Publicaties / Vereniging

Position papers

De onderstaande position papers maken deel uit van: 'Hbo cruciaal voor samenleving na corona - Kabinetsformatie 2021'.


Maak hbo-onderwijs breder toegankelijk voor mensen die aan het werk zijn (april 2021)
Beroepen veranderen in hoog tempo en daarmee verandert ook de arbeidsmarkt. De coronacrisis versnelt dat proces nog eens. Het is daarom van groot belang dat professionals de kans krijgen op om- en bijscholing en daarbij zelf hun opleiding in kunnen richten qua doel en tempo. Daarvoor is een doorbraak nodig op het gebied van een leven lang ontwikkelen. Het flexibiliseren van diplomagericht hbo-onderwijs kan een nieuwe impuls geven aan een leven lang ontwikkelen en daarmee aan de toegankelijkheid en betaalbaarheid van het hoger onderwijs. Daarom pleit de Vereniging Hogescholen voor een persoonlijke leerrekening voor professionals, modulair hbo-onderwijs op basis van het wettelijk collegegeld en een digitale diploma-omgeving voor iedereen. Download


Studieadvies: Behoud huidige mogelijkheden voor maatwerk (maart 2021)
Het hoger beroepsonderwijs ziet het als haar maatschappelijke opdracht studenten de ruimte te geven hun eigen talent te verzilveren. Om daarbij te komen tot een afgewogen studieadvies experimenteren hogescholen met nieuwe vormen van studiebegeleiding en normering. Vanwege de grote diversiteit aan instroom en variëteit aan opleidingen binnen het hbo blijft maatwerk hierbij belangrijk. De Vereniging Hogescholen wil daarom de huidige mogelijkheden voor studiebegeleiding, -advies en normering behouden, inclusief het bindend studieadvies (bsa). Want het behalen van de bsa-norm kan voor studenten een belangrijke en positieve bevestiging zijn van de weg die zij zijn ingeslagen. Tegelijkertijd geeft het bsa in een vroeg stadium duidelijkheid voor studenten die weinig kans hebben hun studie succesvol af te ronden. Zo wordt het studieadvies ingezet waarvoor het bedoeld is: als pedagogisch en didactisch instrument. Download


Internationalisering: Effecten Brexit en COVID-19 (januari 2021)
De arbeidsmarkt vraagt om afgestudeerden die beschikken over internationale competenties en de Nederlandse markt is vaak internationaal. Maar Brexit en COVID-19 beïnvloeden de internationalisering van hogescholen. Met de Brexit stapt het Verenigd Koninkrijk uit het Erasmus-programma, het Europese uitwisselingsprogramma voor studenten. Daarnaast is de impact van corona op internationalisering op termijn onzeker. Aan hogescholen studeren een beperkt aantal internationale studenten die bijdragen aan de brede competenties van alle studenten en aan het vullen van tekorten op de arbeidsmarkt. Hogescholen hebben geen ambitie het aantal internationale studenten te laten groeien; wel belemmert huidige wetgeving de uitwisseling van studenten en gastdocenten. De Vereniging Hogescholen vraagt overbodige obstakels voor internationalisering in wet- en regelgeving weg te nemen. Om elke student de kans te bieden internationale competenties te ontwikkelen. Download


Lerarenopleidingen: Investeer in het onderwijs van morgen (december 2020)
Hoe kan het hbo het aantrekkelijker maken om leraar te worden, te zijn en te blijven? Vanuit die ambitie werkt de Vereniging Hogescholen aan een noodzakelijke impuls voor lerarenopleidingen. Dat doen we met lerarenopleidingen die studenten en zij-instromers een individuele route naar het leraarschap bieden. Het Bestuursakkoord Flexibilisering Lerarenopleidingen, dat de minister van OCW op 12 oktober 2020 sloot met de Vereniging Hogescholen en de Vereniging van Universiteiten, is een belangrijke stap in deze richting. Download


Praktijkgericht onderzoek: Versterk kennisfunctie hogescholen (december 2020)
Nederland staat voor grote maatschappelijke opgaven, zoals corona en de energietransitie. Daarvoor hebben we nieuwe kennis nodig die direct kan worden toegepast. Praktijkgericht onderzoek is de schakel tussen fundamenteel onderzoek en onze samenleving. Een katalysator waarmee we kennis omzetten in nieuwe producten en oplossingen. Met praktijkgericht onderzoek zorgt het hbo er voor dat het onderwijs goed blijft aansluiten op de veranderende arbeidsmarkt. Maar met de huidige, voornamelijk projectgebonden financiering hebben hogescholen de grenzen van hun kennisfunctie bereikt. Een structurele extra financiering vanuit de eerste geldstroom oplopend naar op termijn € 240 miljoen per jaar is nodig om praktijkgericht onderzoek duurzaam te verankeren in ons kennisecosysteem. Download


Gerelateerde artikelen