Publicaties / Vereniging

Selectielijst hogescholen - aangepast aan AVG

De Vereniging Hogescholen heeft de 'Selectielijst voor de administratieve neerslag van de openbare gezagtaken en niet-publiekrechtelijke werkprocessen van Nederlandse hogescholen', kortweg 'Selectielijst hogescholen', aangepast naar aanleiding van het van kracht worden van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). 

De Selectielijst hogescholen bevat een opsomming en toelichting van de belangrijkste processen van een hogeschool. Bij deze processen zijn de voornaamste archiefbescheiden geïnventariseerd en voorzien van een onderbouwde bewaartermijn, voor overname door de deelnemende hogescholen. Als een deelnemende hogeschool ervoor kiest om specifieke termijnen niet over te nemen, dan zal een onderbouwing nodig zijn in het kader van transparantie over het informatie- en archiefbeheer. De selectielijst bevat tevens een nadere toelichting en verantwoording over de samenstelling van de belangrijkste primaire processen en hun bewaartermijnen. Daarnaast geeft de selectielijst aandachtspunten voor het beheer van archiefbescheiden die voortkomen uit de kerntaak van hogescholen: het opleiden van studenten tot professionals en het verstrekken van graden op basis van het met goed gevolg afnemen van de opleidingen. 

Tevens is een leeswijzer opgenomen met daarin de belangrijkste wijzigingen in de selectielijst ten opzichte van de vorige versie.


Gerelateerde artikelen