13 juni organiseren we in Den Bosch weer een fysiek VH-congres: hét kennis- en netwerkevent voor iedereen die werkt of studeert in het hbo. Vanuit het thema ‘Helden van het hbo’ laten we zien dat het hbo een cruciale en onmisbare rol heeft in onze samenleving. 'Diversiteit & inclusie in het hbo' is een van de vier thema's van het middagprogramma. Nog niet aangemeld voor het VH-congres? Doe dat dan direct.

Lees meer