Standpunt naar overzicht

Flexibel deeltijdonderwijs

Hoger onderwijs in deeltijd dat is afgestemd op wat de student wil en weet, en op tijden wanneer het hem of haar uitkomt, maakt het voor meer volwassenen aantrekkelijk om zich bij- of om te scholen. Om die reden werken hogescholen aan meer flexibel deeltijdonderwijs. De afgelopen maanden hebben zij, onder andere in overleg met werkgevers, hun plannen uitgewerkt en ingediend bij het ministerie van OCW. Plannen voor hoger deeltijdonderwijs in modules die los van elkaar gevolgd kunnen worden, met lessen op de werkplek en met meer maatwerk per student.

Veel interesse voor pilots flexibilisering
Hogescholen hebben vooral veel interesse voor de pilots flexibilisering. Bij deze pilots mogen hogescholen de vaste onderwijsprogramma’s loslaten en mag worden gewerkt op basis van ‘leeruitkomsten’. Het gaat om wat men moet kennen en kunnen. Op deze manier kan het onderwijsaanbod meer worden afgestemd op wat de volwassen deeltijdstudent al aan kennis en vaardigheden heeft. Hogescholen zien in de pilots veel mogelijkheden om het leven lang leren een impuls te geven. Minister Bussemaker stelt voor de pilots subsidie beschikbaar. Daarnaast investeren hogescholen zelf fors in het flexibeler maken van het deeltijdonderwijs.

Gezamenlijk experiment met werkgevers
De afgelopen maanden heeft intensief overleg plaatsgevonden met de werkgevers- en brancheverenigingen van de sectoren zorg, welzijn en techniek (inclusief ICT) over experimenten met vraagfinanciering. In deze sectoren, waar de vraag naar arbeidskrachten groot is, kunnen studenten voor deeltijd opleidingen vanaf het studiejaar 2016-2017 vouchers krijgen. Daarmee kunnen studenten delen van onderwijsprogramma’s afnemen, en hoeven zij zich niet langer voor een gehele opleiding in te schrijven om aan het onderwijs deel te mogen nemen. In januari zal het ministerie van OCW bekend maken welke instellingen en opleidingen mogen starten met de experimenten vraagfinanciering en de pilots flexibilisering. De hogescholen kunnen daarna, samen met de werkgevers, de opleidingen verder gaan uitwerken.

Op dit moment 51.000 hbo-deeltijdstudenten
De afgelopen jaren zien hogescholen dat het aantal deeltijdstudenten afneemt. In het studiejaar 2013-2014 heeft het hoger beroepsonderwijs bijna 51.000 deeltijdstudenten en zijn er 53 Associate Degree, 127 Bachelor en 34 verschillende Master opleidingen in deeltijd. In 2009-2010 waren er nog zo'n 64.000. Bijna 56% van de deeltijdstudenten haalt in 5 jaar een hbo diploma.

Voltijd- en deeltijdonderwijs versterken elkaar
Hogescholen bieden een breed palet aan deeltijdopleidingen waarbij de onderwijskwaliteit voorop staat. Daarbij zien hogescholen dat het vol- en deeltijdonderwijs elkaar versterken. Door de nauwe relatie van hogescholen met het werkveld en de bedrijven in de regio in het kader van praktijkgericht onderzoek biedt het deeltijdonderwijs extra verdieping op de praktijk. Met het opheffen van wettelijke belemmeringen in de pilots en experimenten wordt het onderwijsaanbod in deeltijd op korte termijn extra gestimuleerd. Een impuls waar de huidige arbeidsmarkt bij gebaat is.


Gerelateerd nieuws

Inspirerende conferentie over flexibel deeltijdonderwijs voor volwassenen

Actualiteit

Het was een inspirerende eerste conferentie over flexibel deeltijdonderwijs voor volwassenen, bij Saxion in Deventer op 15 november jl. De organiserende hogescholen lieten zien welke weg ze zijn ingeslagen. En wat dat de studenten kan opleveren. Werkgevers waren duidelijk geprikkeld door de voorbeelden die werden gedeeld. Uit die voorbeelden bleek wat er allemaal al mogelijk is bij de hogescholen. Maar er was ook veel aandacht voor wat er nog beter kan. 

Lees meer

Tijd voor een doorbraak in het deeltijdonderwijs

Actualiteit

We laten onnodig kansen liggen voor het maximaal benutten van de mogelijkheden van de deeltijdse opleidingen van de hogescholen, zo sprak Thom de Graaf vandaag tijdens het NRC Live-congres over de Toekomst van Leren. “Het Leven Lang Leren is een gezamenlijke opdracht aan de publieke en de commerciële aanbieders.” De Graaf pleit ervoor dat het veel eenvoudiger moet worden om cursussen en kortere opleidingen te volgen die niet (direct) tot een erkend diploma leiden, ook als die door onze bekostigde hogescholen worden aangeboden.

Lees meer

Op weg naar aantrekkelijker deeltijdonderwijs

Actualiteit

Hoger onderwijs in deeltijd dat is afgestemd op wat de student wil en weet, en op tijden wanneer het hem of haar uitkomt, maakt het voor meer volwassenen aantrekkelijk om zich bij- of om te scholen. Om die reden werken hogescholen aan meer flexibel deeltijdonderwijs. De afgelopen maanden hebben zij, onder andere in overleg met werkgevers, hun plannen uitgewerkt en ingediend bij het ministerie van OCW. Plannen voor hoger deeltijdonderwijs in modules die los van elkaar gevolgd kunnen worden, met lessen op de werkplek en met meer maatwerk per student. De minister stuurde hierover gisteravond een brief naar de Tweede Kamer.

Lees meer