Standpunt naar overzicht

Flexibilisering in hbo trekt meer studenten

Na jaren van gestage terugloop van het aantal deeltijdstudenten is vanaf 2014 de weg omhoog ingeslagen. Vanaf 2016 zien we zelfs een extra sterk herstel. Begonnen in 2014 nog 8.993 studenten aan een hbo opleiding in deeltijd, in 2017 waren dat er al 10.445. De voorlopige cijfers voor 2018 geven zelfs een groei aan van 9,3% ten opzichte van 2017. Ter voorbereiding op een Algemeen Overleg Leven Lang Leren op 9 oktober 2018 in de Tweede Kamer, brengen we de ontwikkelingen van het deeltijdonderwijs van de hogescholen in een position paper onder de aandacht van Kamerleden.

Het hbo leidt in studiejaar 2017-2018 in totaal 453.354 studenten op in Nederland, waarvan 10,4% in deeltijd. Voor het hbo blijft de onderwijskwaliteit een speerpunt evenals het terugdringen van de administratieve last. Om het deeltijdonderwijs een impuls te geven, is volgens de hogescholen het volgende nodig:

  • Minder regeldruk voor de experimentele deeltijdopleidingen
    Door investeringen in de flexibilisering van deeltijdstudies stijgt het aantal deelnemers. Deze flexibilisering vraagt om flexibeler regelgeving in plaats van extra verantwoordingslast. We vragen het ministerie van OCW en de NVAO concreet om accreditaties van de experimenten per hogeschool te organiseren in plaats van accreditaties per opleiding. De NVAO, de Inspectie van het Onderwijs en het ministerie van OCW volgen de experimenten op de voet aan de hand van zogeheten ‘groeidocumenten’. Daarnaast is er een separate accreditatie van de flexibele varianten van de ‘reguliere’ opleidingen. Zo ontstaat een nauw web van ‘over-verantwoording’, dat de energie en creativiteit uit de ingezette vernieuwing dreigt te halen. Waar de verwachting was dat de hogescholen tussentijds over de totale deelname per hogeschool verantwoording zouden afleggen, is het nu een volledige accreditatie van elke afzonderlijke deelnemende flexibele variant geworden. Dat is voor veel hogescholen een vrijwel onmogelijke administratieve last.
  • Extra investeringen in praktijkgericht onderzoek
    Hogescholen bieden een rijke leeromgeving door hun intensieve samenwerking met bedrijven (vooral MKB) en instellingen, en door de verbinding tussen onderwijs en praktijkgericht onderzoek. Er is een hecht patroon van relaties gegroeid waarbij hogescholen in het hart zitten van de economische en sociale ontwikkeling van hun regio. Het vormt een ecosysteem waar studenten door het volgen van een opleiding toegang toe krijgen. Juist de verbinding met onderzoek zorgt via het opleiden en up-to-date houden van professionals tot innovaties van de beroepspraktijk. Het kenmerkt het unieke karakter van de bekostigde hogescholen. Wij vragen om extra investeringen in praktijkgericht onderzoek omdat de innovatiekracht van Nederland en de onderwijskwaliteit daar bij gebaat zijn. 
  • Initiatief voor gezamenlijke stappen
    Leven Lang Ontwikkelen heeft in Nederland een flinke impuls nodig. Daar willen de hogescholen graag aan bijdragen door samen met o.a. de private onderwijsaanbieders, overheid en werkgevers nieuw beleid te ontwikkelen over o.a. de deelnamecondities voor de student en de aanbodcondities voor de hogescholen. De Vereniging Hogescholen zal dit najaar het initiatief nemen voor dit gesprek tussen partijen. Alleen door op een andere wijze samen te werken kan een doorbraak rond Leven Lang Ontwikkelen worden bereikt.


Inschrijvingen hbo deeltijd per sector

sector

2013

2014

2015

2016

2017

agro en food

878

793

745

752

779

bètatechniek

5.407

5.097

4.999

5.096

5.438

economie

12.449

11.207

10.447

10.334

10.632

gezondheidszorg

3.035

2.745

3.024

3.581

4.147

kunst

1.570

1.447

1.413

1.451

1.474

onderwijs

19.014

18.895

18.944

18.546

18.030

sociale studies

8.763

7.494

6.587

6.109

6.694

totaal

51.116

47.678

46.159

45.869

47.194

 

 


Gerelateerd nieuws

Hoogste instroom in hbo ooit

Article

De instroom in het hbo is dit studiejaar 2018-2019 toegenomen met 3,4% tot 110.307 eerstejaars. De groei is zichtbaar in bijna alle sectoren van het hbo en bij elk opleidingstype (associate degree, bachelor en master) en elke opleidingsvorm (voltijd, deeltijd en duaal). Het gaat om de hoogste instroom in het hbo ooit. “Steeds meer mensen vanuit verschillende achtergronden in Nederland vinden de weg naar onze hogescholen. De aandacht die het hbo de afgelopen jaren heeft besteed aan differentiatie van het opleidingsaanbod werpt zijn vruchten af ”, aldus Maurice Limmen, voorzitter van de Vereniging Hogescholen.

Lees meer

Goede regionale samenwerking mbo - hbo bepaalt succes Associate degree

Article

De eerste landelijke Associate degree conferentie, die vandaag plaatsvindt, illustreert prachtige voorbeelden van regionale samenwerking die het succes van de Associate degree mede bepalen. Ton Heerts, voorzitter van de MBO-raad, en Jan Bogerd, portefeuillehouder Onderwijs van de Vereniging Hogescholen, bevestigden deze samenwerking met een gezamenlijk convenant. “Dit convenant is een stimulans voor verdere regionale samenwerking. Laten we vooral van elkaars expertise, kennis en ervaring gebruik maken”, aldus Jan Bogerd.

Lees meer

Groei aantal inschrijvingen per 1 oktober hbo: 2,8% meer studenten

Article

Er hebben zich in het studiejaar 2018 - 2019 landelijk 2,8 % meer studenten aangemeld voor een hbo-opleiding dan een jaar geleden. Daarmee zet de verbetering in de groei van het aantal inschrijvingen van vorig jaar zich door. Het aantal aanmeldingen voor de Associate degree, een relatief nieuw aanbod van de hogescholen, is wederom gestegen met maar liefst met 34,8% en het aantal inschrijvingen voor deeltijd- en duale opleidingen is met respectievelijk 5,7% (deeltijd) en 18,2% (duaal) gestegen. “De grote stijging van 10% bij de Pabo is bijzonder goed nieuws voor een sector waar het arbeidsmarkttekort groot is”, aldus Huib de Jong, waarnemend voorzitter van de Vereniging Hogescholen.

Lees meer