Thema naar overzicht

Accreditatie

Alle opleidingen van alle hogescholen (en universiteiten) worden één maal per 6 jaar geaccrediteerd. Accreditatie is van belang omdat zo komt vast te staan of een opleiding voldoet aan de wettelijke eisen op het gebied van o.a. studeerbaarheid, niveau van de opleiding, onderwijsprogramma en niveau van toetsing. Alléén als een opleiding geaccrediteerd is, wordt die door de overheid bekostigd, en alleen een geaccrediteerde opleiding mag een rechtsgeldig bachelor- of masterdiploma uiteiken aan haar afgestudeerden.

Het is dus duidelijk dat accreditatie voor alle betrokken partijen van belang is: voor studenten omdat accreditatie het niveau en de waarde van hun diploma garandeert, voor hogescholen omdat accreditatie aangeeft of hun opleidingen inhoudelijk en organisatorisch op orde zijn, en voor de samenleving als geheel omdat accreditatie  een instrument is om te waarborgen dat het niveau van het hoger onderwijs als geheel voldoet aan de eisen die daar aan worden gesteld.

Juist vanwege dit grote belang, accrediteren opleidingen of hogescholen hun onderwijs niet zelf. Dit gebeurt door een onafhankelijke organisatie: de Nederlands-Vlaamse Accreditatie Organisatie (NVAO). Opleidingen worden beoordeeld door een onafhankelijk panel, benoemd door de NVAO maar voorgedragen door de desbetreffende (groep van) opleidingen.

Contactpersoon

Roeland smits   maart 2018   portret
Roeland Smits Domein Onderwijs

Gerelateerd nieuws

Flexibilisering in hbo trekt meer studenten

Actualiteit

Na jaren van gestage terugloop van het aantal deeltijdstudenten is vanaf 2014 de weg omhoog ingeslagen. Vanaf 2016 zien we zelfs een extra sterk herstel. Begonnen in 2014 nog 8.993 studenten aan een hbo opleiding in deeltijd, in 2017 waren dat er al 10.445. De voorlopige cijfers voor 2018 geven zelfs een groei aan van 9,3% ten opzichte van 2017. Ter voorbereiding op het Algemeen Overleg Leven Lang Leren op 9 oktober a.s. in de Tweede Kamer, brengen we de ontwikkelingen van het deeltijdonderwijs van de hogescholen in dit position paper graag onder uw aandacht.

Lees meer

NVAO: Positieve kwaliteitsontwikkeling hoger onderwijs zet door

Actualiteit

Vorig jaar was de kwaliteit van de opleidingen in het hoger onderwijs in Nederland opnieuw op orde, zo blijkt uit het jaarbericht 2017 van de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO) voor Nederland. De laatste drie jaar ligt het aantal positieve besluiten in het hoger beroepsonderwijs rond de 96 procent. In het wetenschappelijk onderwijs is dat de laatste twee jaar het geval.

Lees meer

Kwaliteitsslag hbo lerarenopleidingen leidt tot positief oordeel NVAO

Actualiteit

‘De opleidingen hebben veel in gang gezet met al zichtbare resultaten’, dat staat o.a. in de inleiding van het vandaag gepubliceerde NVAO rapport over de kwaliteit van de tweedegraads lerarenopleidingen op de hogescholen. De NVAO oordeelde de kwaliteit van 24 bacheloropleidingen tot leraar in het voortgezet onderwijs aan 8 hogescholen als ‘zeker voldoende’, een aantal opleidingen als ‘goed’ en bij een groot deel van de opleidingen worden een of meerdere standaarden ook als ‘goed’ beoordeeld. Thom de Graaf, voorzitter van de Vereniging Hogescholen, reageerde positief op het rapport: ‘Ik complimenteer alle docenten van de lerarenopleidingen in het hbo. De lerarenopleidingen hebben veel werk verzet om de kwaliteit van de instromende studenten te verbeteren, het opleidings- en professionaliseringsniveau van de lerarenopleiders te verhogen en hebben een stevige ontwikkeling van het praktijkgericht onderzoek in gang gezet. Dit oordeel van de NVAO is daarom een verdiend resultaat.’  

Lees meer

Meer informatie