Kennisbank / Sectoren

Heo: conversie

Conversietabel
Op 22 april 2016 heeft de Algemene Vergadering van de Vereniging Hogescholen ingestemd met een voorstel tot herordening waarin het huidige aanbod van ruim 50  heo-bacheloropleidingen wordt teruggebracht tot 30. Het formele verzoek voor een sectorbrede planningsneutrale conversie is op 16 september 2016 ingediend bij de minister van OCW en het gehele conversiedossier is op 9 december 2016 ingediend bij de NVAO. Vanaf 1 september 2018 zullen deze 30 opleidingen het heo vormen.

Communicatie conversie
Op 20 juni 2017 is de Handreiking communicatie conversie bacheloropleidingen hoger economisch onderwijs gereed gekomen, en verstuurd naar de CvB’s van de betreffende hogescholen.

Impact herordening heo op nadere vooropleidingseisen
Op 22 november 2017 is een wijziging van de Ratho gepubliceerd. Deze houdt o.a. verband met de invoering van de associate degree-opleiding en een wijziging in de vooropleidingseisen van de opleiding Mens en Techniek. De impact van de heo-ordening op de nadere vooropleidingseisen leest u in het betreffende document.

Impact herordening heo op graadtoevoeging: concept gewijzigde regeling titulatuur Hoger onderwijs
Op 16 oktober 2017 heeft de Vereniging Hogescholen het gezamenlijk verzoek van de landelijke opleidingsoverleggen tot wijziging van de graadtoevoeging als gevolg van de heo-conversie gestuurd aan het ministerie van Onderwijs. Het ministerie heeft hierop advies gevraagd aan de Nuffic. De brief van het ministerie met in de bijlage de brief van de Vereniging Hogescholen en het onderliggende dossier treft u hiernaast aan. 

OCW heeft de voorstellen van de Vereniging Hogescholen voorgelegd aan Nuffic met de vraag na te gaan of deze wijzigingen passend zijn in het licht van de internationale herkenbaarheid. Hierbij is Nuffic, net als bij eerdere voorstellen tot wijziging, uitgegaan van het Verenigd Koninkrijk, dat een Angelsaksisch systeem heeft, en Duitsland, dat net als Nederland een binair hoger onderwijsstelsel kent. Beide zijn bovendien directe buurlanden en behoren tot de grootste landen uit de Europese hoger onderwijsruimte met de hoogste internationale studentenmobiliteit. OCW heeft het advies van Nuffic overgenomen en dit heeft geresulteerd in bijgaande voorgestelde wijziging van de regeling Titulatuur HO. Hiernaast is tevens een overzicht gegeven van alle graadtoevoegingen van de sector economie.

De conceptregeling is afgestemd met alle partijen (Vereniging Hogescholen, VSNU, NRTO) en daarna in de Staatscourant gepubliceerd op 5 juni 2018. De Vereniging Hogescholen zal daarover een brief versturen naar de CvB's van de aangesloten hogescholen.


Gerelateerde artikelen