Bijeenkomst

Conferentie Flexibilisering 'De nieuwe werknemer studeert'

De nieuwe werknemer studeert
Hoe faciliteert u als werkgever de scholing van werknemers nu 'Een Leven Lang Leren' steeds meer de standaard wordt? Kom op 11 april naar de onderwijsconferentie en ontdek de nieuwe en flexibele opleidingsmogelijkheden binnen het hbo deeltijd-onderwijs. Met gastspreker en CFO Paul Smits van Havenbedrijf Rotterdam, de Minister van OCW, Ingrid van Engelshoven en diverse hogescholen uit regio Zuidwest Nederland. 

Programma

13.00 -13.30 uur Ontvangst  
13.30 -13.45 uur Welkom  
13.45 -14.15 uur Keynote spreker Paul Smits 
14.15 -14.30 uur Wisselpauze  
14.30 -15.15 uur Workshopsessies*  
15.15 -15.30 uur Wisselpauze  
15.30 -16.15 uur Omdenken
16.30 - 17.00  uur  College Tour met de Minister van OCW, Ingrid van Engelshoven
17.10- 17.15 uur Afsluiting  
17.15 uur Borrel  

* Aangeboden workshopsessies
1. Bijeenkomsten met werkbegeleiders
De Haagse Hogeschool: Hester Brauer en Wendela de Boer, coördinatoren flexibele deeltijd SW
Ter ondersteuning van werkbegeleiders en ten behoeve van het genereren van feedback worden de leeruitkomsten van een module besproken. Ondersteuning betreft vooral de vertaling van een abstracte beschrijving van de toetsopdracht naar de invulling daarvan in de specifieke praktijksituatie (werkplekleren).

2. Wat betekent de flexibele deeltijd in de praktijk?
De Haagse Hogeschool: Dirkje Oldenhuis en Frank van Nispen, projectleiders flexibele deeltijd
In deze workshop gaan we met u in gesprek over wat de flexibele deeltijd- en duaal opleiding betekenen in de praktijk  en welke mogelijkheden en uitdagingen dat biedt voor de studenten, de praktijk en de opleiding. Hoe kun je de kwaliteiten en ervaringen van deze flex.-studenten in de praktijk gebruiken? Wat is het verschil in de begeleiding van de flex.-studenten t.o.v. studenten die in de reguliere deeltijd studeren? En hoe kun je 'flexibel' in de praktijk vormgeven?

3. Geschikt óf Ongeschikt
Hogeschool Leiden: Anneke Perdaems en Sara van Duijn, projectleider flexibilisering Educatie en Teamleider Flexibele Deeltijd Pabo
Welke studenten passen in een regulier leertraject en welke studenten passen in een flexibel leertraject? Gedurende deze workshop krijgt u meer inzicht in wat er wordt gevraagd qua begeleiding van een flexibele deeltijdstudent.

4. Valideren van eerdere leeropbrengsten d.m.v. een intake-assessment met opdrachten
Hogeschool Leiden: Jacqueline van Oijen, Simone Tak en Louise Berkhout
In deze workshop laten we zien hoe bij Hogeschool Leiden het intake-assessment (portfolio en gesprek) in zijn werk gaat. Per leeruitkomst is er een opdracht en daarbij worden beoordelingscriteria gegeven met normering en cesuur. De studenten werken de opdrachten uit in een portfolio. Met de uitwerking tonen ze aan dat, indien deze aan de beoordelingscriteria voldoet, een leeruitkomst gevalideerd kan worden. Het gesprek biedt hierover uitsluitsel. tijdens de workshop werkt u zelf ook een deelopdracht uit en is er gelegenheid nader op deze werkwijze in te gaan en deze te vergelijken met andere vormen van valideren van leeropbrengsten.

5. Bewust bekwaam door Informeel leren
LOI Hogeschool: Martine de Vos, programmamanager en projectleider Flexibilisering
In deze sessie creëren we bewustzijn bij de aanwezigen hoe formeel leren én informeel leren hand in hand gaat bij het behalen van een formele eindkwalificatie.

6. Radicale Vernieuwing Waarde-vol Onderwijs ®‘Een leven lang nieuwsgierigheid door kritisch beschouwen’
LOI Hogeschool: Mieke Hollander, grondlegger en projectleider Radicale vernieuwing Waarde-vol onderwijs® 
Mieke Hollander en haar collega Aart Eliens gaan de dialoog aan met de aanwezigen bij over de essentie van Radicale Vernieuwing Waarde-vol Onderwijs® en maakt met de aanwezigen de vertaalslag hoe zij in hun eigen branches buiten de kaders kunnen denken, om zo mensen en het onderwijs samen te laten komen.

7. Flex vermindert stress
Hogeschool Inholland: Brio de Groen en Suzanne Kern, leercoaches
De workshop gaat over leerwegonafhankelijk toetsen en het waarderen van praktijkleren. We gaan in op de vraag hoe de studenten in eigentempo en/of verkort de opleiding kunnen volgen.

8 en 9. Alles Flex? In gesprek met het ministerie: In hoeverre is het onderwijs in staat in te spelen op de verwachtingen van de maatschappij en de arbeidsmarkt?
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap: Tessa Bijvank of Patrick Leushuis, beleidsadviseur Hoger Onderwijs
Het ministerie werkt aan een nieuwe strategische agenda hoger onderwijs en onderzoek. Daarin komt ook het thema flexibilisering aan de orde, en de vraag in hoeverre het hoger onderwijs het beste kan inspelen op de veranderende maatschappij en de wensen van de arbeidsmarkt. Tijdens deze conferentie maakt het ministerie graag van de gelegenheid gebruik om jullie input hierop te verzamelen. In deze sessie komen dus vragen aan de orde als: Hebben studenten, werkenden en werkgevers behoefte aan meer flexibel onderwijs? Moet dat modulair opgebouwd zijn? hoe relevant blijft het diploma? Hoe verbeteren we de aansluiting op de arbeidsmarkt? Hoe stimuleren we slimme arrangementen tussen leren en werken? Welke goede voorbeelden zijn er al?

10. Van leeruitkomst naar business outcome
Hogeschool Rotterdam: Robert Bouwhuis, Chief dreamer Career Academy
Hoger beroepsonderwijs heeft als doel om studenten beroepsbekwaam te maken. Een beroepsbekwame student levert een betekenisvolle bijdrage aan de ontwikkeling van organisaties. In de workshop gaan we het met elkaar hebben over de vraag hoe een werkgever als opdrachtgever en een student als opdrachtnemer samen het leren op de werkplek zo kunnen inrichten:
- dat de werkgever een 'betekeningsvol resultaat' ontvangt dat bijdraagt aan de ontwikkeling van de organisatie (business outcome), en
- dat de student in staat wordt gesteld om de bekwaamheid op een leeruitkomst aan te tonen aan de onderwijsinstelling.

11. Het werkgeversperspectief
HZ University of Applied Sciences: Walter Roovers, directeur Academie voor Deeltijd
Iedere leidinggevende wil op het juiste moment kunnen beschikken over de juiste persoon met de vereiste talenten om de organisatiedoelstellingen te bereiken. Uw personele in-, door- of uitstroomvraagstukken moeten matchen met het hoge tempo van ontwikkelingen op de arbeidsmarkt, binnen de branches en in de maatschappij. Employability en continue vernieuwing van professionalisering maakt scholing noodzakelijk. Samenwerking is essentieel voor alle betrokkenen: lerende, werkgever, leidinggevende, collega’s, begeleiding, opleiding, persoonlijke omgeving en ‘publieken’ als de wetgever. Voor een toekomstbestendig hoger beroepsonderwijs zijn een aantal pilots gestart, gericht op meer differentiatie en meer studiesucces. Onderwijs aanbieden dat beter aansluit op de individuele wensen van studenten en inspeelt op veranderingen in de samenleving.
Wat betekent studiesucces voor een werkgever, dat hij serieus genomen wordt? Is er sprake zijn van een match qua opleidingsrichtingen tussen vraag en aanbod? Zou een ondersteuning bij de lasten die gepaard gaan met deeltijd studeren relatief positief uitpakken?
Voor sommige workshop-deelnemers is het even schrikken: er wordt geen kennis gebracht, het is de bedoeling kennis op te halen.

Aanmelden
U kunt zich hier aanmelden voor deze bijeenkomst. U ontvangt twee weken voor de conferentie een deelnamebevestiging. 
Deelname is gratis. 
Mocht u onverhoopt toch niet in staat zijn deel te nemen, wordt een bericht van verhindering naar evenementen@vh.nl zeer op prijs gesteld.