Actualiteit

Reactie Vereniging Hogescholen kabinetsreactie advies commissie Van Rijn

Compensatie herverdeeleffecten

Vandaag heeft de minister haar reactie uitgebracht op het rapport van de Commissie Van Rijn ‘Bekostiging Hoger Onderwijs’. De Vereniging Hogescholen vindt het een bemoedigende eerste stap dat de minister heeft besloten de negatieve effecten van de herverdeling van middelen in het hbo structureel te compenseren. Maurice Limmen, voorzitter Vereniging Hogescholen: “Wij hebben ervoor gepleit studenten op de hogescholen niet de dupe te laten worden van budgettaire verschuivingen, de minister heeft daar gehoor aan gegeven.”

Compensatie herverdeeleffecten
In eerste instantie had de commissie Van Rijn voorgesteld de variabele financiering in het hbo te verlagen met 260 miljoen euro en deze middelen te herverdelen via de vaste voet van hogescholen naar rato van het aantal onbekostigde jaren van externe switchers. Dit zou tot herverdeling van budgetten tussen hogescholen leiden  van circa 20 miljoen euro. Dat was volgens de vereniging het verplaatsen van in plaats van het oplossen van knelpunten. De vereniging benadrukte het een slecht idee te vinden om problemen van de ene hogeschool op te lossen door geld weg te halen bij de andere hogeschool. Dat er naast andere knelpunten ook een probleem van onbekostigde studenten is en dat daar inderdaad meer geld voor nodig is, werd wel gedeeld. De minister heeft de omvang van de maatregel nu gehalveerd waardoor de herverdeling van budgetten (10 mln) volledig wordt gecompenseerd.

Bètatechniek in het hbo
De reactie van de minister op het rapport van Rijn, bevat verder een beperkte bijdrage voor bèta/techniek bij hogescholen. Ook hierbij worden de herverdeeleffecten volledig gecompenseerd. De vereniging onderschrijft de meerwaarde van een steviger samenwerking van het HBO met het bedrijfsleven en het WO op dit vlak. De Vereniging Hogescholen zal in een later stadium verder inhoudelijk reageren op de brief van de minister over het advies van de commissie van Rijn.


Achtergrond commissie van Rijn: onderzoek bekostigingssystematiek HO door commissie Van Rijn
In het Regeerakkoord is afgesproken dat de bekostigingssystematiek van het hoger onderwijs deze kabinetsperiode wordt herzien. Om te onderzoeken of de verdeling van de rijksbijdrage nog wel recht doet aan de taken en activiteiten van de universiteiten en hogescholen heeft de minister de commissie Van Rijn aangesteld om met een advies te komen. De commissie heeft zich van november 2018 tot april 2019 gebogen over een herziening van de huidige bekostigingssystematiek. Daarbij stonden een viertal thema’s centraal. De knelpunten in de bekostiging van het bèta en technisch onderwijs, de verwevenheid tussen onderwijs en onderzoek, de toegankelijkheid en gelijke kansen in het hoger onderwijs en financiële prikkels in de onderwijsbekostiging ten aanzien van studentenaantallen. Op 15 mei bracht de commissie zijn advies uit. Zie eerdere berichtgeving hierover.