Actualiteit

Streven naar meer diversiteit voor de klas

Op 28 maart j.l. organiseerde de Vereniging Hogescholen samen met de NVAO een Meet Up over de tweedegraads lerarenopleidingen. Aanleiding was de systeembrede analyse die de NVAO afgelopen najaar publiceerde over alle opleidingen, en met name de positieve ontwikkelingen en de stevige kwaliteit die de NVAO bij de opleidingen aantrof. Tijdens de gezamenlijke Meet Up is, naast deze positieve constatering, stil gestaan bij de punten die de NVAO uit de diverse visitatierapporten had gehaald en die als verbeterpunt voor de opleidingen kunnen worden aangemerkt.

In een paneldiscussie kwamen de onderwerpen diversiteit op de lerarenopleidingen en, deels in het verlengde hiervan, de taalvaardigheid van de studenten in de opleidingen, aan de orde.

Als Vereniging steunen wij het beleid van de overheid om te streven naar meer diversiteit voor de klas. Wanneer we dat willen bereiken moeten lerarenopleidingen niet schromen om te kijken naar de diversiteit van het eigen docentencorps. Een ander belangrijk aspect om studenten met verschillende achtergronden in de opleiding te behouden is streven naar een "gevoel van betrokkenheid" (opdat zij zich onderdeel voelen van de hogeschool community) en het bieden van rolmodellen. Dit zijn belangrijke aspecten die bij kunnen dragen aan een behoud van diversiteit onder studenten, en de discussie zou daarom niet eenzijdig aangevlogen moeten worden vanuit het thema taalachterstand. En: ook wanneer we het over taalbeleid hebben, zouden we ons niet alleen moeten focussen op de techniek van taal, maar ook moeten kijken naar taalvaardigheid, communicatie en taalrijkheid. Zo creëer je eerder taal- enthousiasme in plaats van taalbeperking.

Uiteraard blijft het belangrijk dat we in het hbo geen water bij de wijn doen als het gaat om de kwaliteitseisen. Wel willen we de discussie over diversiteit graag verbreden naar andere factoren dan uitsluitend taalbeheersing. Om echt te zorgen dat we weten wat er nodig is om de diversiteit in het onderwijs en voor de klas te vergroten is er nader onderzoek nodig. Als Vereniging Hogescholen zijn wij warm pleitbezorger voor een stevige onderzoekslijn op dit thema.

Gerelateerd

Hogescholen breiden pilots pabo-specialisaties verder uit

Article

Hogescholen onderzoeken in pilotprojecten hoe binnen de bestaande brede pabo-opleiding het lesgeven aan jonge en oudere kinderen als specialisatie kan worden ingebed. Op verzoek van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) worden de huidige pilotprojecten verlengd en uitgebreid, van zes naar acht pilots aan zeven hogescholen. Diepgaand specialiseren binnen de brede opleiding leraar basisonderwijs is effectiever dan het inrichten van een aparte lerarenopleiding voor jonge kinderen. Want: de leraren blijven breed inzetbaar. Maurice Limmen, voorzitter van de Vereniging Hogescholen: “Zo bieden we toekomstige leraren een nieuw carrièreperspectief: verdieping in hun vak, terwijl ze wel breed opgeleid de arbeidsmarkt op komen. Dat is belangrijk in de aanpak van het lerarentekort.”

Lees meer

Inspectie: uitval en studiewissel hbo-studenten daalt

Article

Benut de energie en de investeringen waarmee de gevolgen van corona worden hersteld. En herstel de onderliggende oorzaken van de teruglopende basisvaardigheden en kansenongelijkheid in het onderwijs. Die oproep doet de Inspectie van het Onderwijs in haar jaarlijkse rapport de Staat van het Onderwijs 2021. Voor het hoger beroepsonderwijs toont het rapport dat het aantal studenten fors is toegenomen, onder andere doordat het aantal gediplomeerden in het voortgezet onderwijs groter is en scholieren vaker direct, zonder tussenjaar, zijn doorgestroomd naar het hbo. De uitval onder studenten met een niet-westerse migratieachtergrond van de tweede generatie is sterker afgenomen dan de uitval onder andere groepen studenten. Beide groepen verschillen, anders dan in eerdere jaren, nog nauwelijks van elkaar. Maurice Limmen, voorzitter van de Vereniging Hogescholen: “De verschillen in studieprestaties van studenten zijn kleiner dan ooit, dat toont de emancipatoire kracht van het hbo.”

Lees meer

VH bepleit extra investeringen lerarenopleidingen

Article

De Vereniging Hogescholen vraagt de Tweede Kamer om een impuls te geven aan de lerarenopleidingen. “Willen we het lerarentekort oplossen, dan moeten we het aantrekkelijker maken om leraar te worden, te zijn én te blijven”, zegt Maurice Limmen, voorzitter Vereniging Hogescholen. Deze week debatteert de Tweede Kamer over het lerarenbeleid.

Lees meer