Publicaties / Strategische agenda's vereniging

Essays #hbo2025

In het kader van #hbo2025 is de volgende reeks essays verschenen:

Cok Vrooman: 'Werken in het hbo: toekomstobservaties'
Zullen er in 2025 genoeg werknemers van het gewenste hoge niveau zijn en draagt het huidige beleid, dat zich o.a. richt op strengere selectie van studenten op kwaliteit, daar aan bij of werkt het juist contraproductief? En wat betekent de toekomstige grotere behoefte aan hoger opgeleid personeel voor de eisen aan het aantal docenten in het hbo en hun vaardigheden? Dit is een greep uit verschillende vragen die Cok Vrooman, hoofd sector Arbeid en Publieke Voorzieningen van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP), op verzoek van Zestor onderzoekt in zijn essay ‘Werken in het hbo: een geruststellende of gemankeerde toekomst?’.

Harm van Lieshout: 'Hogescholen co-creëren werknemer van de toekomst'
Het is vrijwel onmogelijk om nu al te bepalen waar een student van de toekomst aan moet voldoen. We weten namelijk niet waar we precies naar toe gaan. Wat we wel weten is dat de arbeidsmarkt bijzonder gedifferentieerd en pluriform is. Dat zal zo blijven en de veranderingsdynamiek zal eerder groter dan kleiner worden. Daarom, zo stelt Harm van Lieshout, lector Flexicurity aan het Kenniscentrum Arbeid van de Hanzehogeschool in Groningen, is het een veel betere strategie om ons te richten op het heden, in plaats van te ver vooruit te kijken en te proberen te voorspellen hoe de wereld er over tien jaar uitziet. In zijn bijdrage aan #hbo2025 stelt Van Lieshout dat hogescholen in het hier en nu partner (co-maker) zijn in de innovatie van de organisatie van de arbeid door werkgevers en werknemers in hun bedrijf en beroep.

Frans van der Reep en Peter van der Heuvel: 'Wie valt er straks te kiezen in hoger onderwijs?'

Kim Putters: 'Hogeschool is ‘kennis-hub’ voor participatiesamenleving'
‘De participatiesamenleving is een kennissamenleving en de hogeschool is de toekomstpoort’ Met die conclusie sluit Kim Putters, directeur van het Sociaal en Cultureel Planbureau zijn betoog af waarin de toekomst van het hbo wordt gekoppeld aan de participatiesamenleving die door Koning Willem-Alexander in zijn eerste Troonrede zo nadrukkelijk op de maatschappelijke kaart is gezet. Volgens Putters is kennis de toegang tot participatie en moeten hogescholen een visie hebben op hun rol in de participatiesamenleving, die in toenemend mate een kennissamenleving is. In zijn #hbo 2025-essay ‘De Hogeschool als ‘kennis-hub’ in de participatiesamenleving’ beschrijft hij een drietal dilemma’s waarop hogescholen een antwoord moeten vinden.

Dirk van Damme: 'Stormachtige toekomst hoger onderwijs'
Er komen op het hoger onderwijs mondiale veranderingen af die van karakter sterk systeembedreigend zijn. Dat betoogt prof.dr. Dirk van Damme, hoofd van het Center for Educational Research and Innovation bij de OESO, in zijn essay dat hij speciaal voor het strategietraject #hbo2025 van de Vereniging Hogescholen schreef. Zijn nieuwe, flexibeler vormen van onderwijs het antwoord op verdere massificatie en nieuwe vormen van participatie? Zullen globalisering en technologie het hoger onderwijs uit elkaar halen? En is de categorisering wetenschappelijk versus beroepsgericht nog wel relevant?

Thijs Kleinpaste: 'Blind voor de grote vragen'
“Op de drempel van de eenentwintigste eeuw wordt vaak geconstateerd dat het onzekere tijden zijn, dat jonge menen het waarschijnlijk moeilijker krijgen dan hun ouders, en dat het, in tijden van globalisering, economische crisis en ander onheil, voor studenten verstandig is om een vak te leren dat voldoende zekerheid biedt”. Thijs Kleinpaste, historicus en schrijver, beargumenteert in zijn essay ‘Peter Thiel en de geesteswetenschappen’ dat dit ‘weliswaar een sympathieke gedachte lijkt, maar dat de tegenovergestelde logica meer waarheid bezit: de cocktail van de opkomst van nieuws machtsblokken en economieën, de globalisering  en de onstuitbare snelheid van de technologische ontwikkelingen heeft meer aan een stevige herwaardering van de geesteswetenschappen dan aan goed opgeleide experts die, ondanks hun praktische specialisatie, blind zijn voor de grote vragen van deze wereld. Daarom, zo stelt Kleinpaste in zijn bijdrage aan het strategieproject #hbo2025, is de vraag hoe de wereld van jonge mensen er over tien jaar uitziet en welke vaardigheden daarbij horen, te passief. Waarom niet de vraag: “Hoe willen we dat de wereld eruit ziet?”


Gerelateerde artikelen