Bijeenkomst

Bijeenkomst Integrale Veiligheid voor universiteiten en hogescholen

Op 6 juni 2018 hebben de voorzitters van de VSNU en de Vereniging Hogescholen samen met het ministerie van OCW de intentieverklaring ‘Integraal veiligheidsbeleid in het hoger onderwijs’ getekend. In deze verklaring staan een aantal bestuurlijke uitgangspunten en afspraken over de manier waarop het hoger onderwijs vanaf 2019 gezamenlijk als sector en met steun van OCW wil optrekken in de zorg voor een veilige leer- en werkomgeving en de continuïteit van de instelling.

Uit deze verklaring volgt dat:

  • Er een platform Integrale Veiligheid Hoger Onderwijs (IV-HO) wordt opgericht waarin alle ho-instellingen participeren. Dit platform wordt administratief en organisatorisch ondergebracht bij SURF.
  • De VSNU en Vereniging Hogescholen sturen dit aan met een Stuurgroep IV-HO met twee bestuurders uit het wo en twee uit het hbo. Deze stuurgroep behartigt de belangen van de sector ho in het gesprek met de (rijks)overheid.
  • Via het platform werken instellingen samen aan de transitie van de sector naar een integrale veiligheidsbenadering om de weerbaarheid te bevorderen tegen de incident-regelreflex en externe regeldruk.

Het Platform Integrale Veiligheid Hoger Onderwijs nodigt de hoger onderwijsinstellingen uit voor deze interactieve bijeenkomst om te ontdekken wat dit voor de instellingen betekent en wat samenwerking kan opleveren.

Programma
Op het programma staat het ‘Dreigingsbeeld Hoger Onderwijs’ dat het COT in opdracht van IV-HO heeft opgesteld samen met ho-veiligheidsfunctionarissen. Met dit sectorbeeld kunnen instellingen makkelijker hun eigen risico-inventarisatie maken. In de workshop staat we stil bij vragen als: Wat herkent u hierin voor uw instelling, hoe kunt u dit gebruiken om de veiligheidsrisico’s integraal te benaderen? Daarmee rijst ook de vraag: hoe wordt dit onderwerp bij de bestuurders onder de aandacht gebracht en in wat voor gesprek? En ook: hoe kunnen we deze eerste editie verder ontwikkelen?

‘s Middags is er aandacht voor sociale veiligheid in het ho. Hoe ga je als instelling om met zorgwekkend gedrag van studenten? Is er verschil tussen hbo en wo? Hoe werk je samen met ketenpartners? En wat komt er qua wetgeving op instellingen af? Bijvoorbeeld de implementatie van het per 1-1-19 verplichte afwegingskader bij de meldcode Huiselijk geweld en Kindermishandeling.

Doelgroep en aanmelden
Deelnemers aan deze bijeenkomst kunnen bijvoorbeeld vertegenwoordiger(s) van afdelingen voor fysieke & sociale of integrale veiligheid zijn. Er is ruimte voor twee deelnemers per instelling. Zij kunnen zich aanmelden via e-mail.