Actualiteit

Centres of Expertise - Beroepsonderwijs verbinden aan regionale kenniseconomie

Onder de titel 'Centres of Expertise - Beroepsonderwijs verbinden aan de regionale kenniseconomie is onlangs in het vablad Hoger Onderwijs Management een artikel verschenen van de hand van Frank van der Zwan (beleidsadviseur Vereniging Hogescholen) en Pieter Moerman (programmaleider Platform Bèta Techniek).

'Het einddoel van een duurzaam financieel zelfstandig, bestendig Centre is nog niet gerealiseerd', zo concluderen zij, 'maar gezien de zich gunstig ontwikkelende waardemodellen lijkt dit haalbaar'. Ook stellen zij vast dat het thema van een Centre of Expertise op organische wijze past in de regio: 'Het is aan de partners in deze natuurlijke kweekvijver om commitment en fnanciering bij te dragen. Hiermee zijn Centres of Expertise niet langer een streven maar een feit.'

De auteurs gaan in het artikel in op de verscheidenheid in verschijningsvorm van Centres of Expertise, hun impact en toegevoegde waarde en de koppelfunctie in de kennisketen. Ook doen zij suggesties voor verdere verbetering.

Over Centres of Expertise
De  Centres of Expertise beogen samen met overheid, bedrijfsleven en onderwijsinstellingen meer en betere studenten af te leveren door te voorzien in toepassingsgericht onderzoek en in vraaggericht opleiden in om-, bij- en nascholing. Er zijn nu 24 door de overheid bekostigde Centres of Expertise, met een vier- of vijfjarige looptijd voor een bedrag van 8 miljoen euro, waarvan 4 miljoen afkomstig is uit het bedrijfsleven.