Bijeenkomst

Werkconferentie havo – hbo

Wat kunnen het voortgezet onderwijs en het hbo doen om te zorgen dat de onderwijsprogramma’s in pedagogisch-didactische zin beter aan gaan sluiten? De afstemming op de inhoud is geen garantie voor succes. Daarom gaat het op deze middag vooral om de pedagogisch-didactische aansluiting van de studie.  

Inhoud
Het studiesucces van havisten die doorstromen naar het hbo blijft een bron van zorg. Dat kan en moet beter. Maar hoe? Op de derde werkconferentie havo – hbo gaan docenten uit het havo en het hbo met elkaar de uitdaging aan om de aansluiting havo-hbo te verbeteren. Wat kunnen we van elkaar leren? Waarom switchen zoveel havisten na hun eerste jaar op de hogeschool van opleiding? En hoe kunnen we uitval voorkomen? Jelle Jolles, hoogleraar Neuropsychologie em. en directeur van het Centrum Brein & Leren, verzorgt de aftrap met een korte, prikkelende presentatie. 

Werkvloer
De aanvliegroute is ‘de werkvloer’. Docenten uit havo en hbo moeten met elkaar in gesprek. Dat organiseren we per vakgebied (wiskunde, economie, natuur (onderscheiden naar hard (techniek) en zacht (gezondheid), en Nederlands). Maar niet de vakinhoud staat in die gesprekken centraal, het moet vooral gaan over de pedagogisch-didactische aanpak. Sluit de manier waarop we vakspecifieke kennis en vaardigheden onderwijzen in het havo wel aan op die in het hbo? En houden we in het hbo wel voldoende rekening met de manier waarop havisten ‘geleerd hebben te leren’? 

Jouw oplossing
Wat is (jo)uw oplossing? Meer praktijkgerichte elementen in de havo? Een 6-jarig havo? Studieloopbaanbegeleiding beter afstemmen? BSA verlagen of afschaffen? Meer begeleiding in de propedeuse? Samen werken aan het profielwerkstuk?

Programma (concept)

12.00 – 13.00 uur   Inloop met lunch
13.00 – 13.45 uur   Opening met keynote Jelle Joles
13.45 – 14.00 uur   Verplaatsen naar subruimtes
14.00 – 15.00 uur   Ronde in de vakgebieden. Knelpunten per vakgebied bespreken vanuit zowel havo als hbo kant.
15.00 – 15.15 uur   Pauze
15.15 – 16.15 uur   Ronde workshops, gedacht vanuit oplossingen
16.15 uur   Borrel

Aanpak
De deelnemers gaan met elkaar over de pedagogisch-didactische aansluiting. Enerzijds vanuit vakgebieden, anderzijds vanuit vakoverstijgend perspectief.

Doelgroep
De doelgroep van deze werkconferentie bestaat uit docenten havo uit de verschillende vakgebieden (wiskunde, economie, natuur (onderscheiden naar hard (techniek) en zacht (gezondheid), en Nederlands), en docenten die zowel havo als hbo-ervaring hebben.

Aanmelden
Aanmelden is helaas niet meer mogelijk.