Profiel

Dirk Cornelissen

Dirk is beleidsadviseur voor dossiers op het gebied van onderwijs, internationalisering en governance.

Netwerken
Secretaris permanente commissie goed bestuur
De permanente commissie goed bestuur is verantwoordelijk voor het monitoren van de governancecode. Daarnaast adviseert de commissie het bestuur van de Vereniging Hogescholen over eventuele wijziging van de governancecode.

Secretaris Bestuurscommissie Internationalisering
De Bestuurscommissie Internationalisering (BCI) adviseert het bestuur en de Algemene Vergadering van de Vereniging Hogescholen over internationaliseringsvraagstukken. Het gaat daarbij bijvoorbeeld over advisering over standpunten ten aanzien van EU-programma’s als Horizon 2020 en Erasmus+. Een ander voorbeeld vormt de lange termijn visie van de Vereniging Hogescholen op internationale studentenmobiliteit. Daarnaast is de BCI een bestuurlijk discussieplatform voor hogeschoolbestuurders met betrekking tot alle internationale aspecten van het hbo. De BCI vergadert vijf keer per jaar.

Stakeholders en werkveld
De belangrijkste stakeholders voor onderwerpen die studenten(belangen) raken zijn studentenorganisaties ISO, LSVb, de Landeljke Kamer van Verenigingen (LKvV) en Studentenoverleg Medezeggenschap (SOM). Ten aanzien van governance zijn de Vereniging van Toezichthouders van Hogescholen (VTH) en de onderwijskoepels VO-raad, PO-raad, MBO-raad, VSNU en het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap belangrijke stakeholders. Ten aanzien van internationalisering wordt intensief overleg gevoerd met verschillende belanghebbenden zoals: Neth-ER, EP-Nuffic, VSNU, het ministerie van Buitenlandse Zaken en het ministerie van Onderwijs, Clutuur en Wetenschap.

Dossiers