Actualiteit

Streven naar meer diversiteit voor de klas

Op 28 maart j.l. organiseerde de Vereniging Hogescholen samen met de NVAO een Meet Up over de tweedegraads lerarenopleidingen. Aanleiding was de systeembrede analyse die de NVAO afgelopen najaar publiceerde over alle opleidingen, en met name de positieve ontwikkelingen en de stevige kwaliteit die de NVAO bij de opleidingen aantrof. Tijdens de gezamenlijke Meet Up is, naast deze positieve constatering, stil gestaan bij de punten die de NVAO uit de diverse visitatierapporten had gehaald en die als verbeterpunt voor de opleidingen kunnen worden aangemerkt.

In een paneldiscussie kwamen de onderwerpen diversiteit op de lerarenopleidingen en, deels in het verlengde hiervan, de taalvaardigheid van de studenten in de opleidingen, aan de orde.

Als Vereniging steunen wij het beleid van de overheid om te streven naar meer diversiteit voor de klas. Wanneer we dat willen bereiken moeten lerarenopleidingen niet schromen om te kijken naar de diversiteit van het eigen docentencorps. Een ander belangrijk aspect om studenten met verschillende achtergronden in de opleiding te behouden is streven naar een "gevoel van betrokkenheid" (opdat zij zich onderdeel voelen van de hogeschool community) en het bieden van rolmodellen. Dit zijn belangrijke aspecten die bij kunnen dragen aan een behoud van diversiteit onder studenten, en de discussie zou daarom niet eenzijdig aangevlogen moeten worden vanuit het thema taalachterstand. En: ook wanneer we het over taalbeleid hebben, zouden we ons niet alleen moeten focussen op de techniek van taal, maar ook moeten kijken naar taalvaardigheid, communicatie en taalrijkheid. Zo creëer je eerder taal- enthousiasme in plaats van taalbeperking.

Uiteraard blijft het belangrijk dat we in het hbo geen water bij de wijn doen als het gaat om de kwaliteitseisen. Wel willen we de discussie over diversiteit graag verbreden naar andere factoren dan uitsluitend taalbeheersing. Om echt te zorgen dat we weten wat er nodig is om de diversiteit in het onderwijs en voor de klas te vergroten is er nader onderzoek nodig. Als Vereniging Hogescholen zijn wij warm pleitbezorger voor een stevige onderzoekslijn op dit thema.

Gerelateerd

Herijkt Landelijk Raamwerk Pedagogisch-Didactisch Getuigschrift voor zij-instromers mbo vastgesteld

Article

De Vereniging Hogescholen en de MBO Raad hebben de herijkte versie van het Landelijk Raamwerk Pedagogisch-Didactisch Getuigschrift (PDG) formeel vastgesteld. Vakbekwame beroepsbeoefenaren kunnen zich door middel van een PDG-traject kwalificeren voor het beroep van docent in het mbo. Het PDG voorziet in hun bekwaamheid wat betreft de pedagogische en didactische kennis, inzicht en vaardigheden. 

Lees meer

Een lerarenopleiding die beter past bij zij-instromers

Article

Een flexibele lerarenopleiding waar de zij-instromers en hun ervaring centraal staan, dat spreken de Vereniging Hogescholen (VH), de Vereniging Nederlandse Universiteiten (VSNU) en minister Van Engelshoven (OCW) af in een nieuwe samenwerkingsovereenkomst. Zo gaan lerarenopleidingen in het hbo en het wo meer kennis delen over het lesgeven aan volwassenen zodat zij-instromers onderwijs krijgen dat voor hen werkt. Zij-instromers krijgen zo een opleiding die rekening houdt met hun ervaring en die vrijstellingen geeft waar dat kan. 

Lees meer

Studenten kunnen scholieren helpen achterstanden in te lopen

Article

Studenten kunnen basisschoolleerlingen en middelbare scholieren gaan helpen bij het inlopen van achterstanden door de coronacrisis. Dat hebben onderwijsministers Arie Slob en Ingrid van Engelshoven afgesproken met de Vereniging Hogescholen (VH) en de Vereniging van Universiteiten (VSNU).

Lees meer