Actualiteit

Commissie Slob adviseert kwaliteit hoger onderwijs door horizontale dialoog

“Laat hogescholen zelf het initiatief nemen om samen met de eigen stakeholders ambities te formuleren en hierover kwaliteitsafspraken te maken. Hogescholen moeten deze verantwoordelijkheid nemen en zich er nog meer dan nu bewust van zijn dat zij hier vervolgens ook verantwoording over afleggen naar die betrokken stakeholders en in algemene zin.” Zo formuleert Arie Slob, voorzitter van de commissie prestatieafspraken hbo, een van de aanbevelingen in het eindadvies aan de Vereniging Hogescholen.

Vandaag is door de commissie Slob het eindrapport 'Kwaliteit door Dialoog‘ gepresenteerd. De commissie Slob heeft op verzoek van de Vereniging Hogescholen onderzoek gedaan naar de prestatieafspraken in het hoger onderwijs. In het rapport presenteert de commissie de bevindingen en aanbevelingen. De commissie schetst in het rapport een beeld van de impact van de in 2012 onder verantwoordelijk­heid van toenmalig staatssecretaris Halbe Zijlstra afgesproken prestatieafspraken voor het hoger onderwijs.

“Gebruik vanuit de overheid geen financiële malus of bonus op instellingsspecifieke ambities en prestaties, maar bied naar rato van de reguliere bekostigingssystematiek aan de instellingen de (financiële) ruimte om eigen kwaliteitsdoelen vast te stellen,” aldus Arie Slob, voorzitter van de Commissie. “De minister draagt hiervoor stelselverantwoordelijkheid en kan zich ervan vergewissen dat elke instelling dit adequaat heeft gedaan door helderheid over dit proces te vragen.”

De commissie geeft tevens aan dat de hogescholen zelf het initiatief moeten kunnen nemen om samen met de eigen stakeholders ambities te formuleren en hierover kwaliteitsafspraken te maken. Hogescholen moeten deze verantwoordelijkheid nemen en zich er nog meer dan nu bewust van zijn dat zij hier vervolgens ook verantwoording over afleggen (onder andere via het jaarverslag en/of instellingsplan): naar die betrokken stakeholders en in algemene zin.

“Het voeren van de horizontale dialoog creëert betrokkenheid en zorgt voor een breed draagvlak. Hogescholen maken keuzes die bij de eigen context passen en zullen zich vanzelfsprekend verantwoorden over hun prestaties en de bestede middelen," reageert Thom de Graaf, voorzitter van de Vereniging Hogescholen. 

Met het advies van de commissie Slob is teruggeblikt op het experiment prestatieafspraken en kan lering getrokken worden uit de ervaringen en aanbevelingen die door de commissie zijn verwoord. Een volgend kabinet kan hierop voortbouwen en aan hogescholen de ruimte gegeven om, in relatie met de regionale omgeving hun maatschappelijke legitimatie op te pakken en horizontale kwaliteitsafspraken te maken.


Fotografie: Henriëtte Guest