Actualiteit

Adviesrapport: focus op professie als centrale opdracht hogescholen

De onafhankelijke commissie ‘positionering hoger beroepsonderwijs’ heeft vandaag het rapport ‘Focus op professie’ aangeboden aan het bestuur van de Vereniging Hogescholen. Het rapport vormt belangrijke input voor de standpuntbepaling van de Vereniging Hogescholen ten aanzien van de toekomst van het hoger beroepsonderwijs, mede in het licht van de toekomstverkenning van het hoger onderwijs die minister Dijkgraaf van OCW in gang heeft gezet.

Voorzitter Maurice Limmen van de VH agendeerde het onderwerp van de (her)positionering van het hbo in het afgelopen voorjaar. Dat leidde tot het benoemen van de onafhankelijke commissie, overwegend bestaande uit lectoren en onder voorzitterschap van Ron Bormans, voorzitter College van Bestuur van Hogeschool Rotterdam. 

Transities
Het nu verschenen rapport schetst grote transities in de samenleving die erom vragen dat de positie van het hoger beroepsonderwijs wordt versterkt. Nu en in de toekomst zijn steeds meer hoger opgeleide professionals nodig die mede richting geven aan de grote maatschappelijke opgaven op het gebied van klimaat, energietransitie, gezondheidszorg en digitalisering. “We willen daarom dat het hbo een betere versie van zichzelf wordt”, zegt Ron Bormans. De commissie plaatst haar advies nadrukkelijk in een breder perspectief van herwaardering van het beroepsonderwijs.

De behoefte aan professionals die kennis omzetten naar de praktijk en daarnaast bijdragen aan de innovatie van hun professie, neemt toe. Professionals die bovendien in de praktijk de verbinding leggen tussen verschillende disciplines en sectoren. “In het rapport wordt onderbouwd dat de prestaties van hogescholen goed zijn, maar dat we daarmee niet meer uit de voeten kunnen als het gaat om de antwoorden op de vragen van de toekomst”, zegt voorzitter Maurice Limmen van de Vereniging Hogescholen in een eerste reactie.

Aantrekkelijk
Volgens het advies moet het hbo in de positie komen om een aantrekkelijk alternatief te zijn en blijven voor studenten. Het hbo moet daarom op alle niveaus – associate degree, bachelor, master, professional doctorate - aan de vraag naar professioneel hoger onderwijs kunnen voldoen. Daarvoor is het nodig dat het hbo op termijn binnen het hoger onderwijs een gelijkwaardige positie met dezelfde rechten en plichten verwerft. Het rapport schetst het toekomstbeeld van Hoger Onderwijs dat – in die gelijkwaardigheid – ruimte biedt aan professioneel gerichte hogescholen én aan de academisch gerichte universiteiten. Dit pleidooi haakt aan bij de ‘waaiergedachte’ over het hoger onderwijs van minister Dijkgraaf, mét een aanscherping van de professionele identiteit van het hbo.

Sterk punt van de hogescholen, zo staat in het rapport, is dat ze vaak al werken als motor van kennisontwikkeling in hun regio, samen met bedrijven en instellingen. Dat moet hogescholen ook ‘the place to be’ maken voor mensen die al een baan hebben en zich willen bij- of omscholen. Daarom wordt in het rapport gepleit voor een impuls voor Leven Lang Ontwikkelen in het hbo. Het advies raadt hogescholen aan het onderwijs en onderzoek zelf kritisch te bekijken op hun toekomstbestendigheid. Dat met oog voor de regionale behoefte en in samenspraak met partners in hun omgeving, zoals bedrijven, ROC’s en universiteiten.

VH-voorzitter Maurice Limmen: “Het rapport biedt aanknopingspunten voor het brede gesprek dat wij binnen de Vereniging zullen voeren. In januari zal de Vereniging komen tot een standpuntbepaling voor onze inbreng in de discussie over de toekomst van het hbo in het stelsel van hoger onderwijs.”


Het volledige rapport en een verklaring van de commissie zelf kunt u hieronder downloaden.
Als u wilt reageren op de inhoud van het rapport Bormans nodigen wij u uit die te sturen naar het adres toekomst@vh.nl. Wij zullen de reacties bundelen en ter lezing beschikbaar stellen aan de leden van de Vereniging Hogescholen.