Profiel

Roeland Smits

Roeland is senior beleidsadviseur op de terreinen kwaliteitsbeleid en juridische zaken.

Netwerken
Juristennetwerk hbo
Bijna alle juridisch adviseurs die werkzaam zijn binnen een hogeschool, zijn lid van het Juristennetwerk van de Vereniging Hogescholen. Het Juristennetwerk is een platform voor informatie-uitwisseling, onderlinge consultatie en advies over onder meer wet- en regelgeving, bezwaar- en beroepskwesties en  uiteenlopende andere juridische onderwerpen.

NNK netwerk kwaliteitszorg
Beleidsadviseurs kwaliteit van de diverse hogescholen hebben zich verenigd in een platform dat onderdeel uitmaakt van het Nederlands Netwerk voor Kwaliteitsmanagement (NNK). Het platform komt ongeveer 5 keer per jaar bijeen en bespreekt dan een voor hogescholen actueel onderwerp op het gebied van kwaliteitszorg/-management.

Netwerk ITK
In het netwerk ITK participeren vertegenwoordigers van hogescholen die recent hebben deelgenomen aan of zich voorbereiden op de Instellingstoets kwaliteitszorg (ITK). Doel van het netwerk is informatie-uitwisseling en onderlinge consultatie.

Stakeholders en werkveld
Onderwijs en onderzoek vormen de kern van alle hogeschoolactiviteiten. Het spreekt dan ook vanzelf dat de kwaliteit van deze kerntaken een terrein vormt waarop de Vereniging Hogescholen zeer actief is. Naast accreditatie is bijvoorbeeld diplomakwaliteit een onderwerp dat de laatste jaren zeer in de belangstelling staat van samenleving, politiek en journalistiek. Over deze en andere zaken op het terrein van kwaliteitszorg en juridische zaken vindt intensief overleg plaats met o.a. het Ministerie van OCW, de NVAO, VSNU, MBO-raad, ISO en de LSVb.

Dossiers en gerelateerde websites