Standpunt naar overzicht

Routes naar het leraarschap

Hogescholen participeren volop in de regionale en landelijke aanpak om het lerarentekort in de verschillende onderwijssectoren te reduceren. Pabo’s en de hbo-lerarenopleidingen werken met scholen en andere partners samen om meer leraren voor de klas te krijgen, waarbij de kwaliteit van afgestudeerden gewaarborgd blijft. Een belangrijke ontwikkeling is de forse uitbreiding van het opleidingsaanbod om meer doelgroepen te interesseren. “Hogescholen doen er alles aan om ze zorgen voor meer leraren. Het hbo biedt daarom een breed scala aan flexibele lerarenopleidingen zodat iedereen die leraar wil worden en de kwaliteiten heeft, dat ook kan”, zegt Maurice Limmen, voorzitter van de Vereniging Hogescholen. In bijgaande infographics tonen hogescholen de opleidingsroutes om leraar te worden.

“Om meer leraren voor de klas te kr
ijgen blijft daarnaast het investeren in de kwalitatieve aantrekkelijkheid van het beroep, door de vergroting van de ontwikkelingsmogelijkheden, van groot belang. We omarmen daarom het recente advies Ruim baan voor leraren van de Onderwijsraad.” In aanloop naar het AO Leraren in de Tweede Kamer op 24 januari a.s. informeren we u over de laatste ontwikkelingen. Zo zitten de instroomcijfers voor met name de pabo’s in de lift, evenals het aantal behaalde diploma’s.

10% meer studenten naar pabo
De pabo springt er dit jaar bij de instroomcijfers uit; de opleiding is met een toename van 10% de opleiding met de grootste instroomtoename ten opzichte van vorig jaar in absolute aantallen. Uit de definitieve instroomcijfers blijkt dat dit studiejaar in totaal 4.755 studenten (voltijd, deeltijd en duaal) aan de pabo begonnen[1]. Het aantal zij-instromers is dit jaar toegenomen naar meer dan 400, vorig jaar was dat ongeveer 160.

Het totaal aantal instromende studenten in hbo-eerstegraadslerarenopleidingen is dit studiejaar, ten opzichte van 2017, vrijwel stabiel gebleven met 602 studenten. Bij de tweedegraadslerarenopleidingen is de instroom gedaald naar 3.733 studenten, vorig jaar was het aantal 3.935. [1]

Bij de pabo zien we ook weer een lichte stijging van het aantal afgestudeerden, in studiejaar 2017 was dit aantal 3.964. Bij de tweedegraads lerarenopleidingen is het aantal behaalde diploma’s tussen studiejaar 2013 en 2017 gestegen van 3.104 naar 3.546 diploma’s. Bij de eerstegraadslerarenopleidingen schommelen de cijfers tussen 2013 en 2017 rond de 445 diploma’s per jaar. [1]

Meer doelgroepen opleiden of omscholen
Uit bijgaande infographics wordt duidelijk met welke achtergrond je met de pabo, dan wel een lerarenopleiding, kunt starten en wat voor route dan het meest passend is om leraar te worden. De meeste studenten, afkomstig van mbo, havo en vwo, volgen een voltijds hbo-lerarenopleiding (4 jaar). Verreweg de meeste pabo’s en hbo-lerarenopleidingen bieden daarnaast deeltijdtrajecten aan en participeren in het experiment leeruitkomsten (deeltijd) waarbij studenten flexibele maatwerktrajecten volgen, volledig toegesneden op hun achtergrond. Ten slotte is er het zogeheten opscholingstraject voor pabo-gediplomeerden in de onderbouw van het vmbo voor de leerwegen basisberoeps en kaderberoeps om daar bevoegd te mogen lesgeven.

- Infographic Route naar het leraarschap Basisonderwijs
- Infographic Route naar het leraarschap Voortgezet onderwijs en mbo

Lees meer in: Position paper Vereniging Hogescholen Het hbo biedt een breed scala aan flexibele lerarenopleidingen

Zie ook:  Geld voor onderwijs is geen luxe - Opiniestuk door Nienke Meijer, CvB-voorzitter Fontys Hogescholen, 19 maart 2019


[1] 1cijferHO2018, bewerking Vereniging Hogescholen (d.d. 21 jan. 2019)