Publicaties / Sectoren

Wet BIG en periodieke registratie - Verpleegkundige

Criteria herregistratie
Om voor herregistratie in aanmerking te komen, moet de beroepsbeoefenaar aantonen dat zijn of haar kennis en vaardigheden zich nog op het minimaal vereiste niveau bevinden. Er zijn twee criteria voor herregistratie: werkervaring (raadpleeg deze pagina voor aanvullende informatie) of scholing.

Gelijkstellingsbepaling
De minister van VWS heeft bepaald dat docenten die lesgeven in de centrale vakken tot verpleegkunde, hun werkzaamheden mogen meetellen. Dit heeft de 'gelijkstellingsbepaling'. Er zijn lesuren die een (praktijk)docent mag meetellen om de urennorm voor herregistratie te halen. Dit zijn lesuren waarin een docent moet voldoen aan beide eisen:

  • Lesgeven in het centrale vakgebied van het beroep;
  • Lesgeven aan een onderwijsinstelling (minimaal MBO-niveau 4) die opleidt tot het getuigschrift dat recht geeft op inschrijving in het BIG-register.

Beroepsinhoudelijke toets en scholing
Verpleegkundigen die niet voldoen aan de werkervaringseis en zich toch willen laten herregistreren, kunnen een Beroepsinhoudelijke Verpleegkundige toets afleggen bij het CITO. Uit de toets blijkt in hoeverre scholing noodzakelijk is om voor herregistratie in aanmerking te komen. De kandidaat volgt vervolgens scholing voor het totaal of op die onderdelen die de kandidaat niet heeft gehaald. Kandidaten kunnen er ook voor kiezen om geen toets te doen, maar in één keer de hele scholing te volgen. (De meest actuele informatie over de toets, toetsingsdata etc. is te vinden op de CITO-site.

De hogescholen (en roc's) kunnen zelf met het Scholingsmodel Verpleegkundigen (zie ook hieronder) het scholingsprogramma ontwikkelen en aanbieden. Een individuele kandidaat meldt zich voor een scholingstraject dat de betreffende hogeschool op maat aanbiedt. De verwachting is dat individuele kandidaten die zich willen laten herregistreren, zich voor de scholing melden bij een roc of hogeschool, naar gelang de kandidaat een mbo- of hbo-opleiding heeft. De Wet BIG maakt geen onderscheid tussen hbo-niveau en mbo-niveau. Daardoor is mbo-niveau het minimaal vereiste niveau waarbij in de scholing van wordt uitgegaan. De scholing die roc’s en hogescholen aanbieden omvat dan ook dezelfde onderdelen en inhoud. (Let op: het scholingsmodel is niet bedoeld als deskundigheidsbevordering of functiegerichte scholing. Het betreft scholing op maat gericht op de noodzakelijke kerncompetenties en -vaardigheden.)

Certificaat
Kandidaten die de beroepsinhoudelijke toets hebben afgelegd en voor de gehele toets voldoende resultaat behalen, ontvangen een ‘periodiek registratiecertificaat’. Omdat de toetsafnemende organisatie deze certificaten niet zelf afgeeft, reiken de Hogeschool Leiden en ROC Midden Nederland deze certificaten uit. Dit betreft louter een administratieve handeling, waarvoor de twee genoemde instellingen € 50,- in rekening brengen bij de kandidaat.

Kandidaten die na scholing bij een hogeschool (of roc) op alle onderdelen voldoende resultaat behalen, ontvangen een ‘periodiek registratiecertificaat’ van de betreffende hogeschool (of het roc). Door de vereiste scholing met goed gevolg af te leggen is voldoende aangetoond dat de verpleegkundige beschikt over de noodzakelijke (kern)competenties. Dan kan gegarandeerd worden dat deze verpleegkundige voldoende in staat is zorgvuldig en deskundig met patiënten te werken.

In beide situaties gaat het om hetzelfde certificaat. Dit certificaat hoort als bijlage bij het Scholingsmodel. De Vereniging Hogescholen en de MBO Raad hebben het certificaat ontwikkeld volgens het format, dat het ministerie van VWS heeft goedgekeurd.

Geldigheidsduur
De datum van de toetsuitslag is gelijkgesteld aan de datum op het certificaat. De datum op het certificaat is vervolgens de datum van inschrijving/herregistratie in het BIG-register. 

Helpdesk
Met subsidie van het ministerie van VWS (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) heeft de Vereniging Hogescholen een helpdesk ingericht voor hogescholen (en de MBO Raad voor roc's). Medewerkers van hogescholen (en roc's), die betrokken zijn bij herregistratie kunnen hier terecht met hun specifieke vragen over:

  • De uitvoering van het Scholingsmodel Verpleegkundigen ('Wet BIG Herregistratie Scholingsmodel Verpleegkundige') dat de Vereniging Hogescholen de MBO Raad hebben ontwikkeld. Alle hogescholen met een opleiding tot verpleegkundige met croho-registratie (centraal register opleidingen hoger onderwijs) en een positieve accreditatie van de NVAO (Nederlands-Vlaamse Accreditatie Organisatie) kunnen scholing aanbieden. Het Scholingsmodel is vaardigheidsgericht en gebaseerd op het rapport ‘Gekwalificeerd voor de toekomst’ en op de ‘Kern van het Verpleegkundig Beroep’ zoals omschreven in de Ministeriële Regeling (artikel 6) (Staatscourant van 3 april 2009). Het scholingsmodel bevat onder andere informatie over deelkwalificaties, eindtermen, leerdoelen, leeractiviteiten, studiebelastinguren, toetsing/examinering (format certificaat) en een indicatieprijs. Het is onafhankelijk van de visie op onderwijs van de afzonderlijke onderwijsinstellingen. Het model is ontwikkeld met subsidie van het ministerie van VWS. De onderwijsinstellingen kunnen het Scholingsmodel uitvoeren via hun afdeling contractactiviteiten.
  • De periodieke registratie van (docent-)verpleegkundigen oftewel de gelijkstelling van werkzaamheden.

Publicaties en links
De volgende publicaties zijn in dit kader relevant:


Gerelateerde artikelen